прилагането на общите разпоредби на ЗДДС, в сила от 01.01.07 г. УВАЖАЕМИ Г-Н …,

Изх. № 24-31-140
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: прилагането на общите разпоредби на ЗДДС, в сила от 01.01.07 г. УВАЖАЕМИ Г-Н …,
По повод на Ваше писмено запитване до ТД на НАП – гр. Русе, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (вх.№ от 04.04.2007 г. и 23.07.2007 г.), Ви уведомявам за следното:
„…“ ЕООД е данъчно задължено лице по смисъла на чл.З, ал.1 от ЗДДС, без оглед на юридическият факт чия собственост е капитала на дружеството.
I. По въпроса, свързан с извършваните лесокултурни мероприятия.
Доколкото в информацията, изложена в горното писмено запитване не е възможно да се определи, какви са конкретните правоотношения, по които „…“ ЕООД (регистрирано по ЗДДС лице) е страна, моля да се има предвид следното, като са възможни следните хипотези на:
1.1. Облагаема доставка, при извършване на лесокултурните мероприятия.
Дейностите, свързани с извършване на лесокултурните мероприятия са услуги по смисъла на чл.8 от ЗДДС, които подлежат на облагане с ДДС (приспадане на данъчен кредит) чрез прилагане на общите разпоредби на закона (виж чл.9, ал.1, чл.2, т.1, чл.11, чл.12, ал.1, чл.21, ал.1, чл.25, ал.2, чл.68-72 и др.).
Относно получателя по тази доставката на лесокултурни мероприятия, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 11, ал.2 от ЗДДС, съгласно която получателя е лицето, което получава услугата, включително и в случаите, когато е налице плащане от трети лица.При определяне данъчната основа на тази доставка възможно е да се прилага хипотезата на някоя от следните норми:
1.Чл. 26, ал. 2отЗДЦС;
2.Чл. 26, ал. 2 във връзка с ал. З, т. 1 от ЗДДС, тъй като получените суми от общината, могат се считат за субсидии или финансирания по смисъла на §1, т. 15 от ДРЗДЦС и следователно тези суми увеличават данъчната основа на доставката;
3.чл. 27, ал. З, т. 1 от ЗДЦС, т.е. при доставка между свързани лица данъчната основа е пазарната цена. Свързани лица са по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗДДС са лицата по смисъла на § 1, т. З от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
4.чл.27, ал.З, т. З от ЗДДС, т.е. при безвъзмездна доставка по чл. 9, ал. 2, т. 4 от ЗДДС данъчната основа е пазарната цена.
1.2. Предоставяне на субсидия от общината за извършване на лесокултурните мероприятия, което предоставяне не представлява независима икономическа дейност.
За данъчното третиране на дейностите, свързани с извършване на лесокултурните мероприятия (ЛКМ) съществува и друга правна възможност, но при условие, че тези дейности се осъществяват от „Ветовска гора“ ЕООД, във връзка с възложени общински функции по осъществяване на ЛКМ. Чрез това възлагане на практика Общината организира осъществяване на публични услуги, като дружеството изпълнява възложените му публични задължения по поддържане на горския фонд, чрез извършване на ЛКМ. То ЛКМ не се считат за услуга по смисъла на чл. 8 от ЗДДС и отпуснатите сума за извършване на ЛКМ не представляват субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка по смисъл на чл. 9 от ЗДДС.
Във тази връзка действията на Общината по възлагане на тези публични задължения по извършване на ЛКМ не представляват извършване на независима икономическа дейност по смисъла на чл. З, ал. 2 от ЗДДС. В случая Общината действа като орган на местна власт в обществен интерес, следователно за тези си действия тя не е данъчно задължено лице.
В този случай, може да се приеме, че ЛКМ са насочени към поддържането на тези фондове, с оглед последващото им използване за дейностите, за които „Ветовска гора“ ЕООД събира и изплаща на общината съответни „такси“.
В случаите, когато „Ветовска гора“ ЕООД предоставя услуги на трети лица (например продажба на дървени материали), това от своя страна води до наличие на доставки, които подлежат на облагане с ДДС.
II. По въпроса за дейностите, произтичащи от договора между „Ветовска гора“ ЕООД и Агенцията по заетостта.
Дейностите по осигуряване на персонал, в рамките на програмите, за които Агенцията по заетост изплаща възнаграждения (част от тях) на „Ветовска гора“ ЕООД за „наетите безработни лица“ са извън обхвата на независимата икономическа дейност на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ветово. Предвид това получените от „Ветовска гора“ ЕООД средства за заплати не подлежат на облагане с ДДС.
Дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово не е независима икономическа дейност по смисъла на чл.З, ал.З, т.1 от ЗДДС. В този смисъл дейностите, осъществявани от наетите „безработни лица“ следва да се обвържат с доставките, осъществявани от дружеството, при съответния данъчен режим, който по принцип не се влияе от въведената отчетност чрез съставяне на протоколи за извършена работа по ЛКМ и други отчети.
III. Видно от изложеното до тук, а също и от неясно формулираните в самото запитване въпроси, те не касаят разясняване на конкретни текстове от данъчно-осигурителното законодателство, а са насочени към анализ на определени дейности, осъществявани от данъчно задължено лице и получаване на становище относно техния данъчен режим.
В този смисъл може да се приеме, че поставените въпроси провокират получаването на данъчно-правна консултация и не кореспондират с правомощията на Изпълнителния директор на НАП по чл.10, ал.1 от ЗНАП, свързани с разясняване на законодателството, което моля да се има предвид при последваща кореспонденция с |НАП в тази връзка.
//

Вх.№ 2431140 от 31.10.2007 Отг. ЦУ на НАП  |  ZDDS 24-31-140

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »