прилагането на ЗДДС, в случаите на доставки, свързани с туристически услуги, с което да се запознаете. В указанието ще намерите отговорите на поставените от Вас въпроси. При нужда от допълнителни разя

2_1600/02.11.2012 г.
чл.97а от ЗДДС
В Дирекция ОУИ е постъпило Ваше писмено запитване,в което е описана следната фактическа обстановка:
Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, с основен предмет на дейност организиране на ловен туризъм, ще предоставя услуги на чуждестранни физически лица- данъчно незадължени, на територията на български ловни стопанства. В тази връзка поставяте следните въпроси:
1.Възниква ли задължение за регистрация по чл.97а от ЗДДС?
2.Какво ще е данъчното третиране на предоставени услуги в ловни стопанства в държави- членки на ЕС и държави извън ЕС за физически и юридически лица?
Към запитването не е приложен договор или др.писмени доказателства.
При така изложената фактическа обстановка,предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
1. По първи въпрос:
На регистрация по чл.97а, ал.2 от ЗДДСподлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от с.з. с място на изпълнение на територията на друга държава членка. По силата на чл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил своята икономическа дейност. Съгласно гореизложеното, за да възникне задължение за регистрация по реда на чл.97а от ЗДДС е необходимо да са изпълнени и двете условия: получател на услугата да е данъчно задължено лице и мястото на изпълнение да е на територията на друга държава членка. Определяне статута на получателя на услуга следва да извършете по реда на чл.18 от Регламент (ЕО) № 282/2011г. В конкретния случай посочвате, че ще предоставяте услуги на данъчно незадължено лице. В този случай за Вас няма да възникне задължение за регистрация по чл.97а от ЗДДС.
По втори въпрос.
В запитването посочвате, че ще предоставяте услуги на данъчно задължени и данъчно незадължени лица по организиране на ловен туризъм в ловни стопанства в държави-членки и трети страни. Не конкретизиратекакво включваттези услуги. Тъй като не е представен договор, не става ясно дали сте лице, извършващо посредническа дейност. Не става ясно дали ще извършвате услугите със собствени средства и сили или ще предоставяте стоки и услуги без изменение, закупени от трети лица. Възможно епредоставените услуги давключват изхранване и/или нощувки, транспорт и др. и за Вас да е приложима уредбата на специалният ред на облагане на обща туристическа услуга по глава ХVІ от ЗДДС. Тъй като са възможни различни хипотези за данъчното третиране на туристическите услуги, предвид неизяснената фактическа обстановка,Ви изпращаме Указание изх.№ УК – 2/10.07.2012г. на министъра на финансите относно прилагането на ЗДДС, в случаите на доставки, свързани с туристически услуги, с което да се запознаете. В указанието ще намерите отговорите на поставените от Вас въпроси. При нужда от допълнителни разяснения на данъчното законодателство, оставаме на Ваше разположение.

Оценете статията

Вашият коментар