прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обе

Изх. № 53-04-25
12.02.2016 г.
ЗДДС, чл.118, ал.1 и ал.3
Наредба №Н-18/2006 г., чл.25, ал.1, ал.2 и ал.3
В дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше запитване, прието с вх. № 53-04-25/13.01.2016 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба
№Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба
№Н-18/2006 г.).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната.
Отправилото запитване дружество осъществява търговска дейност като дистрибутор на ……………………………….., предлагайки за продажба стоки от доставчици, международни производители, на базата на директен внос от тях, складови наличности и с помощта на дистрибутори.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси.
1. При приключване на касовия апарат за съответния ден необходимоли е да се записва в касовата книга, водена от дружеството, началната и крайната наличност, оборота, както и име и подпис на лицето (управителя/касиера),което взима целия оборот в края на деня?
2. При изпращане на стоки с наложен платеж по куриер в хипотезата, в която клиентът плаща в брой, а дружеството получава парите по-късно по банков път или в брой от куриера,как следва да се отразят тезипарични суми в касовия апарат?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище.
По първи въпрос:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 08.03.2013 г.) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.
В чл. 118, ал. 3 от ЗДДС е дадено легално определение на понятието „фискална касова бележка”, съгласно която „Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност”. Редът и начинът на отчитане на реализираните от лицата обороти е уреден в глава пета – „Отчетност на оборотите от извършени продажби” от Наредба № Н-18/2006 г. В чл. 39, ал. 1 от наредбата е регламентирано задължението на лицето да отпечатва пълен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби. Съгласно новата ал. 2 (в сила от 29.06.2010 г.) на същия член данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в данъчния терминал ( ДТ ).
Изискването за водене на книгата за дневни финансови отчети, която следва да се съхранява в търговския обект, и начинът на воденето й са регламентирани в чл. 39, ал. 5 от Наредба № Н-18/2006 г. Съгласно тази правна норма лицето съхранява отчетите в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. Отпечатаните дневни финансови отчети с нулиране и запис във фискалната памет се съхраняват в хронологичен ред в книгата. След края на всеки месец и година задълженото лице отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на ФУ за съответния период, които отчети същосе съхраняват в книгата на страницата за датата на последния ден от периода/чл.41, ал.1 и ал.2 от Наредба №Н-18/2006 година. Няма законовоутвърденобразец на книга за дневните финансови отчети на фискалното устройство. В нея се вписват следните данни:
1. На първа страница на книгата се отразяват данните на задълженото лице, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване / чл. 39, ал. 5 на Наредба № Н -18/2006 година.
2. Дните, в които обектът не е работил, се вписват на съответната страница на книгата с текст „неработен ден”, а когато няма регистрирани продажби, подлежащи на регистрация се вписва ”няма регистрирани продажби”, като тези вписвания се удостоверяват с подпис /чл. 39, ал. 6 и ал.7 на Наредба № Н -18/2006 година.
3. Единствено при фискални устройства, които не притежават операциите“служебно въведени“ или “служебно изведени“ суми,в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност, извън случаите на продажби (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута. Ако фискалното устройство има тези операции,те се регистрират в него, а не в книгата за дневните финансови отчети / чл.33, ал.1 и 2на Наредба № Н-18/2006 година.
Предвид цитираните разпоредби, следва да се приеме, че във водената от дружеството книга за дневните финансови отчети на ФУ не следва да се попълва графа „Общо за деня”, нито да се вписват оборотите, както и да бъде поставян подпис.
По втори въпрос:
Съгласно чл. 25, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г. фискална касова бележка се издава задължително за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1 от наредбата, независимо от документирането с първичен счетоводен документ.
Съгласно на чл. 25, ал. 2 от Наредба № Н-18 /2006 г. при разносна търговия, фискалната бележка се издава от дружеството (продавач) при окомплектовката на заявката и се предава от разносвача на купувача при заплащането на цената на доставката. Издаваните фактури следва да са придружени с фискален касов бон.
На основание чл. 25, ал. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. фискална касова бележка се издава при извършване на плащането с изключение на случаите при разносна търговия.
Всяко фискално устройство от одобрен за България тип има възможност да отчита различни видове плащания, чиито имена се програмират в устройството в зависимост от обичайните плащания в обекта.
Запостигане на по-детайлна и ясна отчетност в случаите на извършване на разносна търговия, за приключване на фискалната касова бележка може да се използва някой от допълнителните клавиши за плащане с подходящо програмирано наименование (например ” разносна търговия”).
При пускане на „Дневен финансов отчет” на ФУ, оборота от издадените касови бележки с вид плащане„разносна търговия” ще се отпечата на отделен ред в отчета, а останалите суми ще са касова наличност в обекта.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването непълна фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно–осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗКПО, чл.3, aл. 2

Изх. №20-00-604/11.12.2015 г. ЗКПО – чл. 3, ал. 2ЗСПО – чл. 15В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.

Третиране според данъчното и осигурително законодателство на получени суми във връзка с командироване за участие в Полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан

Изх. № 24-39-56Дата:14.06.2016 год.ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 5;ЗДДФЛ, чл. 75.ОТНОСНО: Третиране според данъчното и осигурително законодателство на получени суми

подаване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като собственик на ЕООД и едноличен търговец

2_1949/ 06.08.2009 г.КСО – чл.4, ал.3, т.2; чл.6, ал.8 ОТНОСНО: подаване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице,

данъчно третиране по ЗДДС на предварително плащане по доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността

Изх. № 24-30-115……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: данъчно третиране по ЗДДС на предварително плащане по доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на ОбщносттаУважаеми господин………..,По

aabed