Прилагането на чл. 73, ал. 1, т. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 24-39-53
Дата: 20.07.2018 год.
ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 1

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 73, ал. 1, т. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №24-39-53 от 25.05.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:

„…“ АД е лицензиран организатор на хазартни игри по Закона за хазарта (ЗХ). В качеството си на платец на доходи по чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ дружеството има задължение да предоставя информация по реда на чл. 73, ал. 1 от същия закон за изплатените доходи на физически лица. До момента справките се изготвят на база печалбите, изплатени по игралните сметки на участниците в хазартните игри.
Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗХ, във връзка с издаването на лиценз за организиране на онлайн залагания, едно от изискванията е централната компютърна система (ЦКС) на организатора да има система за регистрация и идентификация на участниците в игрите, както и система за съхраняване и подаване в реално време към сървър на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и Националната агенция за приходите на информация за едновременните игрални сесии, направения залог от всеки участник и изплатената на всеки участник печалба. Участието в онлайн хазартни игри от гледна точка на играча, а именно извършване на залози и получаване на печалби, се осъществява посредством игралната му сметка в ЦКС на организатора. Игралната сметка се дебитира с всеки направен залог и се кредитира с всяка захранена парична сума и всяка печалба, като резултатът е моментното салдо на нетната наличност на участника. ЦКС захранва игралната сметка на участника с всички негови печалби и допуска той да изтегли всички средства по игралната си сметка. В момента, в който игралната сметка на участника се захрани с печалба, той може да я „осребри“ или да направи нов залог с нея. Изплатените по игралната сметка печалби може да не съответстват на размера на изплатеното на участника през платежната сметка на организатора. В случай че участникът е взел решение да заложи част или цялата изплатена печалба в игралната си сметка и залогът не е печеливш, то изплатената през платежната сметка на организатора сума (салдото по игралната сметка) ще бъде съответно по-малка или равна на нула. Например участник, по игралната сметка на който са изплатени печалби от над 5000 лв., може да реши да залага от тези средства и накрая да „осребри“ значително по-малко или да изиграе целия положителен баланс по игралната си сметка.
По смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗХ, отново във връзка с издаването на лиценз за организиране на онлайн залагания, е необходимо да бъде открита сметка за депозиране на залози и изплащане на печалби в банка, лицензирана в Република България, или в банка, лицензирана в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, която извършва дейност на територията на Република България съгласно Закона за кредитните институции. В писмото Ви е посочено, че тази сметка касае случаите, в които участникът реши да изтегли пари от игралната си сметка. Там обаче се съхраняват/отразяват не само печалби, но и депозирани средства за извършване на залози. При тази хипотеза, когато участникът „осребрява“ от игралната си сметка, изтеглените средства трудно могат да бъдат квалифицирани по отношение на техния генезис – дали са спечелени от залог или са от депозираните наличности.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Какъв смисъл следва да се влага в понятието „изплатен доход“ за целите на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, а именно дали меродавна при изготвяне на справката е годишната сума на изплатените печалби в игралната сметка на участника или тази на изплатените печалби през платежната сметка на организатора?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по направеното запитване:

На основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи на физически лица, посочени в цитираната разпоредба. В чл. 73, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ изрично са посочени и доходите, освободени от облагане по силата на чл. 13, ал. 1, т. 20 от същия закон, когато годишният им размер, изплатен на физическо лице, превишава 5 000 лв. В този смисъл паричните и предметните печалби, получени от физически лица от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на ЗХ, трябва да се описват във формуляра, когато годишният размер, изплатен на физическото лице от съответния организатор, превишава 5 000 лв.
Според общото правило на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
* плащането – при плащане в брой;
* заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
* получаването на престацията – за непаричен доход.
Предвид цитираната данъчна норма, в конкретния случай паричната печалба ще се счита за получена от физическото лице (съответно изплатена от организатора на хазартната игра) на датата на постъпването й по кредита на игралната му сметка. Сборът от тези печалби, следва да се посочи в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако размерът му превишава 5 000 лв. за конкретното физическо лице. Фактът, че лицето може да използва печалбите си или част от тях, за да прави нови залози, не променя това данъчно третиране – на практика лицето се разпорежда с придобит от него доход, който е освободен от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ.

зАМ. Изпълнителен Директор на НАП:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар