прилагане разпоредбите на ДОПК.

5.Изх. № 23-22-1253/16.06.2011 г.
Чл.32 от ДОПК
В Дирекция ОУИ …..е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №23-22-1253 /27.05.2011 г. относно прилагане разпоредбите наДОПК.
Изложената фактическа обстановка е следната:
Със ЗВР №…../02.03.2011 г. е възложена ревизия за установяване на задължения по ЗОДФЛ и ЗДДФЛ за периоди 01. – 5.2005 г.до 31.12.2010 г. на физическото лице М.А.Р., ЕГН …. и адрес по местоживеене: гр. …, ЖК ,,…” №.., ет…. ап…..
По повод връчването на ЗВР органите по приходите са извършили две посещения на адреса на М.А.Р.. При първото посещение е установено, че жилището е отдадено под наем, като наема се плаща на лицето К.С.. В телефонен разговор с него органите по приходите са узнали, че К.С. е закупил жилището от М.А.Р. както и че същата е в ……от две години, но той няма връзка с нея.. При второто посещение на адреса –никой не е отворил входната врата на кооперацията след позвъняване. Действията на органите по приходите са документирани с протоколи.
Изпратено е Искане за извършване на действия от други контролни органи: до СД ,,Полиция”, сектор ,,Български документи за самоличност” – с цел установяване излизанията на М.А.Р. извън страната през 2005 г. – 2010 г. Видно от отговора на СДВР, сектор ,,Български документи за самоличност”, М.А.Р. е напуснала страната на 16.08.2009г.с посока ….. и оттогава не е влизала в Република България. В забележка в отговора е посочено, че след 01.01.2007 г., данните за пътуванията на българските граждани в ЕС в АИФ ,,Граничен контрол” са непълни.
С писмо е изпратено Искане за извършване на действия от директора на СДВР като на основание чл.11, т.2 и т.6 от Инструкция №3/31.03.2011 г. за взаимодействие между органите на НАП и МВР, е поискано съдействие за осигуряване присъствието на М.А.Р. – с цел връчване на ЗВР и ИПДПОЗЛ. В ТД на НАП …., ИРМ …. е получен отговор, че при направената справка за задгранични пътувания на М.А.Р. е установено, че лицето е напуснало страната на 16.09.2010 г. с посока …. през ГКПП …….
Във връзка с така изложената фактическа обстановкасазададенивъпросите:
1.По какъв начин следва да се извърши връчването на ЗВР и ИПДПОЗЛ и допустимо ли прилагането на чл.32 от ДОПК?
2.Какви последващи действия следва да се извършат от страна на приходната администрация по повод издадената ЗВР?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Органите по приходите са извършили проверка на факти и обстоятелства, обективирана в два броя протоколи. Изпратили са и Искане за извършване на действия от други контролни органи доСД ,,Полиция”, сектор ,,Български документи за самоличност” – с цел установяване излизанията на М.А.Р. извън страната през 2005 г. – 2010 г., както и Искане за извършване на действия от други контролни органи до директора на СДВР, с което е поискано съдействие за осигуряване присъствието на М.А.Р. – с цел връчване на ЗВР и ИПДПОЗЛ. В хода на проверката е събрана информация, че М.А.Р. е напуснала страната през 2010 г. в посока …… и е с неустановен адрес.
Видно от събраните сведения за лицето, в конкретния случай не може да бъде приложена процедурата за взаимна помощ и обмен на информация с държавите-членки на ЕС в областта на данъците върху доходите, имуществото и застрахователните премии, тъй като няма информация в коя държава пребивава лицето.
Издадените ЗВР и ИПДПОЗЛ не могат да бъдат връчени по реда на чл.32 от ДОПК поради следните съображения:
Разпоредбите на чл. 32 от ДОПК представляват изключение от общите правила за връчване, регламентирани в чл. 29 от ДОПК, поради което те следва да се прилагат само когато не е налице законова възможност за връчване по общия ред. Съгласно чл. 32, ал. 1 от ДОПК връчване на съобщения на физически лица чрез прилагане към досието се извършва, когато лицето, неговият представител или пълномощник не е намерен на адреса на кореспонденция, след най-малко две посещения. Адресът на кореспонденция за физическите лица по смисъла на чл.28, ал.1, т.1 от ДОПК е постоянният им адрес, ако не е посочен писмено друг адрес. Съгласно чл. 28, ал. 5 от ДОПК физически лица, които пребивават повече от 30 последователни дни в чужбина,са длъжни да посочат лице на територията на страната, което да ги представлява пред органите по приходите и на което да се връчват съобщенията и другите актове, само когато спрямо тях е започнало производство по ДОПК, за което са уведомени.
В ДОПК липсва аналогична разпоредба на чл.49, ал.1 от ДПК (отм.), която задължаваше данъчните субекти – физически лица, които пребивават повече от 30 дни в чужбина да посочат лице на територията на страната, което да ги представлява пред данъчните органи и на което да се връчват съобщенията и другите актове на данъчна администрация. Такова задължение в ДОПК е вменено само на законните представители на юридическите лица и едноличните търговци, които са длъжни да упълномощят лице, на което да се връчват съобщенията и другите актове /чл. 28, ал. 4 от ДОПК/.
Липсата на такава разпоредба прави задължително връчването на съобщения на физически лица винаги и само на постоянния адрес по реда на чл. 29 от ДОПК.
Процедурата „Връчване чрез прилагане към данъчното досието“ има за цел да не се възпрепятстват административните производства по кодекса при некоректност от страна на задължените лица (страните) и проявена недобросъвестност, изразяваща се в укриване от органите по приходите.
В посочения случай няма установени такива действия, липсват и констатации, че е налице такава недобросъвестност и с оглед липсата на задължение по ДОПК, за посочване на представител или лице за получаване на съобщение на адреса за кореспонденция, предвид което разпоредбата на чл.32 от ДОПК е неприложима.
Допустимо е връчване на последващите съобщения и актове в ревизионното производство на местно физическо лице по реда на чл.32 от ДОПК следредовното връчване на ЗВР на ревизираното физическо лице лично или чрез изрично упълномощено от него лице.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »