прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-02-68
02.05.2012 г.
чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС чл. 50 от ЗДДС
чл. 40, т.1 от ЗДДС чл. 86, ал. 1, т. 1от ЗДДС
В дирекция ,,Обжалване и управление на изпълнението” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-02-68/09.02.2012 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Търговското дружество е регистрирано по ЗДДС и притежава недвижим имот – дворно място, в което планира да изгради дом за възрастни хора. За тази цел дружеството е възложило изработването на инвестиционен проект, въз основа на който е получило разрешение за строеж. Към настоящия момент изграждането на дома не е започнало тъй като дружеството все още не е приключило с организацията за финансирането му. Планира се финансирането на това изграждане да се осигури от собствени средства, банков кредит и от средства, отпуснати по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” при Държавен фонд Земеделие.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.Предвид планираното изграждане на дом за възрастни хора, налице ли е право на приспадане на данъчен кредит от дружеството за получените от него доставки на стоки и услуги във връзка с изграждането му?
2.Приложима ли е в случая разпоредбата на чл. 50 от ЗДДС и следва ли доставчиците на дружеството да му начисляват данък върху добавената стойност предвид това, че дейността, която то ще извършва представлява освободени доставки по смисъла на чл. 40 от ЗДДС?
3.Възможно ли е доставчиците на дружеството да не му начисляват данък приизвършването на доставки към него?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС регистрирано лице има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът му – регистрирано по ЗДДС лице, му е доставил или предстои да му достави,когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки. От изложеното във фактическата обстановка на запитването е видно, че дружеството ще използва доставените му стоки и услуги заизграждане на дом за възрастни хора и осъществяване на дейност по чл. 40, т.1 от ЗДДС – извършване на социални услуги по Закона за социалното подпомагане/ЗСП/. Посочената дейност представлява освободена доставка, поради което за извършването йлицето няма право да приспада данъчен кредит по реда на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС за тези доставки.
В запитването е посочено, че дружеството извършва и друга дейност. Поради това, че не е конкретизирано какъв е характера на тази дейност, следва да се има предвид, че ако тя e свързана с извършването на облагаеми доставки, лицето ще има право на приспадане на частичен данъчен кредит по реда на чл. 73, ал. 1от ЗДДС за получените стоки или услуги, които се използват както за извършване на освободени, така и за облагаеми доставки. Съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДС регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.
В случай, че другата дейност на лицето е свързана с извършването на облагаеми доставки, които могат да се обособят като дейност, отделна от тази, която е свързана с извършването на освободени доставки, за дружеството ще е налице право на приспадане на пълен данъчен кредит по отношение на данъка за стоките или услугите, които се използват за извършване на облагаемите доставки по съответната обособената дейност.
По втори въпрос
Съгласно разпоредбата на чл. 50 от ЗДДС доставката на стоки или услуги е освободена, когато:
1. същите са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70 от ЗДДС.
От текста на разпоредбата е видно, че хипотезите на чл. 50 от ЗДДС не са приложими по отношение на доставчиците на дружеството, а се отнасят за доставки, които дружеството ще извършва, следователно чл. 50 от закона не е приложим в този случай. Регистрираните по ЗДДС доставчици на дружеството следва да начисляват данък за облагаемите доставки на стоки и услуги, извършени към него.
По трети въпрос
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 1от ЗДДС регистрираното лице е задължено да начисли данъка, който е станал изискуем като издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред. Предвид това, доколкото доставчиците на дружеството са регистрирани по ЗДДС лица и извършват към него облагаеми доставки, по смисъла на закона, те следва да посочват начисления данък в издаваните от тях фактури.’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *