прилагането на чл. 203 от ЗКПО, регламентиращ солидарната отговорност за данъка при източника по чл. 195 за доход по чл. 12, ал. 3 от ЗКПО, в сила от 01.01.2007 г.

Изх. № 26-И-35
Дата: 14.10.2008 год.
ЗКПО, чл. 12, ал. 3;
ЗКПО, чл. 195;
ЗКПО, чл. 203.
Относно: прилагането на чл. 203 от ЗКПО, регламентиращ солидарната отговорност за данъка при източника по чл. 195 за доход по чл. 12, ал. 3 от ЗКПО, в сила от 01.01.2007 г.
В писмото Ви с въпроси относно прилагането на чл. 203 от ЗКПО, регламентиращ солидарната отговорност за данъка при източника по чл. 195 за доход по чл. 12, ал. 3 от ЗКПО, в сила от 01.01.2007 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Чуждестранно дружество е едноличен собственик на капитала на българско дружество с ограничена отговорност възнамерява да сключи договор за покупко-продажба на всички дялове, по силата на който да ги продаде на българско юридическо лице. При продажбата на дяловете чуждестранното дружество ще реализира облагаем доход по чл. 12, ал.3 от ЗКПО. Поставените от Вас въпроси са относно това дали в конкретния случай следва да се приложи чл. 203 от ЗКПО и дали българското юридическо лице (купувач на дяловете и платец на дохода) ще бъде носи солидарна отговорност за данъка при източника по чл. 195 от ЗКПО.
Съгласно чл. 195, ал.З и чл. 202, ал.4 от ЗКПО данъкът при източника за доходите по чл. 12, ал.З и 8 се удържа и внася от получателя на дохода – когато платецът на дохода не е ДЗЛ.
Разпоредбата на чл. 203 от ЗКПО регламентира отговорността, когато данъкът по чл. 194 и чл. 195 не е удържан и внесен по съответния ред. В този случай данъкът при източника се дължи солидарно от данъчно задължените лица за тези доходи.
Чл. 14 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс определя като задължени лицата, които: са носители на задължението за данъци; са задължени да удържат и внасят данъци; отговарят за задължението на тези лица.
Доколкото законодателят е вменил задълженията за удържане и внасяне на данъка по чл. 195 за доходите по чл. 12, ал.З и ал. 8 от ЗКПО на получателя на доходите, а за платеца липсва задължение за удържане, считаме, че в конкретния случай не следва да се прилага солидарната отговорност между платеца и получателя на тези доходи по силата на чл. 203 от същия закон.
Използваме случая да Ви уведомим, че ще вземем предвид предложенията, изложени в допълнението към запитването Ви и ще предприемем необходимите мерки за уеднаквяване практиката на органите по приходите по подобни казуси.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данък при източника за начислени авторски и лицензионни възнаграждения по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и данъчно третиране на доставки на услуги съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

. 3_188/12.02.2021 г. ЗДДС, чл. 21, ал. 2;ЗДДС, чл. 69, ал. 1, т. 3;ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 3;ЗДДС, чл. 86, ал. 1;ЗДДС, чл.

Приложение на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) при погасяване на насрещни задължения чрез прихващане

Изх. № 24-38-38Дата:14.08.2017 год. ЗОПБ, чл. 3, ал. 1;ЗЗД, чл. 103-104;ДОПК, чл. 168.ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)

подлежащите на възстановяване суми.

5_ 20-00-409/03.11. 2011Г.ДДС, ЧЛ.92, АЛ.1 В подаденото писмо, постъпило в дирекция ОУИеизложена следната фактическа обстановка:За данъчен период месец 07.2011г. дружеството има ДДС завъзстановявне в размер

ЗДДС, чл.79, aл. 3,ЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.80, aл. 2, т. 2

2_2326/13.06.2007г.ЗДДС, чл.79, ал.3 и чл.80, ал.2, т.2.Фактическа обстановка:При пожар са унищожени ремонтно хале, два склада, специализирани машини и дървен материал, собственост на дружеството. По случая