Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/, Закона за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/, Кодекса за здравно осигуряване /КСО/ и Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/

1_ИТ-00-6/26.01.2021 г.
ЗКПО,чл.33, ал.1, т.1, чл.42
ЗДДФЛ, чл.24, ал.1, ал.2
КСО, чл.6, ал.1 чл.157

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/, Закона за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/, Кодекса за здравно осигуряване /КСО/ и Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …………… с вх.№…………./11.01.2021 г. е описана следната фактическа обстановка:
На работници и служители, назначени във Вашето дружество по трудови правоотношения, често им се налага да бъдат командировани във връзка с изпълнение на служебните им задължения в различни населени места. По решение на управителя, на командированите лица се изплащат суми, превишаващи двойния размер на опреде-лените в Наредбата за командировките в страната дневни пари. Съответно, когато се налага лицата да нощуват, средствата, които се изплащат за командировъчни дневни пари са в размер на 70 лв. на ден, а без нощувка – 50 лв. на ден. Към 31.12.2020 г. са начислени, но не са изплатени командировъчните пари за дневни за командировките за м. декември на същата година.
Във връзка с изложеното са поставени следните въпроси:
1. Следва ли командировъчните пари в посочените размери да бъдат третирани като доход на персонала и дължат ли се за тях осигурителни вноски?
2. Следва ли със сумата на неизплатените командировъчни към 31.12.2020 г. да се увеличи счетоводният финансов резултат по реда на ЗКПО /да бъдат посочени на ред 5 от ГДД по ЗКПО/?
3. Ако следва да се увеличи счетоводният финансов резултат, то кой от следния вариант е правилен:
– финансовия резултат следва да се увеличи с превишението над двойния размер;
– финансовия резултат следва да се увеличи с превишението над определения размер в Наредбата за командировките в страната или
– финансовия резултат следва да се увеличи с целият размер?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното принципно становище:
По приложението на ЗДДФЛ:
Съгласно чл.24, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от трудови правоотноше-ния е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в чл.24, ал.2 от същия закон.
На основание чл.24, ал.2, т.5 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват стойността на:
– пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство (буква „а“);
– дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт (буква „б“).
От значение за данъчното третиране като облагаeм или необлагаем доход е изискването за документална обоснованост на командировъчните пари.
Предвид цитираните разпоредби в облагаемия доход от трудови правоотно-шения се включват пътните и квартирните пари, които не са документално доказани по реда на действащото законодателство, както и превишението над двукратния размер на дневните командировъчни пари, определен в съответствие с конкретния нормативен акт – в случая това е Наредбата за командировките в страната /НКС/.
Следователно, когато размерът на дневните пари надвиши двукратния, то превишението следва да се включи в облагаемия доход, начислен за съответния месец на работника или служителя и следва да се третира като облагаем доход за командированото физическото лице.
Следва да се има предвид регламентирано с чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ изискване за придобиване на дохода, а именно „Облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон“.
Съответно, съгласно чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ, ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
3. получаването на престацията – за непаричен доход.
Работодателите са задължени, съгласно чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ, да изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл.49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение. Тази норма задължава предприятията – платци на доходи, да декларират и изплатените в по-голям от определения по НКС размер на дневни пари за командировки.
По приложението на КСО и ЗЗО:
Съгласно чл.1, ал.8, т.1 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВДПОВ/, не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху дневните пари при командировка до двукратния им размер, определен в нормативен акт, пътните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по §3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения и изплатените пътни и квартирни пари за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения.
Ако размерът на изплатените дневни пари надхвърли двукратния размер, определен с нормативен акт, то разликата над двукратния размер се счита за осигурителен доход и върху тази сума се начисляват и внасят задължителни осигурителни вноски.
Относно размерите на осигурителните вноски следва да имате предвид разпоредбите на:
* чл.6, ал.1 от КСО – за ДОО;
* чл.157 от КСО – за ДЗПО;
* чл.2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. – за здравно осигуряване.
По приложението на ЗКПО:
Съгласно чл.33, ал.1, т.1 от ЗКПО счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице, се признават за данъчни цели, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице.
Освен изискванията, регламентирани в чл.33 от ЗКПО, следва да е спазена и общата принципна разпоредба на чл.10 от с.з., т.е. счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.
Признаването на разходите за данъчни цели е в зависимост от наличието на легитимни разходооправдателни документи. За доказване на фактическото извършване на разходите и връзката им с дейността на предприятието могат да послужат документи, с които се определят обектът и целта на пътуването, сключените търговски договори, отчет за пътуването, както и фактури или други документи от хотела, мястото за нощувка и др.
За целите на корпоративното подоходно облагане, разходите за командировки, извършени от лицата, които формират данъчна основа по реда на част втора от ЗКПО, се третират като разходи за пътуване и престой на физически лица.
Нормата на чл.33 от ЗКПО не предвижда ограничения по отношение на размера на разходите за пътуване и престой, но изплатените дневни командировъчни пари, повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт, подлежат на данъчно регулиране чрез Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
С оглед на гореизложеното, приемайки, че е изпълнено условието по чл.33, ал.1, т.1 от ЗКПО и ако разходите за пътуване и престой (дневни пари) са свързани с дейността на мястото на стопанска дейност на дружеството, доказани са с първични счетоводни документи, отчетените счетоводни разходи ще се третират като признати за данъчни цели. Следва да се има предвид, че е необходимо да бъдат изпълнени и общите изисквания на ЗКПО, а именно те да не са извършени при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане съгласно глава четвърта от закона, както и да не представляват скрито разпределение на печалба по смисъла на §1, т.5 от ДР на ЗКПО.
В допълнение, съгласно чл.42, ал.1 от ЗКПО начислените разходи, представ-ляващи доходи на местни физически лица, които не са изплатени към 31-ви декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. На основание чл.42, ал.2, т.3 от ЗКПО (в редакцията от 2014 г.) този ред не се прилага за разходите, представляващи обезщетения, определени с нормативен акт.
Съгласно чл.215, ал.1 от Кодекса на труда/КТ/ при командироване по чл.121, ал.1 от КТ работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и обезщетение (пътни, дневни и квартирни пари) при условия и в размери, определени от Министерския съвет.
Предвид гореизложеното, посочените обезщетения (пътни, дневни и квартир-ни пари) попадат в изключението от данъчна регулация по чл.42, ал.2, т.3 от ЗКПО.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Условия за ползване на данъчно облекчение за млади семейства по чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № ЕП-361Дата: 18.04.2019 год. ЗДДФЛ, чл. 22а ОТНОСНО: Условия за ползване на данъчно облекчение за млади семейства по чл. 22а от Закона за данъците

Поставени въпроси по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), възникнали в хода на ревизионно производство на „………………“ ЕАД, правоприемник на „…………… “ ЕООД

Изх. № 24-39-37Дата: 03.09.2018 год. ЗДДС, чл. 6, ал. 3;ЗДДС, чл. 6, ал. 4, т. 4;ЗДДС, чл. 7, ал. 4;ЗДДС, чл. 9, ал. 3;ЗДДС, чл.

ползване на данъчното облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа за 2009г.

3_794/09.03.2010 г.ЗДДФЛ, чл. 22аОтносно: ползване на данъчното облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа

ЗДДС, чл.113, aл. 1,ЗДДС, чл.124, aл. 2,ЗДДС, чл.125, aл. 2,ППЗДДС, чл.54, aл. 2,ЗДДС, чл.39,ППЗДДС, чл.113, aл. 1,ЗДДС, чл.114, aл. 1, т. 13,ЗДДС, чл.69,ЗДДС, чл.70,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.124, aл. 1

Изх. № 53-02-47/18.04.2011 г.ЗДДС, чл.39 чл.21, ал.2 чл.113, ал.1 чл.114, ал.1, т.13 чл.124, ал.1 и ал.2 чл.125, ал.2 чл.69 чл.70ППЗДДС, чл.54, ал.2чл.113, ал.1 … ЕООД

Прекратяване на регистрацията /дерегистрация/ на чуждестранно лице регистрирано по ЗДДС.

Относно: Прекратяване на регистрацията /дерегистрация/ на чуждестранно лице регистрирано по ЗДДС.В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Чуждестранно лице, което не е установено в страната