прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Наредба№ Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начинаи реда за подаване и съх

5-53-00-907 /30.09.2013 г.
Чл.8, ал.6, т. 9 от ЗДДФЛ
Чл.37, ал.1, т. 9 от ЗДДФЛ
Чл.75 от ЗДДФЛ
Чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от КСО
В дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. № …… относноприлагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)иНаредба № Н-8от29.12.2005г.засъдържанието, сроковете,начина иреда за подаване исъхранениенаданниотработодателите,осигурителитезаосигуренитепритяхлица,кактоиотсамоосигуряващитеселица, всилаот01.01.2006г. (Наредба№ Н-8/2005 г.)
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
,,А” ООД е сключило с гражданина на Великобритания ….. договор за управление и контрол,всила от 01.06.2013г.Съгласноприложенотокъмзапитването копиена формуляр А1 № WL720337A-ID524509, издаденна02.08.2013 г. от компетентнатаинституция
на
Обединено кралство Великобритания, физическото лицесеосигурявапобританскотозаконодателство катонаетолицезапериодаот01.06.2013 г. – 31.05.2015 г. Пребиваването през 2013 г. на чуждестранното физическолицевРепублика България няма да надвиши 183 дни.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Подлежи ли на облагане с данък по реда на ЗДДФЛ чуждестранното физическо лице (ЧФЛ) за доходите си от управление и контрол в Република България, при положение, че не се удържат осигурителни вноски?
2. На какво основание по ЗДДФЛ следва да бъде удържан данъка?
3. Изплатените доходи на ЧФЛ включват ли се в справката за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ?
4. При положение, че не следва да се удържа данък по реда на ЗДДФЛ на ЧФЛ, дружеството следва ли да подава Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ?
5. Следвалидасе подавадекларацияобрИзх. № 1,приложение№ 1къмНаредба№ Н-8/2005 г.загражданиннаВеликобритания,осигуренпобританското законодателство,скойтобългарскотърговскодружествоимасключен договорзауправлениеиконтрол?
6.Следва ли да сепосочвавдекларацияобрИзх. № 6,приложение№ 4къмНаредба№ Н-8/2005 г.данъкпореданачл. 42отЗДДФЛзагражданиннаВеликобритания,осигуренпобританското законодателство,скойтобългарскотърговскодружествоимасключендоговорзауправлениеиконтрол?
Предвидизложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Попърви,втори,третиичетвъртивъпрос:
Дефинирането на едно физическо лице като местно или като чуждестранно има първостепенно значение за определяне на данъчните му задължения. Дефиниция на понятията ,,местно физическо лице” и ,,чуждестранно физическо лице” се съдържа в разпоредбите на чл.4 и 5 от ЗДДФЛ. Съгласно чл.4 от ЗДДФЛ, местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
-което има постоянен адрес в България, или
-което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период (лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването му надхвърли 183, като денят на излизане и денят на влизане се смятат поотделно за дни на пребиваване н страната) или
– което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
-чийто център на жизнени интереси се намира в България.
Попадайки в една от гореизброените хипотези, физическото лице се счита за местно по смисъла на българското законодателство, с изключение на случаите по чл.4, ал.5 от ЗДДФЛ, а именно: не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната. В тази връзка, следва да се има предвид, че центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си (чл.4, ал.4 от ЗДДФЛ).
Чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл.4 от ЗДДФЛ (чл.5 от ЗДДФЛ).
Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, а чуждестранните физически лица – само за придобити доходи от източници в Република България (чл.6 и7 от ЗДДФЛ).
От описаната в запитването фактическа обстановка, е видно, че лицето е чуждестранно за целите на данъчното му облагане в България, поради което то ще е данъчно задължено само за доходи от източници в България.
Съгласно чл.8, ал.6, т. 9 от ЗДДФЛ, възнагражденията по договори за управление и контрол, начислени/изплатени от местни лица, се считат за доходи от източник в България. Изключение от това правило е разписано в нормата на чл.8, ал.7 от ЗДДФЛ, когато възнагражденията са начислени от местни юридически лица или местни еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база извън страната или изплатени от местни физически лица, чрез определена база извън страната – в тези случаи, възнагражденията по договори за управление и контрол не са от източник в България.
В случай, че физическото лице е чуждестранно по смисъла на чл.5 от ЗДДФЛ, следва да се има предвидразпоредбата на чл.37, ал.1, т. 9 от същия закон. На това основание доходите от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, се облагат с окончателен данък, когато не са реализирани чрез определена база в страната. Ако доходите по договора за управление и контрол, изплатени на лицето в конкретния случай, попадат в обхвата на цитираната разпоредба, предприятието – платец на дохода е задължено да подаде данъчна декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ за удържания данък. На основание чл.73, ал.1, т. 2 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване (КСО) – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи, в която посочват и доходите по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък.
Видно от гореизложеното, задължението за данъци по ЗДДФЛ не е обвързано с обстоятелствата имащи отношение към осигуряването на въпросното лице.Без оглед на това, че лицето е чуждестранно и се осигурява във Великобритания, то дължи данък по предвидения в закона ред за получените доходи за управление и контрол от източник в България.
На основание чл.75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор. Необходимо е да имате предвид, че между България и Великобритания е сключена спогодба за избягване на двойното облагане с данъци на дохода и имуществото. В този смисъл, по отношение облагането на физическото лице, което е местно лице за една от двете държави, разпоредбите на ЗДДФЛ се прилагат дотолкова, доколкото не противоречат на упоменатата Спогодба. При наличие на противоречие разпоредбите на Спогодбата се прилагат с приоритет пред тези на ЗДДФЛ.
Попетиишестивъпрос:
Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Кодексазасоциалноосигуряване(КСО), осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лицаи работодателитепредставят вНационалнатаагенциязаприходитеданниза:
– осигурителниядоход,осигурителнитевноскизадържавнотообщественоосигуряване,Учителския пенсионенфонд,здравнотоосигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, днитевосигуряванеиоблагаемиядоходпо чл. 24 от ЗДДФЛ -поотделнозавсяколице,подлежащонаосигуряване (декларацияобр. 1,приложение № 1къмНаредба № Н-8/2005г.).
-декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионенфонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ иданък по чл.42 от ЗДДФЛ (декларацияобр. 6,приложение № 4къмНаредба № Н-8/2005г.
Като се има предвид, че лицето …..е чуждестранно лице по смисъла на чл.5 от ЗДДФЛ и доходите му от управление и контрол от източник в България се облагат по реда на чл.37, ал.1, т.9 от ЗДДФЛ и се декларират по реда на чл.55 от ЗДДФЛ, поради те не следва да се декларират в декларация обр. 1 и декларация обр. 6 от Наредба № Н-8/2005 г.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и приложени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »