Приложението на Закона за данък върху добавената стойност.

5 684/31.01.2008г.
ЗДДС,чл.21,ал.2,т.3,б”а”
Уважаеми г-жо,
Във връзка с постъпило писмено запитване вх. №. по описа на Дирекция”ОУИ” – София Ви уведомяваме:
Описана фактическа обстановка:
Дружеството е с основен предмет на дейност: организиране на симфонични концерти в България и други страни от Европейския съюз.
Към запитването не са представени никакви документи и описани подробно факти, което представлява пречка да се изрази конкретно становище относно приложението на Закона за данък върху добавената стойност.
В Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ няма специално третиране на тези доставки. Съгласно чл.9, ал.2, т.1 от закона за доставка на услуга се смята и продажбата и прехвърлянето на права върху нематериално имущество.
Затова за извършваната от дружеството дейност важат всички разпоредби на ЗДДС свързани с облагането на доставки на услуги.
Осъществяваните от дружеството доставки са извън кръга на освободените доставки.
Относно регистрацията на дружеството по ЗДДС тя може да е задължителна /чл.96/ и по избор /чл.100/.
По принцип доставките, които извършвате попадат в чл.21,ал.2,т.3, б.”а” от ЗДДС и за място на изпълнение се счита мястото, където фактически се извършва услугата. Ако тя се извършва извън територията на страната, тя следва да се обложи с ДДС съгласно правилата на съответното законодателство.
Директор:
/ Б.Атанасов/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »