Прилагане разпоредбите на чл. 111к, ал. 2 и чл. 111л, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) 204

Изх. № ЕП-691
Дата: 19.12.2018 год.
ЗДДС, чл. 94, ал. 2;
ЗДДС, чл. 176в, ал. 1, т. 2;
ЗДДС, чл. 176в, ал. 1, т. 3;
ЗДДС, чл. 176в, ал. 13;
ЗДДС, чл. 176в, ал. 14;
ЗДДС, чл. 176в, ал. 15;
ППЗДДС, чл. 111к;
ППЗДДС, чл. 111к, ал. 2;
ППЗДДС, чл. 111л, ал. 3;
ППЗДДС, ПЗР, §29;
ЗАДС, чл. 20, ал. 2, т. 1;
ДОПК, чл. 80, ал. 1.

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 111к, ал. 2 и чл. 111л, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

В изпратеното за становище в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №………………2018 г. запитване на „………………………….“ АД е изложена следната фактическа обстановка:
„………………….“ АД (дружеството) получава течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), които са предназначени само за собствено потребление. Дружеството е посочило, че отговаря на изискванията на чл. 176в, ал. 14 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), вписано е в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона и във връзка с § 29 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗДДС възнамерява да подаде в законоустановения срок уведомление по чл. 111к от ППЗДДС.
За собствено потребление дружеството получава и използва мазут с код по КН 27079999 и мазут с код по КН 27101964; втечнен нефтен газ с код по КН 27111397 и втечнен нефтен газ с код по КН 27111297; газьол, маркиран с код по КН 27101947, като поради специфичното използване на горивата в металургичното производство не е възможно предварително да определи тяхното потребление за бъдещ период. Потреблението на цитираните горива може да варира значително в зависимост от протичането на производствения процес през съответния период. През 2017 г. действителното потребление на мазут с код по КН 27079999 по месеци е било в диапазона от нула до 477 943 кг., на мазут с код по КН 27101964 – от нула до 506 353 кг., на маркиран газьол – от нула до 22 642 кг. и т.н. Пояснено е, че е невъзможно да се предвиди надеждно какво ще е средномесечното потребление на въпросните горива в даден месец, тъй като самите производствени процеси не позволяват подобно предвиждане поради обстоятелството, че потреблението на горива зависи от множество непредвидими фактори като химичен състав на конкретната партида суровина, външните фактори на средата в конкретния момент, аварии, временно намалени функционални показатели на оборудването и др.
Предвид изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Как следва да бъде определено прогнозното средномесечно потребление на горива, отчитайки че металургичните и електролитните процеси не позволяват надеждно прогнозиране на средномесечното количество, което да е идентично или сходно във всички месеци? Възможно ли е дружеството да посочи като средномесечно прогнозно количество количеството, изчислено въз основа на потребеното гориво за цялата предходна година, разделено на 12, или да посочи най-високото потребление на съответното гориво, реализирано през месеца от предходната година, в който е било отчетено най-голямото потребление?
2. По какъв начин и въз основа на какви данни следва да се подават уведомления по чл. 111л, ал. 3 от ППЗДДС за промяна на обстоятелствата във връзка с отклонение с повече от 10 на сто от обявеното прогнозно средномесечно потребление на горива, отчитайки характера на извършваната производствена дейност? Възможно ли е дружеството да посочи като средномесечно прогнозно количество най-голямото действително месечно потребление, реализирано в съответен месец от предходната година (в който е било реализирано най-голямо потребление) и да подава уведомления по чл. 111л, ал. 3 от ППЗДДС само ако очаква, че това потребление ще бъде надхвърлено с повече от 10 на сто в съответния текущ месец при нормални производствени условия, изключващи непредвидими събития и аварийни ситуации? Следва ли дружеството да подава такива уведомления и в случаите, когато потреблението за месеца евентуално би било по-малко от посоченото прогнозно средномесечно потребление?
Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС лице, различно от лицата по чл. 176в, ал. 13 от ЗДДС (регистриран земеделски производител, който извършва зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или бюджетна организация), се освобождава от задължението за предоставяне на обезпечение при осъществено вътреобщностно придобиване (ВОП) на течни горива или получени течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, които са предназначени за собствено потребление, в случай че е вписано в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС.
За лицата по чл. 176в, ал. 14 от закона НАП създава и поддържа публичен електронен регистър, който е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС.
Вписването в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона е условие за освобождаване от задължението за предоставяне на обезпечение при осъществяване на ВОП на течни горива или получаване на течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, които са предназначени за собствено потребление.
Съгласно чл. 111к, ал. 2 от ППЗДДС в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона се вписва идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК, идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона, име/наименование на лицата, прогнозно средномесечно потребление на горива, получени по реда на чл. 176в, ал. 1, т. 2 и 3 от закона, общо по раздели на приложение №35 и в мерна единица за съответното гориво, посочена в акцизен данъчен документ/електронен административен документ, дата на вписване, дата на промяна на прогнозното средномесечно потребление на горива, обявено по реда на чл. 111л, ал. 3, и дата на заличаване.
В ППЗДДС не е дефинирано понятието прогнозно средномесечно потребление на горива и не е посочена методика за неговото определяне, отчитайки факта, че е налице голямо разнообразие в дейностите, за които се ползва горивото, както и в активите, за които то е предназначено.
Определянето на прогнозното средномесечното потребление на горива за целите на вписването в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС, както и методите за проследяване на потреблението и изготвяне на план/прогноза за възникване на отклонение повече от 10 на сто от обявеното в регистъра прогнозно средномесечното потребление на горива е предмет на технически експертен анализ, какъвто лицето трябва да извършва по аналогия с планирането на съответните покупки на горива, необходими за обезпечаване дейността на лицето, за която същите са предназначени, както и отчитане възникването на бъдещи непредвидими събития и аварийни ситуации.
За да бъде обосновано вписаното в регистъра прогнозно средномесечно потребление на горива, в уведомлението, приложение №38, е изискана информация за прогнозното средномесечно потребление на горива по видове машини, съоръжения, инсталации, МПС и др. във всеки производствен, търговски или друг обект, в който се извършва собственото потребление.
В тази връзка следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 111л, ал. 3 от ППЗДДС, съгласно която уведомление, приложение №38, се подава и при промяна на обстоятелствата относно прекратяване и/или възобновяване на дейността в обект, въвеждане в експлоатация на нов обект, както и при отклонение повече от 10 на сто от обявеното прогнозно средномесечно потребление на горива, в 7-дневен срок преди настъпването им по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП. Визираната разпоредба не предвижда уведомяване да се прави при отклонения повече от 10 на сто за всяка от машините, съоръженията, инсталациите, МПС или други съоръжения, а само в случаите на отклонение повече от 10 на сто от цялото прогнозно средномесечно потребление на горива, което е обявено пред НАП. При подаване на уведомлението за отклонение освен новия, по-висок или по-нисък, размер на прогнозното средномесечното потребление на горива, следва да бъде отразена информация и за обектите, в които се потребяват горивата, както и за машините и съоръженията в тези обекти, които ще формират отклонението повече от 10 на сто.
С оглед изложеното може да се обобщи, че данните, свързани с отклонение повече от 10 на сто, следва да бъдат адекватни на реално ползваните горива, необходими за обезпечаване на собственото потребление, за което те са предназначени.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:
/АЛEКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

Оценете статията

Вашият коментар