Приложение на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 26-Н-102
Дата: 19.08.2014 год.
ЗДДС, чл. 6;
ЗДДС, чл. 9;
ЗДДС, чл. 69, ал. 1, т. 1.
Относно: приложение на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваши писма, постъпили в ЦУ на НАП с вх. № 26-Е-238/24.06.2014 г. и № 26-Н-102/08.08.2014 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество като координиращ орган е получател на доставки на услуги за изграждане на обекти по договори, сключени в изпълнение на проекти, с които се цели преструктуриране, разширение и модернизация на енергийния сектор в страната и повишаване на енергийната ефективност. Проектите са финансирани със средства от Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в изпълнение на Рамково споразумение между Република България и ЕБВР относно дейностите на международния фонд “Козлодуй“ за подпомагане извеждането от експлоатация в България (ратифицирано със закон, ДВ, бр. 38 от 2002 г. в сила от 9 август 2002 г.). Доставчиците са получили потвърждение от ТД на НАП София за наличие на основание по чл. 173 от ЗДДС за прилагане на нулева ставка на данъка за доставките по тези договори. За частта от доставките, които не са финансирани със средства от ЕБВР, доставчиците са начислили 20 на сто данък върху добавената стойност.
Едноличният собственик на капитала на дружеството взема решение за преобразуването на същото чрез отделяне на част от имуществото му, представляващо права, задължения и фактически отношения, свързани с дейността “пренос на електрическа енергия”. Преобразуването на дружеството е вписано в Търговския регистър и от тази дата приемащото дружество става собственик на цялото имущество, свързано с дейността “пренос на електрическа енергия”, където попадат и горепосочените договори.
Независимо от отделянето, доставчиците са продължили да фактурират извършените по договорите услуги на преобразуващото се дружество, вместо на приемащото дружество, и след вписване на отделянето в Търговския регистър.
Въпросите Ви са:
1.Как следва да се прехвърлят на приемащото дружество фактурираните на преобразуващото се дружество услуги за изграждане на обекти по горепосочените договори, извършени след датата на преобразуването?
2.Прехвърлянето на доставените услуги по горепосочените договори от преобразуващото се дружество на придобиващото дружество представлява ли доставка по смисъла на ЗДДС?
3.Какъв е съгласно ЗДДС режимът на доставките при префактуриране от преобразуващото се дружество на доставките на услуги, за които е прилаган режимът по чл. 173 от същия закон от доставчиците?
4.В случай, че префактурирането на по-горе цитираните доставки е облагаема по ЗДДС доставка, придобиващото дружество има ли право на приспадане на данъчен кредит?
Предвид така изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Видно от изложеното в запитването, касае се за доставки, по които доставчиците на услугите са били в договорни отношения с преобразуващото се дружество и същото е било бенефициент по тези договори, финансирани от ЕБВР, а реален получател на услугите след преобразуването е придобиващото дружество.Считам, че в този случай не е необходимо “прехвърляне“ (прехвърлителна сделка) на доставените услуги по горепосочените договори от преобразуващото се дружество на придобиващото дружество, тъй като по силата на извършеното преобразуване (отделяне), реално получателят на услугите е отделящото се дружество, т.е., правните последици са възникнали пряко за придобиващото дружество. В случая сложната фактическа обстановка, обусловена от извършващото се успоредно с финансирането от ЕБВР преобразуване, е наложило документиране на доставките, което не е в съответствие с реалното правоотношение (в частта за реалния получател на услугите), чрез издаване на фактура към преобразуващото се дружество. Т.е. налага се между преобразуващото се и приемащото дружество да се осъществи документиране, което да осигури коректното отразяване на стопанската операция.
Предвид обстоятелството, че както е посочено по-горе между преобразуващото се и придобиващото дружество не следва да се извършва прехвърляне на услугата (тъй като е получена пряко от придобиващото дружество), то между двете дружества не е налице доставка по повод получените по договора след преобразуването услуги.
По отношение на допустимостта на префактурирането на доставките, считам следното:
По отношение на доставките, които са финансирани със средства от ЕБВР, считам че префактуриране на извършените услуги е недопустимо, предвид обстоятелството, че се касае за доставки, за които се прилага нулева ставка на данъка. В този смисъл е и становището на Изпълнителния директор с Изх. № 20-00-42/21.02.2014 г. относно данъчно третиране по ЗДДС на префактуриране на разходи с начислен ДДС в случаите, при които префактурирането не е по повод задължения, свързани с основна доставка. От една страна нулевата ставка е допустимо да се прилага само и единствено за крайната доставка. От друга страна поради самата същност на префактурирането е недопустимо при осъществяването му да се променя ставката на данъка. В този случай, предвид усложнената фактическа обстановка, наложила документиране, което не отговаря на реалните страни по доставките след преобразуването и предвид невъзможността издадените фактури да бъдат анулирани, за осигуряване на документалната обоснованост и надеждна одитна следа на операцията следва, за отстраняване на това несъответствие, да бъде издаден първичен счетоводен документ/и, различен/ни от фактура.
По отношение на доставките обаче, които не са финансирани със средства от ЕБВР и за които е начислен 20 на сто данък върху добавената стойност, считам, че е допустимо да бъдат префактурирани, за да се осигури правото на действителния потребител на услугите да упражни правото си на данъчен кредит, което в противен случай би било невъзможно. В този смисъл е и цитираното по-горе становище.
Предвид изложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато получените доставки на услуги от придобиващото дружество, префактурирани от преобразуващото се дружество се използват за облагаемата му дейност, при отсъствие на ограниченията на чл. 70 и при условията на чл. 71 от същия закон, ще е налице право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък върху добавената стойност за тези доставки.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.41, т. 1, буква а

.№53-00-859 28.10. 2013 г.чл. 41, т. 1, б.”а” от ЗДДСчл. 357 от ЗЗДВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е страна по договор за гражданско

категоризиране на активи по реда на чл. 55 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и определяне на полезен живот съгласно счетоводното законодателство

Изх. № М- 24-31-107Дата: 29.03.2013 год. ЗКПО, чл. 55Относно: категоризиране на активи по реда на чл. 55 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и

приложението на данъчното и осигурителното законодателство при доставки на консултантски услуги с получател Европейски инвестиционен фонд

2_347/30.05.2018 ЗДДС; чл.97аЗДДС; чл.21, ал.1ЗДДС; чл.173ЗДДС; чл.96, ал.2ППЗДДС; чл.109, ал.3 ОТНОСНО: приложението на данъчното и осигурителното законодателство при доставки на консултантски услуги с получател Европейски