Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на стока втора употреба” – товарен автомобил, придобит чрез внос

3_1270/26.04.2010г.
ЗДДС, чл.143
Относно: приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на „стока втора употреба” – товарен автомобил, придобит чрезвнос
Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС и е дилър по смисъла на същия закон. С митническа декларация от 03.07.2006г. е придобит товарен автомобил. Първоначално същият е заведен като стока. Към 01.01.2009г. за нуждите на дружеството автомобилът е признат за дълготраен актив и същият е отразен в патримониума на предприятието чрез счетоводните сметки от група 20, а понастоящем е взето решение да се продаде. Предвид изложеното се поставя въпроса какъв е реда и начина за начисляване на ДДС при продажбата на автомобила?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр.95 от 01.12.2009 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн. ДВ, бр.76 от 15.09.2006г., посл. изм. ДВ, бр.6 от 22.01.2010 г.) изразяваме следното становище:
В ЗДДС – глава седемнадесета “Специален ред на облагане на маржа на цената“ е предвиден специален режим за извършваните от дилъри доставки на стоки втора употреба. Този режим съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 1 от ЗДДС се прилага за доставки, извършени от дилър на стоки втора употреба, включително и за превозни средства, различни от “нови превозни средства“.
СъсЗакона за изменение и допълнение на ЗДДС, обн. ДВбр.95 от 01.12.2009г., в сила от 01.01.2010г., са направени промени по отношение на облагането на доставките, извършвани от дилъри на стоки втора употреба. Съществена промяна е отпадане възможността за прилагане на този специален режим на облагане на маржа на цената по отношение на стоки от внос.
Съгласно чл.143, ал.1 от закона разпоредбите на тази глава се прилагат за доставка, извършена от дилър на стоки, втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети, доставени му на територията на страната или от територията на друга държава членка от:
1. данъчно незадължено лице;
2. друго данъчно задължено лице, регистрирано по този закон, когато предмет на доставката е стока, освободена по чл. 50, или от регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка, освободени от данък съгласно законодателството на съответната държава на аналогични основания;
3. друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон, или от данъчно задължено лице от държава членка, което не е регистрирано за целите на ДДС, когато предмет на доставката са стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на съответното счетоводно законодателство;
4. друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.
Видно от цитираната разпоредба специалният ред за облагане на маржа на цената, уреден в глава седемнадесета от закона след 01.01.2010г., не е приложим по отношение на стоки втора употреба, които са внесени. Следователно за доставките с предмет такива стоки след 01.01.2010г. включително приложение ще намери общият ред на закона за облагане на същите.
В настоящия случайе необходимо да се има предвид и разпоредбата на §51, ал.1 от ПЗР на Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2010г., в сила от 01.01.2010г., съгласно която при доставка след 1 януари 2010 г. включително на стока втора употреба, внесена или придобита при условията на вътреобщностно придобиване, за която е начислен данък към 31 декември 2009 г. включително, се прилага общият ред на закона за облагане на доставката.
Чрез промяната в разпоредбата на чл.151, ал.3 със ЗИД на ЗДДС, (обн. ДВбр.95 от 01.12.2009г., в сила от 01.01.2010г.) отпадна ограничението при определяне на данъчната основа при продажба на стоки втора употреба по общия ред, а именно, чесъщата неможе даепо-ниска от данъчната основа припридобиването на стоката или от данъчната основа при внос.
Следователно, за предстоящата продажба на товарния автомобил ще са приложими общите условия на закона за определяне на данъчната основа,за начисляване на данъка и документиране на доставката.
При определяне на данъчната основа на доставката следва да се съобразят разпоредбите на чл. 26 и чл. 27 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1 от закона всяко регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем е длъжно да го начисли като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
На основание ал. 2 от цитираната разпоредба данъкът е дължимза данъчния период, през който е издаден данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон – за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем.
Документирането на тези доставки се извършва съобразно изискванията на чл.113 от закона. Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117. Императивната разпоредба на чл.113, ал. 4 от ЗДДС въвежда изискването фактурата да се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
За документирането на доставките е необходимо да се определи датата на възникване на данъчното събитие съобразно правилата по чл.25 от ЗДДС. Общото правило на чл.25, ал.2 от закона гласи, че данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена, като изключенията от това правило са посочени в ал. 3 – ал. 9.
Необходимо е да се има предвид и разпоредбата на чл.151, ал.6 от ЗДДС, съгласно която когато дилърът прилага както специалния ред за облагане на маржа, така и общия ред за облагане на доставките, той е длъжен да води отделна отчетност за доставките, определена с правилника за прилагане на закона. Данъчното третиране на доставките на стоки втора употреба е доуточнено и в разпоредбите на чл. 88 – чл.94 от ППЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »