прилагането на чл. 203 от ЗКПО, регламентиращ солидарната отговорност за данъка при източника по чл. 195 за доход по чл. 12, ал. 3 от ЗКПО, в сила от 01.01.2007 г.

Изх. № 26-И-35
Дата: 14.10.2008 год.
ЗКПО, чл. 12, ал. 3;
ЗКПО, чл. 195;
ЗКПО, чл. 203.
Относно: прилагането на чл. 203 от ЗКПО, регламентиращ солидарната отговорност за данъка при източника по чл. 195 за доход по чл. 12, ал. 3 от ЗКПО, в сила от 01.01.2007 г.
В писмото Ви с въпроси относно прилагането на чл. 203 от ЗКПО, регламентиращ солидарната отговорност за данъка при източника по чл. 195 за доход по чл. 12, ал. 3 от ЗКПО, в сила от 01.01.2007 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Чуждестранно дружество е едноличен собственик на капитала на българско дружество с ограничена отговорност възнамерява да сключи договор за покупко-продажба на всички дялове, по силата на който да ги продаде на българско юридическо лице. При продажбата на дяловете чуждестранното дружество ще реализира облагаем доход по чл. 12, ал.3 от ЗКПО. Поставените от Вас въпроси са относно това дали в конкретния случай следва да се приложи чл. 203 от ЗКПО и дали българското юридическо лице (купувач на дяловете и платец на дохода) ще бъде носи солидарна отговорност за данъка при източника по чл. 195 от ЗКПО.
Съгласно чл. 195, ал.З и чл. 202, ал.4 от ЗКПО данъкът при източника за доходите по чл. 12, ал.З и 8 се удържа и внася от получателя на дохода – когато платецът на дохода не е ДЗЛ.
Разпоредбата на чл. 203 от ЗКПО регламентира отговорността, когато данъкът по чл. 194 и чл. 195 не е удържан и внесен по съответния ред. В този случай данъкът при източника се дължи солидарно от данъчно задължените лица за тези доходи.
Чл. 14 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс определя като задължени лицата, които: са носители на задължението за данъци; са задължени да удържат и внасят данъци; отговарят за задължението на тези лица.
Доколкото законодателят е вменил задълженията за удържане и внасяне на данъка по чл. 195 за доходите по чл. 12, ал.З и ал. 8 от ЗКПО на получателя на доходите, а за платеца липсва задължение за удържане, считаме, че в конкретния случай не следва да се прилага солидарната отговорност между платеца и получателя на тези доходи по силата на чл. 203 от същия закон.
Използваме случая да Ви уведомим, че ще вземем предвид предложенията, изложени в допълнението към запитването Ви и ще предприемем необходимите мерки за уеднаквяване практиката на органите по приходите по подобни казуси.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

жалба с …………………. по регистъра на Дирекция ОДОП …., срещу Решение за отказ № ………………….., издадено от орган по приходите при ТД на НАП – …, е изложена следната фактическа обстановка:

Изх. №24-31-48Дата: 08.08.2014 год. ДОПК, чл. 168, ал. 1; ДОПК, чл. 178, ал. 1; ДОПК, чл. 225, ал. 1, т. 1.Във Ваше искане за методологическо

данъчното третиране на доходи на български граждани от лихви по спестовни влогове в търговски банки в страната и в чужбина, Ви уведомяваме следното:

Изх. № 94-00-14 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………УВАЖАЕМИ ====Във връзка с препратеното в ЦУ на НАП Ваше писмено запитване относно данъчното третиране на доходи на

ЗДДС, чл.79, aл. 5,ЗКПО, чл.38, aл. 12,ЗКПО, чл.28, aл. 2

Изх. № 24-32-305……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно : данъчно третиране на разходи за дефектни стоки и задължение за начисляване на данък върху добавената стойност при бракУважаеми

задължения за данък върху доходите и осигурителни вноски по отношение на доходи реализирани за лекции на територията на Казахстан

Изх. № 94-С-236Дата:01.07.2015 год.ЗДДФЛ, чл. 43;ЗДДФЛ, чл. 50;ЗДДФЛ, чл. 56;ЗДДФЛ, чл. 67, ал. 1.Относно: задължения за данък върху доходите и осигурителни вноски по отношение на

ЗДДС, чл.3, aл. 1

Изх.№ 94-00-106 от2011 г.чл.3, ал.1 от ЗДДСВ писмото е посочено, че имате сключен трудов договор с „Федералната агенция по околната среда Австрия” ООДВъпросите, който се

vega