прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Законазаздравнотоосигуряване (ЗЗО) и Наредба№ Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начинаи

Изх. № 23-22-1125
17.06.2013 г.
КСО
Чл. 5, ал. 4, т. 1
Чл. 6, ал. 2, т. 3
Чл. 9, ал. 3, т. 1-3
ЗЗО
Чл. 40, ал. 1, т. 1
Чл. 40, ал. 5
НЕВДКПОВ
Чл. 1, ал. 8, т.10
Чл. 1а, ал. 2
Чл. 4а
Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” …
е
постъпилоВаше писменозапитване,прието свх.№ 23-22-1125от29.05.2013г. относно прилаганеразпоредбитенаКодексазасоциалноосигуряване(КСО),Закона за здравнотоосигуряване(ЗЗО)иНаредба № Н-8 от29.12.2005г.засъдържанието, сроковете,начина иредаза подаване исъхранениенаданниотработодателите,осигурителитезаосигуренитепритяхлица,кактоиотсамоосигуряващитеселица, всилаот01.01.2006г.(Наредба№ Н-8/2005 г.)
В запитванетоисъпътстващитедокументие изложенаследнатафактическаобстановка:
ЛицетоXеработилакатодържавен служителвминистерство Z.Считаноот01.11.2011г.(заповед№ ЧР-П-130/31.10.2011г.наминистъра )служебнотоправоотношениеслицето епрекратено.Срешение№ 12862/17.10.2012г.на Върховнияадминистративенсъд(ВАС),петчлененсъстав,потвърденосрешениена ВАС № 1587/04.02.2013г.,уволнениетоепризнатозанезаконно.Съгласнопредставенокопиена Служебна книжка № 267от17.08.2006г.периодаот27.03.2009г.-06.02.2013г.епризнатзаработапослужебноправоотношение(чл. 106, ал. 1, т. 2)отЗаконазадържавнияслужител(ЗДСл).
Считаноот06.02.2013г.Xедопуснатаназаеманатапослужебноправоотношениедлъжност(заповед№ ЧР-Н-18/22.02.2013г.наминистъра ).
От26.02.2013г.служебнотоправоотношениеслицетоепрекратеноотново (заповед № ЧР-П-14/25.02.2013г.наминистъра).
Представеноеикопиеназаповед № РД-16-350/01.03.2013г.наминистъра,съгласнокоятонаXследвазасеизплатиобезщетениепочл. 104, ал. 1отЗДСлзапериодаот01.11.2011г. -01.05.2012г.,когатонеезаемаладържавнаслужбаиебилабезработа.
Въввръзкасвъзникналияказуссапоставениследните въпроси:
1.Залицата,коитосабилибез работапорадиуволнение,признатозанезаконнооткомпетентнитеоргани,откогосевнасятдължимитесоциалноосигурителнивноски ивкакъвсрок?
2.Залицата,коитосабилибез работапорадиуволнение,признатозанезаконнооткомпетентнитеоргани,откогосевнасятдължимитездравноосигурителнивноскиивкакъвсрок?
3.ЗапериодананезаконноуволнениекаквидекларацииследвадасеподадатотосигурителяиотосигуренотолицевинформационнатасистеманаНАП?
4.Какъвередътосигуренотолицедаполучисправкаот Националнатаагенциязаприходите (НАП) заосигурителниясистатус(осигурителендоходиосигурителнивноски)?
Предвидизложенатафактическаобстановка,поставенитевъпросииотносиматакъмтях нормативнауредба, изразявамследнотостановище:
Попървивъпрос:
Наоснованиечл. 9, ал. 3, т. 2отКСО(всилаот01.01.2013г.)заосигурителенстажсезачитаивремето,презкоето лицатапочл. 4,ал. 1, т. 1, 2 , 3 и4отКСОсабили безработапорадиуволнение,коетоепризнатозанезаконнооткомпетентнитеоргани-отдататанауволнениетодовъзстановяванетоимнаработа,нонепо-късноот14дниотвлизанетовсила наакта,скойтосепризнаванезаконността науволнениетоот съответниякомпетентенорган.Затозипериодсевнасятосигурителнивноскизасметканаосигурителявърхупоследнотобрутновъзнаграждение,аколицетоне е билоосигурявано.
Когатолицетоебилоосигурявано,осигурителнитевноскисевнасятвърхуразликатамеждупоследнотобрутновъзнаграждениеиосигурителниядоходзапериода,акотозидоходепо-малък.
Осигурителнитевноскипочл. 9, ал. 3, т. 1 – 3от КСОсевнасятвърхувъзнаграждението,определенопотрудово,служебноилидругоприравненоправоотношение,запоследниякалендаренмесецпредимесецананезаконнотонедопусканеилиотстраняванеотработа,незаконнотоуволнениеилиотстраняването ивъзстановяванетонароботапореда,определенвспециалнизакони,презкойто лицетоеималоотработенидни.Когатонесаотработенивсичкиработнидни презмесеца,възнаграждението,върхукоетосевнасятосигурителнитевноски,сеопределя,катовъзнаграждениетосеразпределянаброянаотработенитеднииполученатасумасеумножи поброянаработнитедни засъщиямесец(чл. 1а, ал. 1 отНаредбазаелементитенавъзнаграждениетоиза доходите,върхукоитосеправятосигурителнивноски (НЕВДКПОВ).
Възнаграждението,върхукоетосевнасятосигурителнивноскипочл. 9,ал. 3, т. 1- 3отКСО,неможедабъдепо-малко отминималниямесеченосигурителендоход,определенсъгласночл. 6, ал. 2, т. 3отКСО,азалицата,закоитонямаопределенминималенмесеченосигурителендоход,осигурителнитевноскисевнасятвърхунепо-малкоотминималнатамесечнаработназаплатазастраната засъответнияпериод (чл. 1а, ал. 2отНЕВДКПОВ).
Осигурителнитевноскисавразмеритезафонд „Пенсии”изадопълнителнотозадължителнопенсионноосигуряване(ДЗПО).
Несеначислявативнасятосигурителнивноскивърху обезщетениятапочл. 104отЗДСл(чл. 1, ал. 8, т. 10от НЕВДКПОВ).
Запериодитепочл. 9, ал. 3, т. 1и2отКСОлицетопредставяпредосигурителя/ декларациязамесечнияразмернаосигурителниядоход,върхукойтоебилоосигурявано,илидекларираобстоятелството,ченеебилоосигурявано(чл. 4аотНЕВДКПОВ).
ОсигурителятZдълживноскитезафонд„Пенсии”наДОО и ДЗПОпореданачл. 1а, ал. 1и2от НЕВДКПОВ,следпредставянетоотXнадекларацияпочл. 4аотНЕВДКПОВ.
Повторивъпрос:
Наоснованиечл. 40, ал. 1, т. 1отЗЗОзадържавнитеслужители
здравноосигурителнивноскисевнасятвърхудоходът,върхукойтоседължатвноски задържавнотообщественоосигуряване(ДОО),определенсъгласноКСО.
Лицата,коитосабилибез работапорадиуволнение,коетоепризнатозанезаконнооткомпетентнитеорганизапериодите,презкоито несабилиосигуряванинаоснованиечл. 40,ал. 1, ал. 2иал. 3отЗЗО,сеосигуряват засвоясметкапореданачл. 40, ал. 5отЗЗОвърхуосигурителендоходнепо-малък отполовината отминималнияразмернаосигурителниядоход засамоосигуряващите селица,определен съсЗаконазабюджетанадържавнотообщественоосигуряване (ЗБДОО).
Вслучая,запериоданауволнение,признатозанезаконно откомпетентнитеоргани,акоXнееосигуренанадругооснование,следваздравноосигурителнитевноскидасевнесатотнеянаоснованиечл. 4, ал. 5отЗЗО.До31.12.2012г.срокътзавнасянеедо10-точислонамесеца,следващмесеца,закойтосеотнасят.От01.01.20013г.срокътзавнасяне навноскитеедо25-точислонамесеца,следващмесеца,закойтосеотнасят(чл. 40, ал. 5, т. 1отЗЗО).
Потретивъпрос:
Съгласночл. 5, ал. 4, т. 1отКСО осигурителите,осигурителнитекаси,самоосигуряващитеселицаиработодателитепериодичнопредставят вНационалнатаагенциязаприходитеданнизаосигурителниядоход, осигурителнитевноскизаДОО,Учителския пенсионенфонд,здравнотоосигуряване, ДЗПО,вноскитезафонд„Гарантиранивземаниянаработницитеислужителите”,днитевосигуряванеиоблагаемиядоходпоЗаконазаоблаганедоходитенафизическителица(ЗДДФЛ) -поотделнозавсяколице,подлежащонаосигуряване.
Въввръзка сизложенотоосигурителятZ имазадължениедаподадезаXзапериодананезаконноуволнениеданнисдекларации обрИзх. № 1идекларации обрИзх. № 6 засъответнитемесеци (приложения№ 1и№ 4къмчл. 2отНаредба№ Н-8/2005г.),относнодължимитевноскиза ДООиДЗПО.
ЗаздравноосигурителнитевноскиосигуренотолицеXследвадаподадедекларациянаоснованиечл. 40, ал. 5, т. 2отЗЗО-декларацияобр. 7,приложение № 7къмНаредба№ Н-8/2005г.Вредакциятаначл. 40, ал. 5, т. 2отЗЗО,всиладо01.01.2013г.евписано,четезилица подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите.
Почетвъртивъпрос:
ОсигуренотолицеXможедаполучисправкаот Националнатаагенциязаприходите (НАП) заданнитеотданъчно-осигурителнатасметкаследподаваненаисканепореданачл. 87,ал. 5от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в компетентнататериториалнадирекциянаНАПпопостояненадресналицето.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда наДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате наразпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »