прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

53-00-267/20.05.2013 г.
чл. 195, ал. 1 и 2от ЗКПО
чл. 202, ал. 2 от ЗКПО
чл. 13 от ЗКПО
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-267/04.03.2013 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Във връзка с Рамково Споразумение между Република България и Европейската Банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния Фонд „Козлодуй”, сключено на 15.06.2001 г., ратифицирано със закон от НС, обн., ДВ, бр. 38 от 12.04.2002 г., между „Н” ЕАД и „Е С.А.”, Португалияна 28.12.2011 г. е подписано Договорно споразумение за проектиране, произвеждане, тестване, доставка, инсталиране, завършване и пускане в експлоатация на съоръжения по Договор № И-243/2011 г. Лот 2: Рехабилитация на подстанция „К” 110 кV/20 кV – реконструкция и разширение на ОРУ 110 кV и КРУ 20 кV на стойност 4 210 038, 64 евро без ДДС, част от които ще се финансират от Международен Фонд „Козлодуй”, а остатъка ще се финансира със собствени средства от компанията.
На основание чл. 107, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС) на „Е С.А.”, Португалия (изпълнител по договора) е издадено Уведомление за наличие на основания за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за 70 % от сумата по договора, представляващи финансирането от Международен Фонд „Козлодуй”, катоостаналата част, финансирана от компанията със собствени средства, следва да се начислява ДДС. В посоченото Уведомление, издадено от териториалния директор на ТД на НАП гр. София на 17.07.2012 г.,е дадено указание, че португалското дружество следва да действа от свое име, но чрез идентификационен номер /ИН/ за целите на ДДС на регистрирания в България клон на това чуждестранно дружество. В изпълнение на тези указания, португалското дружество – изпълнител по договора издава фактури от свое име чрез ИН по ДДС на регистрирания си клон в България.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Подлежат ли на облагане с данък при източника по реда на ЗКПО начислените и изплатени от Н ЕАД със собствени средства в полза на „Е С.А.”, Португалия възнаграждения за извършени технически услуги по договора?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Относно прилагане на Рамково споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международен фонд „Козлодуй” за подпомагане извеждането от експлоатация в България
Разпоредбата на чл. 13 от ЗКПО регламентира приоритетно прилагане пред вътрешното данъчно законодателство на международните договори, ратифицирани от Република България, обнародвани и влезли в сила.
По силата на раздел 6 „Облагане с данъци”, буква „д” от Рамково споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международен фонд „Козлодуй” за подпомагане извеждането от експлоатация в България (обн. – ДВ, бр. 35/2003 г., в сила от 09.08.2002 г., ратифицирано със закон, приет от 39-то НС на 28.03.2002 г. – ДВ, бр. 38 от 12.04.2002 г.) физическите и юридическите лица, включително и чуждестранният персонал, които изпълняват договори за техническо сътрудничество, финансирани чрез субсидиите, ще бъдат освобождавани от данък общ доход и корпоративен данък на територията на Република България. Следователно освобождаването от данък се отнася само до частта от договорите, която се финансира от субсидиите, а останалата част от дейността на изпълнителя по договора, финансирана от възложителя със собствени средства, подлежи на облагане по реда на ЗКПО.
Понятието корпоративен данък, употребено в буква „д” от раздел 6 на Споразумението, включва както конкретно посочените данък общ доход и корпоративен данък, така и всякакъв друг пряк данък за стопанска дейност, какъвто е и данъкът при източника. По отношение и на този данък освобождаването се отнася само до частта, финансирана от субсидиите.
Относно облагане с данък при източника по реда на ЗКПО
На основание чл. 195, ал. 1 от ЗКПО доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8, на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен. Принципът на действие на данъкът при източника изисква той да бъде удържан от доходите на съответното чуждестранно юридическо лице – получател на дохода, което фактически понася данъчната тежест.
Предвид разпоредбите на чл. 195, ал. 1 и 2 и чл. 202, ал. 2 от ЗКПО, данъчно задължено лице да удържи и внесе данъка при източника е местното юридическо лице, което начислява доходите на чуждестранно юридическо лице само в случаите, при които тези доходи не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната.
В конкретния случай при направена проверка в служебния регистър на Националната Агенция за приходите /НАП/, както и от посочените факти в писменото запитване, се установи, че „Е С.А.”, Португалия е регистрирало клон на чуждестранно лице в Република България чрез вписване в Търговския регистър.
На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗКПО чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, извършват разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност или получават доходи от източник в Република България са данъчно задължени лица. Според § 1, т. 2 от ДР на ЗКПО „Място на стопанска дейност” е мястото на стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В обхвата на понятието попада и определено място, посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; офис; монтажен обект; строителна площадка – § 1, т. 5, б.”а” от ДР на ДОПК.
Предвид горното, в случай, че „Е С.А.”, Португалия изпълнява договора чрез клона в България, възнагражденията за извършени технически услуги по този договор, начислени и платими от Н ЕАД със собствени средства, не подлежат на облагане с данък при източника по реда на чл. 195, ал. 1 от ЗКПО, тъй като доходите, реализирани чрез мястото на стопанска дейност, попадат в изключението на разпоредбата.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »