приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г. 216

Изх. № 94-Й-65 Дата: 21.12.2020 год. ЗДДС: чл. . 66, ал. 2, т. 2; ЗДДС: чл. 116, ал. 1; ЗДДС: чл. 116, ал. 4; ЗДДС, чл. 116, ал. 5; ЗДДС: чл. 124, ал. 2; ППЗДДС: чл. 58, ал. 1.

ОТНОСНО: приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …… е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е печатница с широк профил на производство – книги, учебници и учебни помагала, тетрадки, вестници и цялата гама от полиграфически изделия, като прилага ставка на данъка от 20 на сто.
Във връзка с промяната в разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г., сочите, че в становище № 20-00-100/29.06.2020 г. не се упоменават печатниците като доставчици на книги и учебници, а в становище № 20-00-147/30.09.2020 г. доставчикът е конкретизиран като „печетар/издател“.
До настоящия момент дружеството прилага ставка на данъка върху добавената стойност от 20 на сто.
Предвид изложеното желаете изразяване на становище относно прилагането на намалената ставка на данък върху добавената стойност от 9 на сто от дружеството при отпечатването на книги, учебници и учебни помагала, върху които артикули печатницата няма авторски права, както и относно необходимостта от редакция на вече приключилите месеци.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., ставката на данъка е 9 на сто за доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания).
Намалената данъчна ставка не се прилага за публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, както и за публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание. Същите се облагат със стандартната данъчна ставка от 20 на сто.
Видно от нормата, намалената данъчна ставка се прилага за доставката на книги (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), като същата не съдържа изисквания относно качеството на доставчика по доставката. Предвид това, качеството на доставчика (печатница, печатар или издател) не е определящо за целите на приложението на намалената ставка на данъка върху добавената стойност по чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС. В случая е относимо изложеното в т. 8.2. от становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г. на зам. изпълнителния директор на НАП.
В случай че дружеството извършва цялостния процес по отпечатване на определен тираж на продукт, който има характеристиката на книга съгласно изложеното в т.8.2.1. на от становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г., като правото на разпореждане с този продукт – книгите, включително учебниците, се прехвърля на клиента, възложил изработването им, то следва да се приеме, че е налице доставка на стока – книги, която се облага с данъчна ставка 9 на сто.
В този случай, по отношение на издадените фактури за документиране на тези доставки и за получени авансови плащания във връзка с такива доставки, осъществени след 01.07.2020 г., в които грешно е приложена стандартна ставка на данъка върху добавената стойност от 20 на сто, а не 9 на сто, е необходимо да се има предвид следното:
На основание чл. 116, ал. 1 от закона поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават, като погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗДДС, когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) – чл. 116, ал. 5 от ЗДДС.
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗДДС отчитането на анулираните документи се извършва по реда на приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 от същия правилник, както следва:
В случаите, когато се анулира фактура или известие към фактура след периода, в който са издадени, съответният документ се включва с противоположен знак в дневника за продажбите на доставчика за данъчния период, през който е анулиран документът, като в колоните, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника за продажби, през който е включен анулираният документ. На основание чл. 124, ал. 2 от ЗДДС регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119, в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени. Предвид това новоиздадените документи, с които се коригира погрешно приложената данъчна ставка, се включват в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/МИЛЕНА КРЪСТАНОВА/

Оценете статията

Вашият коментар