приложение на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-192
Дата: 03.12.2020 год.
ЗДДС, чл. 96, ал. 1;
ЗДДС, чл. 96, ал. 10;
ЗДДС, чл. 96, ал. 11.

ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е заведено Ваше писмо с вх. № …… г., с което по същество отправяте искане за методологична помощ във връзка със спряно производство по административно обжалване на Акт за регистрация по ЗДДС на г-н ….. Посочили сте, че по отношение на лицето е налице неприключило административно производство по подадена от него жалба с вх. № …. г. по регистъра на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. при ЦУ на НАП (дирекция ОДОП ….) срещу Акт за регистрация по ЗДДС № … от … г. Със Заповед № … от … г. производството по административно обжалване на посочения Акт за регистрация по ЗДДС е спряно с мотив, че към момента на спирането не е изготвен отговор по поставените от лицето въпроси в подадено от него писмено запитване. Писменото запитване е прието в дирекция ОДОП … с вх. № … г. и с изх. № … г. по описа на дирекция ОДОП … е препратено по компетентност в ЦУ на НАП, където е постъпило с вх. № ….
С посоченото писмо от … уведомявате, че желаете да получите становище по поставените в запитването от лицето въпроси, тъй като мотивът за спиране на производството е именно липсата на отговор.
Поставените от лицето в запитването му въпроси са следните:
1. Има ли задължение физическото лице да подаде заявление за регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС във връзка с ал. 10 от същата разпоредба, след влизане в сила на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС във връзка с § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО)?
2. Ако към 01.01.2020 г., при влизане в сила на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС извършва само от домашния си адрес счетоводни услуги като физическо самоосигуряващо се чрез дружество лице, за клиенти, които не са клиенти на дружествата, в които е съдружник и чрез счетоводен софтуер, различен от счетоводния софтуер на дрежествата, в които е съдружник, лицето ще бъде ли задължено да подаде заявление за регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС?
3. Ако през месец декември 2019 г., като физическо лице преустанови извършването на счетоводни услуги, същото ще бъде ли задължено да подаде заявление за регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС, в срок до 14.01.2020 г.?
Видно от поставените въпроси на лицето, същите касаят приложението на разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС във връзка с разпоредбите, в сила от 01.01.2020 г., на чл. 96, ал. 10 и 11 от същия закон и § 34 от ЗИД на ЗКПО (обн. ДВ, бр. 96 от 2019 г.) относно правила за определяне на облагаемия оборот за задължителната регистрация на данъчно задължени лица при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, и срока за подаване на заявление за регистрация от лице, което към 01.01.2020 г. отговаря на условията от тези правила за задължителна регистрация.
Разяснения на нормата на чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС в частта ?, регламентираща кога следва да се приеме, че една еднородна дейност се извършва последователно в определен търговски обект, с оглед възникване на задължение за регистрация по реда тази норма, е направено на 10.01.2020 г. в издадено становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) с изх. № 20-00-8/10.01.2020 г. на ЦУ на НАП, т.е. преди изтичане на срока, определен в § 34 от ЗИД на ЗКПО, за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС от лицата, които към 01.01.2020 г. са отговаряли на условията от тези правила за задължителна регистрация.
На 03.02.2020 г. е издадено на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от ЗНАП и становище с изх. № 20-00-22/03.02.2020 г. на ЦУ на НАП за разясняване в цялост на приложението на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г., и свързаните с нея нормативни текстове от същия закон, при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, с оглед осигуряване на законосъобразното ? приложение при преценка за възникване на задължение за регистрация по ЗДДС на основание същата норма.
Издадените становища с изх. № 20-00-8/10.01.2020 г. и с изх. № 20-00-22/03.02.2020 г. са Ви изпратени и са публикувани на 10.01.2020 г. и на 04.02.2020 г. на интернет страницата на агенцията (www.nap.bg).
Предвид посоченото по отношение на първи и трети въпрос от запитването е приложимо изложеното в становище с изх. № 20-00-8/10.01.2020 г. и в т. 4 от становище с изх. № 20-00-22/03.02.2020 г., а по отношение на втори въпрос е приложимо изложеното в становище с изх. № 20-00-8/10.01.2020 г. и в т. 2, 3 и 4 от становище с изх. № 20-00-22/03.02.2020 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/МИЛЕНА КРЪСТАНОВА/

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *