прилаганeто на чл. 73а, ал. 1 и чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-26-Б-77
Дата: 14.01.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 73а;
ЗДДФЛ, чл. 73.

ОТНОСНО: прилаганeто на чл. 73а, ал. 1 и чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка:
… ООД е българско дружество с предмет на дейност, която се състои в осигуряване на временна работа на територията на държава членка на Европейския съюз (Франция). Дружеството притежава удостоверение за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа, издадено от Министерство на труда и социалната политика. В тази връзка поставяте следните въпроси:
1. Дружеството наема недвижими имоти на територията на Франция. Наемодателите са физически лица – френски граждани. Във връзка с това възниква ли задължение за българското дружество да декларира заплатените наеми по реда на чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ?
2. Дружеството закупува движими вещи от физически лица – френски граждани. Във връзка с това възниква ли задължение за българското дружество да декларира заплатените суми за покупката на тези движими вещи по реда на чл. 73 от ЗДДФЛ?
Предвид изложеното в запитването, непълната фактическа обстановка и в съответствие с относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по поставените въпроси:

1. По първия въпрос:
На основание чл. 73а от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО) – платци на доходи, предоставят на НАП информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината. Цитираната разпоредба е в съответствие с изискването за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен с други държави-членки на Европейския съюз от изпълнителния директор на НАП, регламентирано в чл. 143з от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). На основание чл. 143з, ал. 1, т. 6 от ДОПК изпълнителният директор на НАП изпраща на компетентния орган на държава – членка на Европейския съюз, наличната информация за доходи на местни лица на тази държава членка от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество.
Необходимо е да имате предвид, че задължението за предоставяне на тази информация по реда на цитираните разпоредби не е обвързано с данъчното третиране в България на въпросните доходи. Иначе казано няма значение дали доходът е облагаем или необлагаем по смисъла на българското законодателство, тъй като данните са предназначени за целите на облагането от компетентните органи в държавата, на която лицето е местно. Предвид на това считам, че ако през течение на годината дружеството Ви е изплащало/начислявало доходи от наем на недвижимо имущество на физически лица, които са местни на държава – членка на Европейския съюз, каквато е и Франция, следва да предостави наличната информация, като попълни Приложение № 1 към декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

1. По втория въпрос:
Съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от ДОПК;
3. от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3;
4. по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 9, 20 и 24, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.
Видно от цитираната разпоредба е, че задължението за описване на доходите от прехвърляне на права или имущество (движимо или недвижимо) в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ не зависи от обстоятелството дали съответните доходи се третират като облагаем или необлагаем доход по смисъла на данъчния закон. От друга страна, когато получателят на дохода е чуждестранно физическо лице съществено значение има дефинирането на дохода като такъв от източник в Република България. Това е така, защото по правило чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за доходи само от източници в страната (чл. 7 от ЗДДФЛ). Иначе казано, по отношение на чуждестранните физически лица, разпоредбите на данъчния закон биха могли да намерят приложение само тогава, когато доходът се определя като такъв от източник в Република България. Доходите, които за целите на ЗДДФЛ се считат за доходи от източници в страната, са обхванати изчерпателно в разпоредбите на чл. 8 от ЗДДФЛ. В запитването Ви не е посочено за какви вещи става въпрос, но доколкото не става въпрос за продажба на финансови активи, доходите от продажбата на движими вещи, реализирани от чуждестранни физически лица, не се третират като доходи от източник в България, доколкото не произтичат от стопанска дейност чрез определена база на територията на Република България или от разпореждане с имуществото на такава определена база.
Следва да имате предвид, че определянето на физическите лица като местни или като чуждестранни за целите на ЗДДФЛ не е обвързано с гражданството, а с конкретни критерии, които са изброени алтернативно в разпоредбата на чл. 4 от закона.
Следователно, ако френските граждани се определят като чуждестранни физически лица и продажбата на движимите вещи не може да се причисли към някоя от хипотезите на чл. 8, ал. 1 и 8 от ЗДДФЛ, изплатените доходи не следва да се посочват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Аргумент в тази посока е и фактът, че за разлика от информацията по чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ, данните в тази справка са предназначени за целите на данъчното облагане в България.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар