прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и

Изх. № 94-00-186
23. 10. 2013 г.
КСО
чл. 4, ал. 3, т. 6
чл. 6, ал. 3, 7, 8
НООСЛБГРЧМЛ
чл. 1, ал. 1-4
чл. 1, ал. 5, т.1
чл. 2,ал. 4
НЕВДКПОВ
чл. 4
Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” …..
е
постъпилоВаше писменозапитване,прието свх.№ 94-00-186/26.09.2013г. относно прилаганеразпоредбитенаКодексазасоциалноосигуряване(КСО) иНаредбатазаобщественотоосигуряваненасамоосигуряващитеселица,българскитегражданинаработавчужбинаиморскителица(НООСЛБГРЧМЛ).
Взапитванетонееизложенаконкретнафактическаобстановка.
Поставенеследният въпрос:
Следвалидасерегистриракатосамоосигуряващосе,лице,коетощеработикатозастрахователенконсултантпогражданскидоговориедновременностоваработипотрудовдоговорвдругодружество?
Предвидпоставениявъпросиотносиматакъмнего нормативнауредба, изразявамследнотостановище:
Вчл. 5, ал.1отКодексазазастраховането(КЗ)едефиниранадейносттапозастрахователноипрезастрахователнопосредничество.Товаеизвършванепозанятиенадейност,изразяващасев оказване на съдействие при подготовката, сключването и изпълнението на застрахователни, съответно презастрахователни договори, в сключването от името на застрахователя, съответно по възлагане от потребител на застрахователни услуги, на такива договори и в съдействие във връзка с упражняване на правата и изпълнение на задълженията по такива договори, включително в случаите на настъпване на застрахователно събитие, както и в предоставянето на консултации във връзка с такива договори.
Вчл. 5, ал. 2отКЗсадефиниранидейностите,коитонеса застрахователно или презастрахователно посредничество.Товаса:
1. извършването на дейностите по ал. 1 от застраховател, съответно презастраховател, или негови служители;
2. инцидентното предоставяне на информация при извършването на друга професионална дейност, чийто предмет не е съдействие на потребители на застрахователни услуги при подготовката, сключването и изпълнението на застрахователни, съответно презастрахователни договори;
3. извършването по занятие на дейност по уреждане на претенции, и
4. извършването на дейност по изготвянето на експертни оценки.
Съобразно разпоредбата на чл. 150, ал. 1 от КЗ, застрахователни и презастрахователни посредници са застрахователните брокери и застрахователните агенти, които срещу възнаграждение извършват застрахователно и/ или презастрахователно посредничество.
Не седопускаизвършванетонадейностпозастрахователнопосредничествокатозастрахователенброкеризастрахователенагентотедноисъщолице(чл. 9, ал. 5 ичл. 165, ал. 1отКЗ).
Съгласно разпоредбатана чл.153, ал. 1 от КЗ,застрахователният брокер е търговско дружество или едноличен търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор(ЗКФН), който срещу възнаграждение по възлагане от потребител на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество и по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество.
Съобразно разпоредбата на чл. 164, ал. 1 отКЗ, застрахователният агенте физическо лице или търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от ЗКФН, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка. Застрахователните агенти биват обвързани и необвързани.
Упражняванетонадейносткатозастрахователенагентотфизическолицеесвободнапрофесия(чл. 165, ал. 2отКЗ).Застрахователниятагент -физическолице,неможедабъдевтрудовиправоотношениясъсзастраховател(чл. 165, ал. 3отКЗ).
Взапитванетонееуточненодалилицетощеработикатозастрахователенагентпосмисъланачл. 164, ал. 1 отКЗилищеизвършвадейности,коитонеса застрахователно или презастрахователно посредничествопосмисъланачл. 5отКЗ .
Предвидгореизложеното,зафизическотолице,коетощеработипогражданскидоговорсъсзастрахователнакомпаниякатозастрахователенконсултантсавъзможниследнитехипотези:
I.Ако лицетоработикатозастрахователенагентпосмисъланачл. 164, ал. 1 отКЗ:
Поотношениеназастрахователнитеагенти,
разпоредбатаначл. 1, ал. 5, т.1отНООСЛБГРЧМЛ кореспондираснорматаначл. 165, ал. 2отКЗ,къдетоевписано,чезастрахователнитеагентипочл. 164, ал. 1отКЗсалицасъссвободнапрофесия.Предвиднатава,ако лицето щеизвършвапосредническадейносткатозастрахователенагент,тозадължителноследвадасерегистриракатосамоосигуряващо селице (чл. 1, ал. 1-4отНООСЛБГРЧМЛ).Самоосигуряващите селицавнасятосигурителнивноскизасвоясметкапореданачл. 6,ал. 7отКСО. Тезилицаопределятокончателенразмернамесечния сиосигурителендоходзапериода,презкойтоеупражняванатрудовадейносткатосамоосигуряващоселице възоснованаданните,деклариранивсправкакъмгодишнатаданъчнадекларацияпоЗаконазаоблаганедоходитенафизическотолице(ЗДДФЛ) (чл. 6,ал. 8отКСОичл. 2,ал. 4отНООСЛБГРЧМЛ).
II.Ако лицетоизвършваконсултантскадейност,коятоне езастрахователноипрезастрахователнопосредничествопосмисъланачл. 5отКЗ:
Аколицетоизвършваконсултантскадейност,коятопредхождасключванетоназастрахователниипрезастрахователнидоговори,тотоваможедасеразглеждакатодейност пооказванесъдействиеприподготовкатаиизпълнениетоназастрахователни договори(чл. 5, ал. 1,предложениепоследноот КЗ).Тазидейностможеданепредставлява застрахователноипрезастрахователно посредничество,аконееизвършванасистемно(нееизвършванапозанятие).Акосаналицетакиваобстоятелства,лицетоможедаработипогражданскидоговорсъсзастрахователнатакомпания,бездасерегистриракатосамоосигуряващоселице.
Предвидгорното,когатолице полагатрудбезтрудовоправоотношениеиеосигуренонадругооснованиепрезсъответния месец(ноне есамоосигуряващоселице),то сеосигурявазадължителнозаинвалидностпорадиобщозаболяванестаростисмърт,независимоотразмерана полученотовъзнаграждениезаработабезтрудовоправоотношение(чл. 4, ал. 3, т. 6отКСО).Осигурителнитевноскисаза сметканаосигурителяиосигуренотолицевсъотношениетопочл. 6, ал. 3отКСОисевнасятотосигурителя -възложителяпогражданскидоговор.
Когатолицеработипотрудовдоговоривсъщотовреме
упражнява дейност без трудови правоотношения(гражданскидоговор),нонямакачествотонасамоосигуряващоселице, осигуряванетоезавсякаотдейноститепоотделно,съобразнооснованиятазатова.
Съгласночл. 4отНаредбаза елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДКПОВ),когато лицето работи по допълнителен, по втори трудов договор, по договор по чл. 114 от Кодекса на труда илибез трудово правоотношение, декларира пред осигурителите дохода, върху който се дължат осигурителни вноски по всеки от договорите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Приложение на чл. 40 от ЗДДС

1_106/04.08.2008ЗДДС чл 40 т1, чл 21 ал1Относно: Приложение на чл. 40от ЗДДСУважаема г-жо……. , Във връзка с Ваше запитване с вх. № ……..04.08.2008 г., постъпило

данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и документална обоснованост за целите на Закона за корпоративното подоходно облагане (З

3_2321/20.08.2013 г.ЗКПО, чл. 10, ал. 1ЗКПО, чл. 26, т. 2ЗСч, чл. 4, ал. 3ЗСч, чл. 7, ал. 1ЗДДС, чл.17, ал.1 и ал. 2ЗДДС, чл.86, ал.3ЗДДС,

Определяне на данъчната основа при вътреобщностно придобиване;

Относно: Определяне на данъчната основа при вътреобщностно придобиване;Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното запитване, представляваното от Вас юридическо лице закупува стоки от данъчно задължено лице

aabed