прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

Изх. № ЕП-07-00-7
Дата: 04.09.2019 год.
КТ, чл. 63, ал. 3;
КТ, чл. 63, ал. 4;
Наредба № 5/2002, чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1;
КСО, чл. 7, ал. 1;
КСО, чл. 157, ал. 6;
КСО, чл. 158;
Наредба № Н-8, чл. 3, ал. 1, буква „а“;
Наредба № Н-8, чл. 3, т. 1;
Наредба № РЗ-07-7/08.06.2019 г. за включване в
механизма лична помощ.

ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), и заведено с вх. №ЕП-07-00-7/22.08.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Със заповед на кмета на ……. община е възложено на кметове на райони на ………. община да изпълняват функциите на доставчик на личната помощ по чл. 18, ал. 1 от Закона за личната помощ (ЗЛП).
Съгласно чл. 2, ал. 11 от Наредба №РД-07-7/08.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ (Наредба №РД-07-7/08.06.2019 г.) е сключено споразумение между Агенцията за социално подпомагане, Национален осигурителен институт и район „Л“, което урежда редът за превеждане на средствата по чл. 8 и 9 от Наредба №РД-07-7/08.06.2019 г. на районната администрация, както и всички задължения на кмета на района като доставчик на помощта и работодател на личните асистенти по Кодекса на труда (КТ).
Съгласно разпоредбите в горепосочените нормативни актове в седемдневен срок от сключване на тристранно споразумение между кмета на района, одобрения асистент и ползвателя на услугата, следва да се сключи трудов договор по образец. На основание чл. 3, ал. 8 и ал. 10 от Наредба №РД-07-7/08.06.2019 г. в трудовия договор изрично се посочва постъпването на работа на асистента – от 1-во число на месеца, следващ месеца на сключване на договора. Възнаграждението се изплаща в срок до 20-то число на месеца, следващ месеца на положения труд. Данните с декларации образец №1 и №6 по реда на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г.) се подават до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението. Според Вас съгласно Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба №5/2002 г.), подаването на уведомлението е обвързано с началото на фактическото изпълнение на трудовите функции по него. В този случай разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба №5/2002 г., която регламентира изпращането на уведомлението в тридневен срок от сключването на трудовия договор, не съответства на чл. 3, ал. 8 от Наредба №РД-07-7/08.06.2019 г., съгласно която асистентът трябва да постъпи от 1-во число на месеца, следващ месеца на сключване на договора.
Поставяте следния въпрос:
Как следва районната администрация да процедира, когато през месеца има сключен трудов договор, но няма отработени дни и начислено възнаграждение, а реалното му изпълнение започва от следващия месец?
Предвид така изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите по ал. 1 (екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от териториалната дирекция на НАП), освен ако страните са уговорили друг срок. На основание чл. 63, ал. 4 от КТ изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено.
Уведомлението за сключване на трудовия договор се изпраща в тридневен срок от сключването му – основание чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Наредба №5/2002 г. Видно е, че срокът за подаване на това уведомление не е обвързан с началото на фактическото изпълнение на трудовите задължения.
Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) се дължат върху доходите от трудова дейност. Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност – основание чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Сроковете за внасяне на осигурителните вноски са регламентирани в чл. 7, ал. 1 и 2 от КСО.
Осигурителни вноски за задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд на тези лица се внасят върху дохода, върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО и се превеждат едновременно с тях – чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, чл. 157, ал. 6 и чл. 158 от КСО.
Разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от КСО определя краен срок за внасяне на дължимите осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО – 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Няма значение дали към тази дата за съответния месец е изплатен само аванс или цялото определено по договор възнаграждение, дали възнаграждението е само начислено, но не е изплатено или въобще не е начислено. Когато възнагражденията на тези лица не са начислени, осигурителни вноски се внасят върху дължимото възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя, а за лицата, за които не се определят минимални осигурителни доходи по основни икономически дейности – върху не по-малко от минималната работна заплата.
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 3, ал. 1, буква „а“ и ал. 3, т. 1 от Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г. работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения подават данни за всеки календарен месец до 25-то число на месеца, за който се отнасят данните.
Видно е, че сроковете за внасянето на осигурителните вноски и подаването на декларациите е еднакъв.
Изложеното налага извода, че тъй като за периода от сключването на трудовия договор до изпълнението на задълженията личният асистент не извършва трудова дейност и не получава възнаграждение, съответно не се пораждат задължения за районната администрация относно внасяне на задължителни осигурителни вноски и подаване на данни по реда на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г.

5/5

Вашият коментар