приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г. при доставки на детски храни от детска кухня 219

Изх. № 93-00-224#1
Дата: 18.01.2021 год.

/във връзка с вх. № М-24-35-24
от 21.07.2020 год./

ЗДДС, чл. 66, ал.2

ОТНОСНО: приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г. при доставки на детски храни от детска кухня

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и прието с вх. № М-24-35-24/21.07.2020 г., е представена следната фактическа обстановка:
Дружество извършва дейност като детска кухня, като храната, която се приготвя, е предназначена за деца, разпределени в следните възрастови групи:
* от 7 месечна възраст до 10 месечна възраст;
– от 10 месечна възраст до 1 година;
– от 1 година до 3 години.
Според изложеното в запитването, храната за първата възрастова група е под формата на пюре, а за втората и трета възрастова група – включва супа, основно ястие и десерт, като е съобразена със среднодневните норми за потребление на основните хранителни продукти и е разработена от специалист диетолог. Считате, че храната, която приготвя дружеството, попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Приложима ли е намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто при продажбата на приготвената от дружеството детска храна, когато същата се извършва в определен от детската кухня пункт за продажба?
2. Приложима ли е намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто при продажбата на приготвената от дружеството детска храна, когато същата се извършва чрез доставка до вкъщи?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по поставените от Вас въпроси:
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС ставката на данъка е 9 на сто за храни, подходящи за бебета или за малки деца, посочени в Приложение № 4 към тази разпоредба. В Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2 от ЗДДС са изброени храните, подходящи за бебета или за малки деца, които са предмет на доставките, за които се прилага от 1 юли 2020 г. намалената ставка, както следва:
1. Адаптирани бебешки млека и прахообразни каши за бебета или за малки деца, попадащи в Код 1901 10 00 по КН на ЕС.
2. Хомогенизирани зеленчукови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в Код 2005 10 00 по КН на ЕС.
3. Хомогенизирани плодови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в подпозиция 2007 10 по КН на ЕС.
4. Смесени хомогенизирани пюрета от месо, риби, зеленчуци, плодове или ядки за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g., попадащи в Код 2104 20 00 по КН на ЕС.
Съгласно т. 71 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „Код по КН” са тарифни кодове по КН.
За да се приложи намалената ставка от девет процента, е необходимо за съответна стока по чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС да са изпълнени едновременно следните три критерия/условия:
* стоката отговаря на изискването за количество, определено за т. 2, 3 и 4 от Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2 от ЗДДС;
* стоката отговаря на словесното описание, посочено в Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2 от ЗДДС;
– стоката попада в кода от КН на ЕС, посочен в Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2 от ЗДДС.
Произвежданите детски храни, които се различават от консервираните храни и пюрета, продавани в търговската мрежа, единствено по продължителността на срока на годност и опаковката, но са идентични по съдържание и консистенция на попадащите в обхвата на Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2 от ЗДДС храни, подлежат на облагане с намалената данъчна ставка при наличието на посочените по-горе условия по отношение на количество, словесно описание и класиране в съответните тарифни кодове по КН.
По отношение на третото условие, което е необходимо, за да се приложи намалената ставка от девет процента – дали произвежданите от дружеството храни, попадат в съответните тарифни кодове по КН, посочени в Приложение № 4, доколкото Агенция „Митници” е компетентна относно определянето на тарифния код на стоките, следва дружеството да изиска становище от Агенция „Митници”. В запитването следва да предоставите подробна информация за съдържанието на съответните храни, за които се изисква становище.
В случай че за произвежданите от дружеството храни, са изпълнени посочените по-горе условия, за доставката им ще е приложима намалената ставка за данък върху добавената стойност от 9 на сто, независимо от това къде се извършва продажбата – от пункта или чрез доставка до вкъщи.
В запитването е посочено, че храната за втора и трета възрастова група включва супа, основно ястие и десерт, като не е посочено дали всяко ястие има отделна цена или менюто, което включва трите ястия, се предлага с обща цена. По отношение на тази доставка е необходимо да се има предвид следното:
В случай че се предлага комплексно меню с обща цена, доколкото за децата е важно балансираното меню в цялост, считам, че в тези случаи следва да се приеме, че всяко ястие от менюто представлява самостоятелна ценност и цел за клиента, с оглед практика на Съда на Европейския съюз (вж. по-конкретно в този смисъл Решение от 27 октомври 2005 г. по дело Levob Verzekeringen и OV Bank, C 41/04, Recueil, стр. I 9433, точка 19, както и Решение от 10 март 2011 г. по дело Bog и др., C 497/09, C 499/09, C 501/09 и C 502/09, точка 52). Поради това намирам, че са налице три (или колкото са отделните ястия в комплексното меню) отделни доставки със самостоятелно данъчно третиране. Данъчната основа на всяко от ястията, участващи в определената обща пакетна цена, следва да се определи пропорционално на отражението им в общата пакетна цена, като за всяка група се приложи съответната данъчна ставка.
Съгласно чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС данъчната основа се увеличава със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например опаковане, транспорт и други, пряко свързани с доставката. Предвид това, в случаите, когато при направена поръчка на храна (меню) се доплаща на доставчика и транспортната услуга, със същата се увеличава пропорционално данъчната основа на доставката на съответните ястия, съдържащи се в поръчаната храна. За транспортната услуга се прилага приложимата за съответното ястие ставка на данъка.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията

Вашият коментар