Прилагането на чл. 73, ал. 1, т. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 24-39-53
Дата: 20.07.2018 год.
ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 1

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 73, ал. 1, т. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №24-39-53 от 25.05.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:

„…“ АД е лицензиран организатор на хазартни игри по Закона за хазарта (ЗХ). В качеството си на платец на доходи по чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ дружеството има задължение да предоставя информация по реда на чл. 73, ал. 1 от същия закон за изплатените доходи на физически лица. До момента справките се изготвят на база печалбите, изплатени по игралните сметки на участниците в хазартните игри.
Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗХ, във връзка с издаването на лиценз за организиране на онлайн залагания, едно от изискванията е централната компютърна система (ЦКС) на организатора да има система за регистрация и идентификация на участниците в игрите, както и система за съхраняване и подаване в реално време към сървър на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и Националната агенция за приходите на информация за едновременните игрални сесии, направения залог от всеки участник и изплатената на всеки участник печалба. Участието в онлайн хазартни игри от гледна точка на играча, а именно извършване на залози и получаване на печалби, се осъществява посредством игралната му сметка в ЦКС на организатора. Игралната сметка се дебитира с всеки направен залог и се кредитира с всяка захранена парична сума и всяка печалба, като резултатът е моментното салдо на нетната наличност на участника. ЦКС захранва игралната сметка на участника с всички негови печалби и допуска той да изтегли всички средства по игралната си сметка. В момента, в който игралната сметка на участника се захрани с печалба, той може да я „осребри“ или да направи нов залог с нея. Изплатените по игралната сметка печалби може да не съответстват на размера на изплатеното на участника през платежната сметка на организатора. В случай че участникът е взел решение да заложи част или цялата изплатена печалба в игралната си сметка и залогът не е печеливш, то изплатената през платежната сметка на организатора сума (салдото по игралната сметка) ще бъде съответно по-малка или равна на нула. Например участник, по игралната сметка на който са изплатени печалби от над 5000 лв., може да реши да залага от тези средства и накрая да „осребри“ значително по-малко или да изиграе целия положителен баланс по игралната си сметка.
По смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗХ, отново във връзка с издаването на лиценз за организиране на онлайн залагания, е необходимо да бъде открита сметка за депозиране на залози и изплащане на печалби в банка, лицензирана в Република България, или в банка, лицензирана в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, която извършва дейност на територията на Република България съгласно Закона за кредитните институции. В писмото Ви е посочено, че тази сметка касае случаите, в които участникът реши да изтегли пари от игралната си сметка. Там обаче се съхраняват/отразяват не само печалби, но и депозирани средства за извършване на залози. При тази хипотеза, когато участникът „осребрява“ от игралната си сметка, изтеглените средства трудно могат да бъдат квалифицирани по отношение на техния генезис – дали са спечелени от залог или са от депозираните наличности.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Какъв смисъл следва да се влага в понятието „изплатен доход“ за целите на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, а именно дали меродавна при изготвяне на справката е годишната сума на изплатените печалби в игралната сметка на участника или тази на изплатените печалби през платежната сметка на организатора?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по направеното запитване:

На основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи на физически лица, посочени в цитираната разпоредба. В чл. 73, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ изрично са посочени и доходите, освободени от облагане по силата на чл. 13, ал. 1, т. 20 от същия закон, когато годишният им размер, изплатен на физическо лице, превишава 5 000 лв. В този смисъл паричните и предметните печалби, получени от физически лица от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на ЗХ, трябва да се описват във формуляра, когато годишният размер, изплатен на физическото лице от съответния организатор, превишава 5 000 лв.
Според общото правило на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
* плащането – при плащане в брой;
* заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
* получаването на престацията – за непаричен доход.
Предвид цитираната данъчна норма, в конкретния случай паричната печалба ще се счита за получена от физическото лице (съответно изплатена от организатора на хазартната игра) на датата на постъпването й по кредита на игралната му сметка. Сборът от тези печалби, следва да се посочи в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако размерът му превишава 5 000 лв. за конкретното физическо лице. Фактът, че лицето може да използва печалбите си или част от тях, за да прави нови залози, не променя това данъчно третиране – на практика лицето се разпорежда с придобит от него доход, който е освободен от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ.

зАМ. Изпълнителен Директор на НАП:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране по закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга, свързана с акредитирано представителство. За подобни казуси може да се информирате в страницата на НАП – ww

Изх.№ М-70-00-14 от2011 г.чл. 8, ал.1 от ДОПКВ писмото е посочено, че искате да регистрирате чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната,

Становище на НАП с Изх. №53-04-16 от 01.02.2019 г.

Изх. №53-04-1601.02.2019 г.Чл. 33, 38 ЗДДФЛ В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-16/09.01.2019 г., относно прилагането на