прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на служител, осигурен по специалната схема за социална сигурност на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ)

Изх.№ 24-39-139
Дата:07.11.2017 год.
ЗЗО, чл. 33;
ЗЗО, чл. 40;
Регламент (EИО, Евратом, EОВС) №259/68 на Съвета от
29 февруари 1968 г.;
Правилника за длъжностните лица на ЕС и Условията за
работа на другите служители в ЕС, чл. 72
ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на служител, осигурен по специалната схема за социална сигурност на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ)

Във връзка с Ваше писмо с вх. №24-39-139/23.10.2017 г. по описа нана(НАП), препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – София, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Г-н …………………… е служител на ЕИФ от 16.01.2011 г. Към запитването прилага копия от документи за трудови правоотношения с ЕИФ, документи за ЕИФ като институция със специален статут на ЕС, документи за здравно осигуряване в ЕС и официална кореспонденция за статута на представителството на ЕИФ и служителите му в България.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Има ли задължение г-н ………… за внасяне на здравноосигурителни вноски съгласно ЗЗО за периода, през който е служител на ЕИФ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, които са задължително осигурени в НЗОК е регламентиран вчл. 33 от ЗЗО.
Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от ЗЗО задължително осигурени в НЗОКса всички български граждани, които не са граждани и на друга държава.
Длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз се ползват от специфична и автономна социално-осигурителна схема, определена с Регламент (EИО, Евратом, EОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и условията за работа на други служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностните лица на Комисията (Регламент №259/68 от 29 февруари 1968 г.).
На основание чл. 40б от ЗЗО задължително здравноосигурените лица, за които се прилага схемата за здравно застраховане на ЕС съгласно чл. 72 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на други служители на Европейския съюз, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) №259/68 от 29 февруари 1968 г, не заплащат здравноосигурителни вноски за периода, през който за тях се прилага схемата за здравно застраховане на Европейския съюз след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.
Съгласно чл. 72 от Правилника за длъжностните лица на ЕС и Условията за работа на другите служители в ЕС длъжностното лице, неговият съпруг, когато последният не може да се ползва с осигуряване от същото естество и в същия размер по силата на други законови или подзаконови разпоредби, както и неговите деца и други лица на негова издръжка по смисъла на член 2 от приложение VII, са здравно осигурени до 80 % от направените разноски в съответствие с правилата, приети по споразумение между институциите на Общностите след консултации с Комитета по правилника.
В конкретният случай в удостоверенията, издадени от Началник „Човешки ресурси“ на ЕИФ RH/ADM/Nr19112717/19.09.2017 г. и RH/ADM/Nr19112718/19.09.2017 г. е указано, че г-н СТОЯНОВ е осигурен като член на персонала на фонда. ЕИФ е създаден с решение на Управителния съвет на Европейския инвестиционен фонд, в съответствие с Договора от Рим, с който е създадена Европейската икономическа общност. ЕИФ се ползва с финансова независимост и правосубектност във всички държави-членки на ЕС съгласно неговия устав, публикуван в Официалния вестник на ЕС. ЕИФ има свои схеми за социална сигурност, включително здравноосигурителна схема, създадена специално за персонала и техните семейства.
Видно е, че г-н СТОЯНОВ е осигурен като член на персонала на фонда съгласно автономната социално-осигурителна схема на ЕС, поради което на основание чл. 40б от ЗЗО не следва да заплаща здравноосигурителни вноски за периода от 16.01.2011 г. до настоящия момент.
Периодите, през които лицата са обхванати от схемата за здравно застраховане на ЕС, се вземат предвид при изясняване и коригиране на здравноосигурителния статус на лицата в България. За да се покрият съответните месеци без данни за здравно осигуряване е достатъчно те да представят пред НАП удостоверение за периодите на принадлежност към тази схема (такова удостоверение е приложено към самото запитване).
ЗАМ.
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »