Приложение на преходни разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с доставки на услуги, предоставени от туроператор към друг туроператор с цел последваща препродажба<

Изх. № 24-39-26
Дата: 29.03.2017 год.
ЗДДС, 136, ал. 3;
ПЗР на ППЗДДС, § 70, ал. 1, ал. 2;
ОТНОСНО: приложение на преходни разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с доставки на услуги, предоставени от туроператор към друг туроператор с цел последваща препродажба
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………….. г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество има лиценз за туроператорска дейност. Същото е получило авансови плащания от клиенти – туроператори през 2016 г., при които настаняването ще бъде извършено през 2017 г. Дружеството е издало фактури за получените авансови плащания, като е начислило данък върху добавената стойност с размер на данъчната ставка 9 на сто и е отразило същите в дневника за продажби за съответния данъчен период. За направените от дружеството резервации същото е получило фактури от доставчици – други туроператори за услуги по настаняване, като тези фактури са отразени в дневника за покупки за съответния данъчен период с право на приспадане на данъчен кредит.
В тази връзка въпросът Ви е по какъв начин следва да се коригират издадените и получени фактури за авансови плащания през 2016 г., които ще се реализират през 2017 г., при спазване на новите разпоредби, които предвиждат специалния ред за облагане на туристически услуги да се прилага и по отношение на доставките на обща туристическа услуга, извършена от туроператор към друг туроператор.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по зададения от Вас въпрос:
Съгласно § 70, ал. 1 и 2 от ПЗР на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 24 от 21.03.2017 г., в сила от 21.03.2016 г.), когато до 31 декември 2016 г. включително туроператор е получил от друг туроператор цялостно или частично авансово плащане за доставка, за която със закона в сила от 1 януари 2017 г. е променено данъчното третиране и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, за доставката се прилагат разпоредбите на закона в сила до 31 декември 2016 г. Когато до 31 декември 2016 г. включително от туроператор е направено цялостно или частично авансово плащане към данъчно задължено лице – доставчик за доставка на стоки и услуги във връзка с пътуване на пътуващо лице, от които пътуващото лице ще се възползва пряко, и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, за доставката се прилагат разпоредбите на закона в сила до 31 декември 2016 г.
В този смисъл, когато до 31 декември 2016 г. включително туроператор е получил от друг туроператор цялостно или частично авансово плащане за доставка, за която със ЗДДС в сила от 1 януари 2017 г. е променено данъчното третиране и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, за доставката се прилагат разпоредбите на ЗДДС в сила до 31 декември 2016 г., т.е. за доставката са приложими общите разпоредби на ЗДДС (по аргумент от чл. 136, ал. 3 от ЗДДС, в сила до 31.12.2016 г. включително). Предвид това издадените от дружеството фактури, в които е начислен данък върху добавената стойност с размер на данъчната ставка 9 на сто, за получените през 2016 г. авансови плащания от клиенти – туроператори за доставка на услуга по настаняване, за която данъчното събитие възниква след 1 януари 2017 г., не следва да бъдат коригирани.
Когато туроператор е направил до 31 декември 2016 г. включително цялостно или частично авансово плащане към данъчно задължено лице – доставчик за доставка на стоки и услуги във връзка с пътуване на пътуващо лице, от които пътуващото лице ще се възползва пряко, и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, за доставката се прилагат разпоредбите на закона в сила до 31 декември 2016 г., т.е. за доставката са приложими общите разпоредби на ЗДДС. Предвид това получените от дружеството фактури, в които независимо дали е начислен данък върху добавената стойност с размер на данъчната ставка 9 на сто или 20 на сто, за направени през 2016 г. авансови плащания от същото за доставки на стоки или услуги във връзка с пътуване на пътуващо лице, от които пътуващото лице ще се възползва пряко (включително услуги по настаняване), за които данъчното събитие възниква след 1 януари 2017 г., също не следва да бъдат коригирани.
Когато за извършена от дружеството последваща доставка, за която е получено авансово плащане през 2016 г. и данъчното й събитие възниква през 2017 г., поради което съгласно § 70, ал. 1 от ПЗР на ППЗДДС са приложими общите разпоредби на ЗДДС, за дружеството възниква право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък за получени от същото доставки на стоки или услуги във връзка с пътуване на пътуващо лице, от които пътуващото лице ще се възползва пряко. Правото на приспадане на данъчен кредит в този случай възниква при условията и реда на разпоредбите на Глава седем “Данъчен кредит” от ЗДДС, независимо дали през 2016 г. са направени от дружеството авансови плащания за получените доставки и дали данъчното събитие за тях възниква през 2016 г. или 2017 г.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.66, aл. 2,ППЗДДС, чл.40, aл. 1, т. 2

2_410/13.05.2016г.ЗДДС, чл.66, ал.2ППЗДДС, чл.40, ал.1, т.2 В Дирекция ОДОПе постъпило писмено запитване, в което са поставени следните въпроси:1.Има ли право на данъчен кредит дружеството за

Изх. №53-00-10

Изх. №53-00-1014.03.2019 г. Регламент 883/2004 – чл. 11, ал. 3, буква „а“Регламент 883/2004 – чл. 13, ал. 1Регламент 987/2009 – чл. 16, ал. 1ЗДДС –

ЗДДФЛ, чл.29

2_685/04.05.2012ЗДДФЛ, чл.29 Отправили сте писмено запитване доДирекция “Обжалване и управление на изпълнението” заведено в регистъра на дирекцията с вх.№……04.2012 г., в коетосте описали следната фактическа

Оповестяване на създадената от КЕВР практика при решаване на спорове по жалби на клиенти срещу електроразпределителните дружества относно предназначението на ползваната в обектите електрическа енерги

Изх. №53-00-23615.11.2017 г.чл. 26 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:„Г“ ЕАД в качеството си на оператор на електроразпределителна мрежа, предоставя услугите пренос и

Изменение в Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, в сила от 01.08.2017 г. (Наредба №Н-18/2006 г.) и определяне на данъчната основа съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-137Дата: 12.02.2018 год. ЗДДС, чл. 6;ЗДДС, чл. 9;ЗДДС, чл. 26;ЗДДС, чл. 26, ал. 1;ЗДДС, чл. 26, ал. 2;ЗДДС, чл. 26, ал. 3;ЗДДС, чл.

cnnd