прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Законазаздравнотоосигуряване (ЗЗО), Наредба за елементите на възнаграждението и задоходите, върху които

Изх. № 53-00-624
01.07.2013 г.
КСО
Чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4
Чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2
Чл. 6, ал. 3, т. 8 и 9
Чл. 9, ал. 3, т. 1-3, т. 5
ЗЗО
Чл. 40, ал. 1, 2, 3
НЕВДКПОВ
Чл. чл. 1, ал. 2
Чл. 1а, ал. 1
Чл. 1, ал. 8, т. 6
ЗДДФЛ
Чл. 13, ал. 1, т. 7
Чл. 24, ал. 1 и 2
Чл. 35-36
Чл. 45, ал. 7
Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” …. е
постъпилоВаше писменозапитване,прието свх.№ 53-00-624/13.06.2013г. относно прилаганеразпоредбитенаКодексазасоциалноосигуряване(КСО),Закона за здравнотоосигуряване(ЗЗО), Наредбазаелементитенавъзнаграждениетоиза доходите,върхукоитосеправятосигурителнивноски (НЕВДКПОВ),Наредба № Н-8 от29.12.2005г.засъдържанието, сроковете,начина иредаза подаване исъхранениенаданниотработодателите,осигурителитезаосигуренитепритяхлица,кактоиотсамоосигуряващитеселица, всилаот01.01.2006г.(Наредба№ Н-8/2005 г.) иЗаконазаданъцитевърхудоходитенафизическителица(ЗДДФЛ).
В запитванетоисъпътстващитедокументие изложенаследнатафактическаобстановка:
X….еработилапотрудовдоговорвНС.Считаноот16.12.2009 г.трудовотоправоотношениеслицето епрекратено.Същата евъзстановенанаработана05.06.2013г.
Представенотокопиеназаповед№ 32/05.06.2013г.,издаденаотръководителянаНСудостоверяваследното:
– издаденоеуведомлениеотСРСпочл. 345, ал. 1отКТдо XзаявяванетойнаработавНСНИвдвуседмиченсрок,считанот22.05.2013г.;
-считаноот05.06.2013г.епрекратено,възстановеното трудовоправоотношениенаХпотрудовдоговор№ 1/17.03.2004 г.идопълнителнитеспоразумениякъмнегопорадисъкращаваненащата сдлъжността„изпълнителендиректор”;
– наоснованиечл. 220, ал. 1отКТ еразпореденоизплащането наобезщетениеза неспазенопредизвестиенаг-жаX;
– наоснованиечл. 222, ал. 1отКТ еразпореденоизплащането наобезщетениеза времетопрезкоетог-жаХеостаналабезработа,следпредставяненадоказателствазатова.
Въввръзкасвъзникналияказуссапоставениследните въпроси:
1.Каквиосигуровкиседължатзапериоданауволнение,признатозанезаконнооткомпетентнитеоргани?
2.Дължатлисеосигурителни вноскивърхуобезщетениятапочл. 220, ал. 1ичл. 222, ал. 1отКТ?
3.Какваепроцедуратазаподаваненадекларации обрИзх. № 1иобрИзх. № 6,приложения№ 1и№ 4къмНаредба№ Н-8/2005г.запериодана уволнение,признато за незаконнооткомпетентнитеоргани?
4.КоиплащаниясаоблагаемипоЗДДФЛ Вслучай на уволнениеналице,признатозанезаконноот компетентнитеоргани?
5.ОблагаемилисапореданаЗДДФЛизплатенитеобезщетенияпочл. 220, ал. 1ичл. 222, ал. 1отКТ?
6.КакследвадасепопълнитрудоватакнижканаГаляНедевазапериоданауволнение,признатозанезаконно откомпетентнитеорганииотносноизплатенитеобезщетенияпочл. 220, ал. 1ичл. 222,ал. 1отКТ?
Предвидизложенатафактическаобстановка,поставенитевъпросииотносиматакъмтях нормативнауредба, изразявамследнотостановище:
Попървивъпрос:
Наоснованиечл. 9, ал. 3, т. 2отКСО(редакциявсилаот01.01.2013г.)заосигурителен стаж се зачита ивремето,презкоето лицатапочл. 4,ал. 1, т. 1, 2 , 3 и4отКСОсабили безработапорадиуволнение,коетоепризнатозанезаконнооткомпетентнитеоргани-отдататанауволнениетодовъзстановяванетоимнаработа,нонепо-късноот14дниотвлизанетовсила наакта,скойтосепризнаванезаконността науволнениетоот съответниякомпетентенорган.Затозипериодсевнасятосигурителнивноскизасметканаосигурителявърхупоследнотобрутновъзнаграждение,аколицетоне е билоосигурявано.
Когатолицетоебилоосигурявано,осигурителнитевноскисевнасятвърхуразликатамеждупоследнотобрутновъзнаграждениеиосигурителниядоходзапериода,акотозидоходепо-малък.
Осигурителнитевноскипочл. 9, ал. 3, т. 1 – 3от КСОсевнасятвърхувъзнаграждението,определенопотрудово,служебноилидругоприравненоправоотношение,запоследниякалендаренмесецпредимесецананезаконнотонедопусканеилиотстраняванеотработа,незаконнотоуволнениеилиотстраняването ивъзстановяванетонароботапореда,определенвспециалнизакони,презкойто лицетоеималоотработенидни.Когатонесаотработенивсичкиработнидни презмесеца,възнаграждението,върхукоетосевнасятосигурителнитевноски,сеопределя,катовъзнаграждениетосеразпределянаброянаотработенитеднииполученатасумасеумножи поброянаработнитедни засъщиямесец(чл. 1а, ал. 1 отНЕВДКПОВ).
Възнаграждението,върхукоетосевнасятосигурителнивноскипочл. 9,ал. 3, т. 1- 3отКСО,неможедабъдепо-малко отминималниямесеченосигурителендоход,определенсъгласночл. 6, ал. 2, т. 3отКСО,азалицата,закоитонямаопределенминималенмесеченосигурителендоход,осигурителнитевноскисевнасятвърхунепо-малкоотминималнатамесечнаработназаплатазастраната засъответнияпериод (чл. 1а, ал. 2отНЕВДКПОВ).
Осигурителнитевноскисавразмеритезафонд „Пенсии”.
Несеизчислявативнасятосигурителнивноскивърху обезщетениятапочл. 225 от КТ(чл. 1, ал. 8, т. 7от НЕВДКПОВ)илихвите,изплащанипореданачл.245, ал. 2отКТ(чл. 1, ал. 8, т. 6от НЕВДКПОВ).
Запериодитепочл. 9, ал. 3, т. 1и2отКСОлицетопредставяпредосигурителя/ декларациязамесечнияразмернаосигурителниядоход,върхукойтоебилоосигурявано,илидекларираобстоятелството,ченеебилоосигурявано(чл. 4аотНЕВДКПОВ).
Акозапериоданауволнение, признатозанезаконнооткомпетентнитеорганиХ не ебилаосигурявана,осигурителяНС дължи вноски зафонд„Пенсии”наДОО пореданачл. 1а, ал. 1и2от НЕВДКПОВ,следпредставянетоот упоменатото лиценадекларацияпочл. 4аотНЕВДКПОВ.
АкозапериодананезаконноуволнениеХебилаосигуряванапридругосигурителиакотозидоходепо-малък, осигурителнитевноскисевнасятвърхуразликатамеждупоследнотобрутновъзнаграждениеиосигурителниядоходзапериода.
Лицата,коитосабилибез работапорадиуволнение,коетоепризнатозанезаконнооткомпетентнитеорганизапериодите,презкоито несабилиосигуряванинаоснованиечл. 40,ал. 1, ал. 2иал. 3отЗЗО,сеосигуряват засвоясметкапореданачл. 40, ал. 5отЗЗОвърхуосигурителендоходнепо-малък отполовината отминималнияразмернаосигурителниядоход засамоосигуряващите селица,определен съсЗаконазабюджетанадържавнотообщественоосигуряване (ЗБДОО).
Повторивъпрос:
Осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените възнаграждения, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО(чл. 1, ал. 2отНЕВДКВОВ).Вчл. 1, ал. 8, т. 7отНЕВДКПОВ саизброениизчерпателнообезщетениятаотглавадесета,разделIIIот КТ,коитонесесчитатза доходоттрудовадейностивърхукоитонеседължатосигурителнивноски(чл. 213, 214, 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3,чл. 220, 221, чл. 222, ал. 2 и 3, чл. 224, 225,чл. 226 отКТ).Предвидизложенотовърхуобезщетениетопочл. 220,ал. 1отКТ несеизчислявативнасятосигурителнивноски.
Наоснованиечл. 9, ал. 3, т. 5отКСО(редакциявсилаот01.01.2010г.)заосигурителен стаж се зачита времето,презкоето лицетоеполучавалообезщетениезапериода презкойтоеостаналобезработа (чл. 222,ал. 1отКТ).ЗатозипериодсевнасятосигурителнивноскивърхуполученотообезщетениепосилатанацитиранатанормаотКСО.Осигурителнитевноскисеразпределятпореданачл. 6, ал. 3, т. 8и9отКСО-зафонд„Пенсии”изадопълнителнозадължителнопенсионноосигуряване(залицатароденислед31.12.1959г.)
Потретивъпрос:
Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от КСО, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лицаи работодателитепредставят вНационалнатаагенциязаприходитеданниза:
– осигурителниядоход,осигурителнитевноскизадържавнотообщественоосигуряване,Учителския пенсионенфонд,здравнотоосигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, днитевосигуряванеиоблагаемиядоходпоЗаконазаданъцитевърхудоходитенафизическителица -поотделнозавсяколице,подлежащонаосигуряване (декларацияобр. 1,приложение № 1къмНаредба № Н-8/2005г.).
-декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионенфонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ иданък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (декларацияобр. 6,приложение № 4къмНаредба № Н-8/2005г.)
Въввръзка сизложеното,осигурителятНС имазадължениедаподадеданнисдекларации обрИзх. № 1идекларации обрИзх. № 6запериодитенанезаконноуволнениеиоставанебезработапочл.222,ал. 1от КТ.
Декларацияобр. 1,приложение№ 1къмНаредба№ Н-8/2005г.сеподавазавсекимесецпоотделнос код„18”вточка12„видосигурен”, запериоданауволнение,признатозанезаконнооткомпетентнитеоргани.
Внесенитеотосигурителязадължителниосигурителнивноскизапериоданауволнение,признатозанезаконнооткомпетентнитеоргани, сеотразяватвдекларацияобр. 6,приложение№ 4къмНаредба№ Н-8/2005г., като дължимитевноскисевписватзавсекимесецвотделниколони.Вточка8„видплащане”севписвакод„06”.
Декларацияобр. 1,приложение№ 1къмНаредба№ Н-8/2005г.сеподавас код„27”в точка12„видосигурен”замесеца,закойтолицетоеостаналобезработаиеизплатенообезщетениепочл.222,ал. 1отКТ.
Внесенитеотосигурителязадължителниосигурителнивноскивърхуизплатенотообезщетениепочл. 222, ал. 1отКТсеотразяватвдекларацияобр. 6,приложение№ 4къмНаредба№ Н-8/2005г. засъответниямесец,закойтоеизплатенообезщетението.
ЗадължимитездравноосигурителнивноскиосигуренотолицеХ следвадаподадедекларациянаоснованиечл. 40, ал. 5, т. 2отЗЗО-приложение № 7къмНаредба№ Н-8/2005г.
Почетвъртиипетивъпрос:
На основание чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Съгласно ал.2 на същатаразпоредба, когато през времето по предходната алинея работникът или служителят е работил на по-ниско платена работа, той има право на разликата в заплатите.
Според регламента на чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2. Тъй като обезщетенията почл.220, ал.1, чл.222, ал.1 и чл. 225, ал. 1 и ал. 2 от КТ не попадат в изключенията по чл. 24, ал.2 от ЗДДФЛ, нито са освободени от облагане на друго законово основание, същите представляват облагаем доход от трудово правоотношение за съответното физическо лице. Следователно, тези обезщетения подлежат на авансово и годишно облагане по реда и при условията на ЗДДФЛ, установени за облагането на доходите от трудови правоотношения.
Следва да имате предвид, че доходът от лихва, изплатен на физическо лице, във връзка с обезщетение по чл. 225,ал. 1 и ал. 2 от КТ представлява облагаем доход, тъй като не е необлагаем по смисъла на ЗДДФЛ или друг закон. Облагаемият доход от лихви, независимо от основанието за получаването му, се формирапо специалнияредна чл. 35 и 36 от ЗДДФЛ. За доходите, подлежащи на облагане по този ред не се удържа и/или внася авансов данък, но същите участват при формирането на общата годишна данъчна основа и се декларират от физическото лице в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл.45, ал.7 от ЗДДФЛ предприятието – платец на доходи от други източници по чл.35отЗДДФЛ, издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода.
На основание чл.13, ал. 1, т. 10 от ЗДДФЛприсъдените обезщетения за разноски по съдебни дела не са облагаеми.
Пошестивъпрос:
ПоставениявъпросотносновписванетовтрудоватакнижканаГаляНедевапериоданауволнение,признатозанезаконно откомпетентнитеорганииотносноизплатенитеобезщетенияпочл. 220, ал. 1ичл. 222,ал. 1отКТсаоткомпетентността наМинистерствонатрудаисоциалнатаполитика,предвиднакоетозапитванетощебъдепрепратенозаотговор.
Посилатаначл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуаленкодекс(ДОПК)и в съответствие с разпоредбитеначл. 3, ал. 1, т. 1отЗаконазанационалнатаагенция заприходите вкореспонденциятасисНационалнатаагенциязаприходитестедлъжнидапосочватеВашатаидентификация(имеиЕГН/ЛНЧ,съответнофирмаиБУЛСТАТ/ ЕИК,определениотАгенциятаповписванията;адреспочл. 8отДОПКиадресзакореспонденция),кактоиидентификациятаналицата,счийтоправаизадълженияесвързанозапитванетоВи.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда наДОПКсе установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате наразпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е дан

Изх. № 20-00-308/26.07.2011 г.ЗДДС, чл.12, ал.1 чл.21, ал.2В запитването е посочено, че … ЕООД е регистрирано по ЗДДС. То извършва административни и счетоводни услуги от

третирането на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, издадено на основание §6 от ПЗР на Постановление №62 на МС от 21.

2_ 1368/14.09.2011 г.ЗДДС чл.40Възложена Ви е проверка за прихващане и възстановяване на ДДС, която обхваща периода 01.05.2011 г. – 31.07.2011 г. и е във връзка