Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009

Изменения и допълнения към други становища
Измененията в това приложение се прилагат за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага настоящия стандарт за по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.
А1
А2
A3 В Международните стандарти за финансово отчитане (включително Международните счетоводни стандарти и Разясненията) и въведенията към отделните МСФО, следните препратки се изменят, както е посочено по-долу, освен ако в настоящето приложение не е посочено друго.
– „на лицевата страна на“ се изменя на „в“.

– „след датата на баланса“ се изменя на „след края на отчетния период“.
– „отчетна дата“ се изменя на „край на отчетния период“.
– „притежатели на собствен капитал“ се изменя на „собственици“ (с изключение на МСС 33 Доходи на акция).
– „извадени от собствен капитал и признати в печалбата или загубата“ и „извадени от собствен капитал и включени в печалбата или загубата“ се изменя на „прекласифицирани от собствен капитал към печалбата или загубата като корекция от прекласификация“.
– „Стандарт или Разяснение“ се изменя на „МФСО“.
– „даден Стандарт или Разяснение“ се изменя на „даден МФСО“.
– „Стандарти и Разяснения“ се изменя на „МСФО“ (с изключение на параграф 5 от МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки).

МСФО 4 Застрахователни договори
A5 Параграфи 4, 30 и 39а) се изменят, както следва:
„30 В някои модели на счетоводно отчитане … Съответната корекция на застрахователно задължение (или отсрочена цена на придобиване или нематериални активи) се признава в друг всеобхватен доход, ако и само ако нереализираните печалби или загуби са признати в друг всеобхватен доход. Тази практика …
39А За да се спазят изискванията на …
а) анализ на чувствителността, който показва по какъв начин биха били засегнати печалбата или загубата и капитала, ако са настъпили промените в съответната променлива на риска, които към края на отчетния период са били приемливо възможни; методите и предположенията, използвани при изготвянето на анализа на чувствителността; и всякакви промени от предходния период в използваните методи и предположения. Обаче …“
Добавя се следният параграф 41Б:
„41Б МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен това, той изменя и параграф 30. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“
МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности
A6 МСФО 5 се изменя, както е описано по-долу.
В параграф 3 фразата „(както е преработен през 2003 г.)“ се заличава.
В параграф 28 „в същия раздел на отчета за доходите“ се изменя на „в същия раздел на отчета за всеобхватния доход“.
Добавя се следният параграф 33А:
„33А Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет за доходите, както е описано в параграф 81 на МСС 1 (както е преработен през 2007 г.), в този отделен отчет се представя раздел, обозначен като отнасящ се до преустановените дейности.“
В параграф 38 „признати директно в собствения капитал“ се изменя на „признати директно в друг цялостен доход“.
Добавя се следният параграф 44А:
„44А МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен това се изменят параграфи 3 и 38 и се добавя параграф 33А. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“
В Приложение А дефиницията на текущ актив се изменя, както следва:
„Предприятието класифицира даден актив като текущ, когато:
а) очаква да реализира актива или възнамерява да го продаде или употреби в своя нормален оперативен цикъл;
б) държи актива предимно с цел търгуване;
в) очаква да реализира актива в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния период; или
г) активът е пари или парични еквиваленти (съгласно дефиницията на МСФО 7), освен ако за актива няма ограничение да бъде разменян или използван за уреждане на пасив в продължение най-малко на дванадесет месеца след края на отчетния период.“
МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване
A7 МСФО 7 се изменя, както е описано по-долу.
Заглавието над параграф 20 се изменя, както следва:
„Отчет за всеобхватния доход“
Параграф 20 се изменя, както следва:
„20 Предприятието оповестява следните статии на приходите, разходите, печалбите или загубите или в отчета за всеобхватния доход, или в пояснителните приложения:
а) нетните печалби или нетните загуби от:
i) …
ii) финансови активи на разположение за продажба, показвайки отделно размера на печалбата или загубата, признат пряко в друг всеобхватен доход през периода, и сумата, прекласифицирана от собствения капитал в печалбата или загубата за периода;
iii) …“
Параграф 21 се изменя, както следва:
„21 В съответствие с параграф 117 на МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен през 2007 г.) предприятието оповестява в резюмето на съществената счетоводна политика базата (или базите) за оценяване, използвани при изготвянето на финансовите отчети и другите въпроси от използваната счетоводна политика, които са важни за разбирането на финансовите отчети.“
Параграф 23в) и г) се изменя, както следва:
„23 За хеджиранията на паричен поток, предприятието оповестява: …
в) сумата, която е била призната в друг всеобхватен доход през периода;
г) сумата, която е прекласифицирана от собствен капитал към печалбата или загубата за периода, като показва сумата, включена във всяка единична статия на отчета за всеобхватния доход; и …“
В параграф 27в) „в собствения капитал“ се изменя на „в друг всеобхватен доход“.
Добавя се следният параграф 44А:
„44А МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен това се изменят параграфи 20, 21, 23в) и г), 27в) и Б5 от Приложение Б. Предприятието прилага тези изменения за периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“
Параграф Б5 се изменя, както следва:
„Б5 … Параграф 122 на МСС 1 (както е преработен през 2007 г.) също изисква предприятията да оповестят в обобщението на съществените счетоводни политики или в други пояснителни приложения, преценките, отделно от тези, които включват приблизителни оценки, които ръководството е направило в процеса на прилагане на счетоводната политика на предприятието, и които имат най- значителен ефект върху стойностите, признати във финансовите отчети.“
В параграф Б14 на Приложение Б „балансова сума“ се изменя на „сумата в отчета за финансовото състояние“.
МСФО 8 Оперативни сегменти
A8 В МСФО 8 параграфи 21 и 23е) се изменят, както следва:
„21 За да се даде … Изискват се изравнявания на сумите в отчета за финансовото състояние на отчетните сегменти към сумите в отчета за финансовото състояние на предприятието към всяка дата, на която се представя отчет за финансовото състояние. Информацията за предходни периоди следва да се преработи както е описано в параграфи 29 и 30.
23 Предприятието следва да:
е) съществени статии на приходи и разходи, оповестени в съответствие с параграф 97 на МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен през 2007 г.);“
Добавя се следният параграф 36А:
„36А МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен това, той изменя и параграф 23е). Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“
МСС 7 Отчети за паричните потоци
A9 МСС 7 се изменя, както е описано по-долу.

В параграф 32 „отчет за доходите“ се изменя на „печалба или загуба“.
МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
A10 МСС 8 се изменя, както е описано по-долу.
Параграф 5 се изменя, както следва:
– в дефиницията на Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО)“произхождат“ се изменя на „разработени“.
– в дефиницията на съществен, „взети от ползвателите“ се изменя на „направени от ползвателите“.
МСС 10 Събития след отчетния период
A11 МСС 10 се изменя, както е описано по-долу.
Заглавието се изменя на Събития след отчетния период.
В параграф 21 „взети от ползвателите“ се изменя на „направени от ползвателите“.
МСС 11 Договори за строителство
A12 В МСС 11, в параграфи 26, 28 и 38 „отчет за доходите“ се изменя на „печалба или загуба“.
МСС 12 Данъци върху дохода
A13 МСС 12 се изменя, както е описано по-долу.
Третият параграф на „Цел“ в МСС 12 се изменя, както следва:
„…за операции и други събития, признати извън печалбата или загубата (или в друг всеобхватен доход, или директно в собствен капитал) всякакви свързани данъчни ефекти също се признават извън печалбата или загубата (съответно или в друг всеобхватен доход, или директно в собствен капитал).“
В параграфи 22б), 59, 60 и 65, „отчет за доходите“ се изменя на „печалба или загуба“ и в параграф 81ж)ii) „отчет за доходите“ се изменя на „печалба или загуба“.
Параграф 23 се изменя, както следва:
„23 …В съответствие с параграф 61А отсроченият данък се начислява директно към балансовата сума на капиталовия компонент. В съответствие с параграф 58 последващите промени в отсрочения данъчен пасив се признават в печалбата или загубата като отсрочен данъчен разход (приход).“
В параграф 52, в бележката към Пример Б и Пример В „параграф 61“ се изменя на „параграф 61А“ и „начислява директно към собствен капитал“ се изменя на „признава в друг всеобхватен доход“.
Заглавието над параграф 58 и самият параграф 58 се изменят, както следва:
„Статии, които се признават в печалбата или загубата
58 Текущ и отсрочен данък се признава като приход или разход и се включва в печалбата или загубата за периода, освен до степента, до която данъкът произтича от:
а) операция или събитие, което е признато, в същия или в друг период, извън печалбата или загубата в друг всеобхватен доход или директно в собствен капитал (вж. параграфи 61А до 65); …“
В параграф 60 „начислени или отнесени по кредита на собствен капитал“ се изменя на „признати извън печалбата или загубата“.
В заглавието над параграф 61 „начислени или отнесени по кредита на собствен капитал“ се изменя на „признати извън печалбата или загубата“.
Параграф 61 се заличава и се добавя следният параграф 61А:
„61А Текущ данък и отсрочен данък се признават извън печалбата или загубата, ако данъкът е свързан с позиции, признати в същия или друг отчетен период извън печалбата или загубата. Следователно текущ данък и отсрочен данък, свързан с позиции, признати в същия или друг период:
а) в друг всеобхватен доход следва да се признават в друг всеобхватен доход (вж. параграф 62).
б) директно в собствен капитал следва да се признават директно в собствен капитал (вж. параграф 62А).“
Параграфи 62 и 63 се изменят и се добавя параграф 62А, както следва:
„62 Международните стандарти за финансово отчитане изискват или разрешават конкретни статии да се признават в друг всеобхватен доход. Примери за такива статии са:
а) промяна в балансовата сума, възникваща от преоценка на имоти, машини и съоръжения (вж. МСС 16); и
б)
в) разлики от обменни курсове, възникващи от преизчисление на финансовите отчети на чуждестранна дейност (вж. МСС 21).
г)
62А Международните стандарти за финансово отчитане изискват или разрешават конкретни статии да се отнасят към кредит или да се начисляват директно в собствен капитал. Примери за такива статии са:
а) корекция в началното салдо на неразпределена печалба в резултат или от промяна в счетоводната политика, приложена със задна дата, или корекция на грешка (вж. МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки); и
б) суми, възникващи от първоначално признаване на компонент на собствения капитал в сложен финансов инструмент (вж. параграф 23).
63 При изключителни обстоятелства може да е трудно да се определи сумата на текущия или отсрочен данък, свързан с позиции признати извън печалбата или загубата (или в друг всеобхватен доход, или директно в собствен капитал). Такъв може да е случаят, например когато:
а) …
б) промяна в данъчната ставка … на статия, която преди е била признава извън печалбата или загубата; или
в) предприятието … и отсроченият данъчен актив се отнасят (изцяло или частично) до статия, която преди е била призната извън печалбата или загубата.
В такива случаи текущият и отсрочен данък, отнасящ се до статии, признати извън печалбата или загубата, се базират на приемливо пропорционално разпределение на текущия и отсрочен данък на предприятието в съответната данъчна юрисдикция или друг метод, който постига по-уместно разпределение при тези обстоятелства.“
В параграф 65 „отнесени по кредита на или начислени в собствен капитал“ се изменя на „признати в друг всеобхватен доход“.
Параграф 68В се изменя, както следва:
„68В Както е отбелязано … (а) операция или събитие, което е признато в същия или друг период извън печалбата или загубата или б) бизнес комбинация. …“
Параграф 77 се изменя и се добавя параграф 77А, както следва:
„77 Данъчният разход (приход),

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest