Прилагането на чл. 66 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. №91-00-153
Дата: 22.05.2008 год.
ОТНОСНО: Прилагането на чл. 66 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Във връзка с постъпили многобройни запитвания вна Националната агенция за приходите, с оглед унифициране на практиката по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 66 от ЗДДФЛ данъкът по чл. 65 от закона се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. В чл. 65 от ЗДДФЛ са указани сроковете за внасяне на данъци, когато задължението за удържането им е на съответния платец на дохода. Кръгът от лица, които като платци на доходи са задължени да внасят удържаните от тях данъци съгласно чл. 65 от ЗДДФЛ, е изключително широк (работодатели, предприятия, самоосигуряващи се лица). В тази връзка, за целите на идентифицирането на платеца на дохода, е необходимо да се имат предвид следните дефиниции:
1. “Работодател“ е всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо
дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на
страната, кактои търговско представителствопо Закона занасърчаванена
инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна
по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице (§ 1, т. 27 от ДР на
ЗДДФЛ.
2. „Предприятия“ са: търговците по смисъла на Търговския закон;
юридическителица,
които
не
са
търговци,
бюджетните
предприятия,
неперсонифицираните дружества, чуждестранните лица, осъществяващи стопанска
дейност натериториятанастраната чрез мястонастопанскадейност и
търговските представителства, както и осигурителните каси, създадени на
основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване (§ 1, т. 33 от ДР на ЗДДФЛ и чл. 1,
ал. 2 от Закона за счетоводството). В тази връзка, бюджетни предприятия са
държавнитеи общинските органи,техните структурни единиции всички
икономически
обособени
лица,
прилагащи
бюджети,
бюджетни
сметки,
извънбюджетни сметки и фондовепосмисъла на Закона за устройството на
държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове
и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване,
държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма (§ 1, т. 1 от ДР на ЗС).
3. Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски изцяло за своя сметка (чл. 5, ал. 2 от КСО).
Според цитираният по-горе чл. 66 от ЗДДФЛ, мястото за внасяне на данъци от платеца на дохода е териториалната дирекция на НАП по мястото на неговата регистрация. Законодателят не е дефинирал за целите на закона понятието „място на регистрация“, но за данъчни цели регистрацията е регламентирана в чл. 82 от ДОПК. Когато платец на дохода (работодател и/или предприятие по смисъла на § 1, т. 27 и т. 33 от ДР на ЗДДФЛ) е поделение или клон на местно юридическо лице, платецът не подлежи на самостоятелна регистрация по смисъла на ДОПК, поради което следва да внася удържаният от него данък по чл. 65 от ЗДДФЛ по сметка на ТД на НАП по регистрация на местното юридическо лице.
Уведомявам Ви, че писмата нана НАП, изпратени през 2007 г. до отделни данъчни субекти и до дирекциите „ОУИ“, в които е изразено различно от горното становище са съобразявани с нормата на чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. В сила от 1 януари 2008 г., със Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. отпада действащия до този момент механизъм за преотстъпване на средствата от данъците по ЗДДФЛ на общините. Ето защо, препоръчително е през 2008 г. поделенията или клоновете на местни юридически лица, да внасят удържаните от работещите в тях работници и служители дължими данъци по чл. 65 от ЗДДФЛ по сметката на републиканския бюджет на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по място на регистрация на съответното юридическо лице. Необходимо е уточнението, че ЗДДФЛ не предвижда налагане на глоба или имуществена санкция на платеца на дохода, когато данъкът по чл. 65 от ЗДДФЛ е преведен по сметка за републиканския бюджет на ТД на НАП, различна от указаната в закона.
Предвид новият начин на финансиране на общините, регламентиран в Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. и с цел намаляване на счетоводния документооборот, при внасяне на данъците по чл. 65 от ЗДДФЛ по сметка на републиканския бюджет на ТД на НАП, различна от компетентната ТД, не е необходимо да се извършва банков превод за изправление. С настоящите указания се променя процедура № ОПЗ-1 „Безналични плащания и осчетоводяване на платените суми по видове данъци, осигуровки по задължени лица в ТД“.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *