прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. № 20-00-493/23.01.2015 г.
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-493/… 2014 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
„МИ“ ЕООД е местно юридическо лице, регистрирано през 2014 г., чиято основна дейност е специализирана консултация на адвокатски кантори във връзка с авторско право и защита на конкуренция.През същата година едноличният собственик на капитала и управител на дружеството започва обучение в University of Reading, Великобритания, Правен отдел, специалност: право, степен: докторат.Обучението ще допринесе в бъдеще нови възможности за консултации и съответно приходи.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Има ли възможност таксите за обучението да се признаят за данъчни цели като разход на дружеството съгласно ЗКПО?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Когато предприятието работодател сключи договор с физическо лице по реда на Глава единадесета от Кодекса на труда (КТ) „Професионална квалификация” и при спазване на условията, определени в този нормативен акт, разходите, направени за сметка на работодателя във връзка с изпълнение предмета на договора, се третират като разходи за дейността и за данъчни цели с тях не се преобразува финансовия резултат в посока увеличение по реда на чл. 26, т. 1 от ЗКПО.
Доколкото запитването не съдържа данни за правоотношенията между дружеството и неговия собственик, разходите, свързани с обучения и квалификация на собственика, ще бъдат данъчно признати в случай, че квалификацията е придобита при условията на договор по реда/идентичен на реда на гл. единадесета от КТ във връзка с дейността на дружеството, отчело разходите.
По отношение на счетоводните разходи следва да бъдат съобразени и общите изисквания на ЗКПО: да са документално обосновани; да не са отчетени при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане съгласно глава четвърта от закона; да не представляват скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗКПО.
Според цитираната горе разпоредба понятието „Скрито разпределение на печалбата” включва сумите, несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на съдружниците или свързани с тях лица. Наличието на скрито разпределение на печалбата се третира като непризнат разход по реда на чл. 26, т. 11 от ЗКПО, като нарушение, наказуемо с имуществена санкция в размер 20 на сто от сумата, представляваща скрито разпределение на печалбата – чл. 267 от ЗКПО и се облага като дивидент – § 1, т. 4, буква „в” от ДР на с.з. и § 1, т. 5, буква „в” от ДР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Разходите за обучение ще попаднат в хипотеза на скрито разпределение на печалба, ако възникналото правоотношение между дружеството и обучаващия се не може да се определи като договор за придобиване на квалификация по смисъла на чл. 229 от КТ или дружеството не осъществява дейност, съответно не отчита приходи, или бъде прекратено с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност преди да са изпълнени задълженията, визирани в чл. 229 от КТ, от страните по договора. Възможни са и други хипотези, които следва да бъдат преценявани конкретно.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »