прилагането на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър (ЗТР)

Изх. №12-00-380
Дата: 30.06.2009 год.
ЗТР, чл. 23, ал. 4
Относно: прилагането на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър (ЗТР)
Приложено, Ви изпращаме постъпило в ЦУ на НАП писмо от Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, с което уведомява администрацията за необходимостта от спазване на разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър. Съгласно цитирания текст в случай, че на вписания в търговския регистър търговец, агенцията е определила единен идентификационен код (ЕИК), който е задължителен за него, органите на държавната и местна администрация нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и предоставянето на актове, обявени в търговския регистър. Следва да се има предвид, че за неизпълнение на горецитираната норма е предвидена административно-наказателна разпоредба – чл. 40, ал. 5 от ЗТР.
По повод на приложеното писмо, Ви уведомявам, че е изпратено писмо до Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, в което е изложено, че е възможно при осъществяване на своите контролни функции органът по приходите да има съмнения, че представения в Агенцията по вписванията документ е с невярно съдържание, неистински или преправен и който документ има отношение към установяването и плащането на данъчните задължения. В тези случаи и в изпълнение на задължението си по чл. 205, ал. 2 от НПК е възможно от страна на органа по приходите да бъде отправено запитване до Агенцията по вписванията за предоставяне на документа, който се намира при тях и/или да се касае за обстоятелства, вписани в търговскиярегистър, коитобихабилидоказателствазаналичие наданниза престъпление.
Предвид горното, Ви уведомявам, че при получаване на становище от страна на Агенцията по вписванията за същото ще бъдете своевременно уведомени.
Справки за фирми, вписани в Търговския регистър могат да се правят на интернет адреси : http://www.brra.bg.
Настоящото писмо, ведно с приложението да бъдат сведени до знанието на структурните звена, попадащи в обхвата на Вашата териториална компетентност.
Приложение: съгласно текста.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗКПО, чл.47

94-00-53/09.04.2008 г.ЗКПО, чл.47Видно от изложеното в запитването, дружеството е закупило преди регистрацията по ЗДДС дълготрайни материални и нематериални активи. В тази връзка поставяте следните въпроси:

Отговор на писмено запитване от ……… ООД, постъпило в Дирекция ОУИ- гр.София, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъ

Изх. № 24-34-604 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване от „………“ ООД, постъпило в Дирекция „ОУИ“- гр.София, касаещо прилагането на Закона за

Прилагане на данъчното законодателство при изкупуване на слънчогледови семки от физически лица, регистрирани или нерегистрирани като земеделски производители, които не са регистрирани по Закона за дан

3_ 1606/02.07.2015 г.ЗДДС, чл. 163бППЗДДС, чл. 97аЗДДФЛ, чл. 9;чл. 29,ал.1; чл. 43; чл. 45,ал.4;чл. 55,ал.1;чл.73,ал.1ЗКПО, чл. 10Относно: Прилагане на данъчното законодателство при изкупуване на слънчогледови

Нормативно установени изисквания за регистрация по ЗДДС и деклариране на освободени доставки при търговия с акции на международни фондови борси.

ОТНОСНО: Нормативно установени изисквания за регистрация по ЗДДС и деклариране на освободени доставки при търговия с акции на международни фондови борси. В Дирекция ОДОП …

Отчитане на приходи, получени от извършване на дейността пране на постелъчен инвентар по реда на Наредба № Н-18/2006 г. на Министерство на финансите

Наредба № Н-18/2006г., чл. 3, ал. 1;Наредба № Н-18/2006г., чл. 4, т. 3;Наредба № Н-18/2006г., чл. 39а;  Относно: Отчитане на приходи, получени от извършване на