прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5_20-00-240/29.06.2016 г.
ЧЛ. 13, АЛ. 1, Т. 26 ОТ ЗДДФЛ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило писмено запитване, прието с вх. №…../10.06.2016 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Наследили сте картини рисувани от баща Ви, както и такива, които той е получил като дарение или е колекционирал. Не са запазени документи за придобиването на картините. Възнамерявате да продаватекартините.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Облагаеми ли са получените доходи от продажбата на картините?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното принципно становище:
На основаниечл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ, доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и имущество, реституирано по реда на нормативен акт, са необлагаеми.
Определение на понятието ,,имущество” не се съдържа в ЗДДФЛ, но доколкото се касае за имущество, получено по наследство, тълкувание се намира в разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗМДТ, наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и други имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.
Следователно, придобитият доход, от продажбата на картините получени в наследство е необлагаем.
Съгласно чл. 52, т. 3 от ЗДДФЛ необлагаемите доходи, какъвто е посоченият в чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ не се декларират с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
В случай, че през данъчната година Вие сте получил само доходи, които не подлежат на деклариране в годишна данъчна декларация съгласно чл. 52 от ЗДДФЛ, Вие не следва да подавате годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и осигурителното законодателство

Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и осигурителното законодателствоВъввръзка с Ваше писмо, постъпило

прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на заличаване от Търговския регистър на регистриран по ЗДДС едноличен търговец

Изх. №М-24-30-18Дата:23.06.2012 год.ЗДДС, чл. 71, т. 1;ЗДДС, чл. 107, т. 3;ППЗДДС, § 1, ал. 2;ППЗДДС, § 1, ал. 4;ППЗДДС, § 1, ал. 5.Относно: прилагане на

общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент № 282/2011), мястото на установяване на стопанската дейност на данъчнозадължено лице е мястото, където се изпълняват функциите на централн

Изх. № 53-00-1016/21.12.2012 г.ЗДДС ППЗДДСчл.12, ал.1 чл.54, ал.2чл.21, ал.1 и ал.2 чл.79, ал.2, т.4чл.86, ал.3чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС. чл.114, ал.1, т.12чл.125, ал.2чл.21, ал.5, т.2,

ЗДДФЛ, чл.44, aл. 4,ЗДДФЛ, чл.18

Изх. № 12-00-621Дата:05.12.2012 год. ЗДДФЛ, чл. 18; ЗДДФЛ, чл. 44, ал. 4. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за

ЗДДФЛ, чл.45,ЗДДФЛ, чл.24,ЗДДФЛ, чл.35

Изх. № 04-11-4Дата: 10.11.2011 год.ЗДДФЛ, чл. 24;ЗДДФЛ, чл. 35;ЗДДФЛ, чл. 45. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) По повод

въстановяване на суми за платени здравноосигурителни вноски, съгласно § 19и на Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/

2_2332/ 16.09.2008 г.ЗЗО- § 19иОТНОСНО: въстановяване на суми за платени здравноосигурителни вноски, съгласно § 19инаЗакона за здравното осигуряване /ЗЗО/ От изложената в писмото Ви фактическа

fetere helo hohoho