Прилагането на § 1, т. 26, буква к” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

ЗДДФЛ – §1, т. 26, буква „к”
ЗДДФЛ – чл. 29, чл. 43
ЗДДФЛ – чл. 45, ал. 1 и 2
Относно: Прилагането на § 1, т. 26, буква „к” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
По повод Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция ОДОП – … и заведено с вх. № …/19.03.2013 г., Ви уведомявам за следното:
Според изложеното в запитването, в Медицински Факултет при … Университет – гр. … имате специализанти, на които изплащате възнагражденията по граждански договор и съответно им издавате служебни бележки за годишната данъчна декларация по граждански договор.
По този поводсе поставят следните въпроси:
1.Как трябва да се издават служебните бележки за годишната данъчна декларация- по граждански или по трудов договор?
2.Как трябва да се изплаща възнаграждението – като трудов или граждански договор съгласно §1, т. 26, буква „к” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ.
Доходите от възнаграждения по договори за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ), предвид измененията и допълненията, направени със ЗИД на ЗДДФЛ (ДВ, бр. 99/2011г.), в сила от 1 януари 2012 г., се считат за доходи от трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26, буква „к” от допълнителните разпоредби на закона. Доколкото в цитирания ЗИД на ЗДДФЛ не е предвидена специална преходна разпоредба, във връзка с облагането на доходите от възнаграждения по договори за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от ЗЗ, е необходимо да се има предвид следното:
Според разпоредбата на чл. 43 от ЗДДФЛ, задължението за удържане/внасяне на авансовия данък е обвързано с придобиването на дохода по чл. 29 от ЗДДФЛ от съответното физическо лице. Предвид промяната в данъчното третиране на доходите от възнаграждения по договори за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от ЗЗ, след 1 януари 2012 г. същите не подлежат на облагане по чл. 29 от ЗДДФЛ, съответно при придобиването им не следва да се удържа/внася авансов данък по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ.
Това означава, че при облагането с данък по ЗДДФЛ, по отношение на въпросните доходи трябва да се спазват правилата, разписани в закона за доходите от трудови правоотношения (формиране на облагаем доход, годишна данъчна основа, авансово и годишно облагане, деклариране и т.н.).
На основание чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДФЛ, не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които през течение на годината са получили само:
-доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година имат работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или
-доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година нямат работодател по основно трудово правоотношение или имат такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия: данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания и няма да ползват данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ.
На основание чл. 45, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето работодателят издава не по-късно от 31 януари на следващата година служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък. В служебната бележка се включва и данъкът, удържан или възстановен на работника/служителя при определяне на годишния размер на данъка от работодател по чл. 49 от закона, когато удържането/възстановяването е извършено до 31 януари на следващата година.