прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5_20-00-240/29.06.2016 г.
ЧЛ. 13, АЛ. 1, Т. 26 ОТ ЗДДФЛ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило писмено запитване, прието с вх. №…../10.06.2016 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Наследили сте картини рисувани от баща Ви, както и такива, които той е получил като дарение или е колекционирал. Не са запазени документи за придобиването на картините. Възнамерявате да продаватекартините.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Облагаеми ли са получените доходи от продажбата на картините?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното принципно становище:
На основаниечл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ, доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и имущество, реституирано по реда на нормативен акт, са необлагаеми.
Определение на понятието ,,имущество” не се съдържа в ЗДДФЛ, но доколкото се касае за имущество, получено по наследство, тълкувание се намира в разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗМДТ, наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и други имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.
Следователно, придобитият доход, от продажбата на картините получени в наследство е необлагаем.
Съгласно чл. 52, т. 3 от ЗДДФЛ необлагаемите доходи, какъвто е посоченият в чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ не се декларират с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
В случай, че през данъчната година Вие сте получил само доходи, които не подлежат на деклариране в годишна данъчна декларация съгласно чл. 52 от ЗДДФЛ, Вие не следва да подавате годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.176а

Изх. № 20-00-130……..…….. 2012 г. чл. 176а от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Във връзка с подадено заявление от дружеството за регистрация

ЗКПО, чл.182, aл. 2, т. 7,ЗКПО, чл.184

2_312/07.03.2014г. ЗКПО чл.184ЗКПО чл.182, ал.2, т.7.В писмено запитване до Дирекция„Обжалване и данъчно осигурителна практика”…………, заведено с вх.№………….. е посочено, че дружеството извършва производствена дейност /производство

Прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 20-00-53 от 30.04. 2018 г. ЗДДС – чл.26, ал.3, т.3ЗКПО – чл.10В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието