fbpx

приложението на ЗДДС

2_574/26.07.2017г.

ЗДДС; чл.55, ал.1,т.2
ЗДДС; чл.36а
ЗДДС; чл.30, ал.1, т.2

ОТНОСНО: приложението на ЗДДС

В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. №…….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано по ЗДДС и извършва внос от Турция, за което притежава митническа декларация. Транспортната услуга се извършва от турски превозвач, за което е издадена фактура. Митническата стойност е увеличена с транспортните разходи за международния транспорт от Турция до България.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
1. Следва ли за получената услуга дружеството да издаде Протокол по чл.117 от ЗДДС, като се има предвид, че митническата стойност е увеличена с този разход?
2. Следва ли издадения Протокол с нулева с нулева ставка на данъка да се включи в дневника за продажбите и дневника за покупките?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДС данъчната основа при внос по чл. 16 е митническата стойност, увеличена със, доколкото вече не са включени в нея:
1. данъци, мита, налози и такси, дължими извън територията на страната, и митни сборове, акциз и други такси, дължими при внос на територията на страната;
2. свързани с вноса разходи за комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната.
В § 1, т. 72 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е дадено определение на понятието „първо местоназначение” на територията на страната по смисъла на чл. 55, ал. 1, т. 2, като това е мястото, посочено в товарителницата или в друг документ, с който стоките се внасят на територията на страната. Когато това място не е посочено в нито един от придружаващите стоките документи, за първо местоназначение се смята мястото, където стоките за първи път се претоварват от едно превозно средство на друго на територията на страната.
Правилото за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, когато получателят е данъчно задължено лице се съдържа в разпоредбата на чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Или мястото на изпълнение на доставката по транспорт от Турция до България е на територията на страната.
Съгласно чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, при доставка на услуги, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката.
На основание чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, извършена от данъчно задължено лице, която с място на изпълнение на територията на страната, включително и доставката, облагаема с нулева ставка.
По силата на чл.30, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка с нулева ставка е превозът на стоки, когато превозът се извършва:
1. от място на територията на страната до територията на трета страна или територия или до територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, или
2. от територията на трета страна или територия или от територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, до място на територията на страната, или
3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т. 1 и 2.
Съгласно гореизложеното дружеството е получател по доставка, за която данъкът е дължим от получателя по реда на чл.82, ал.2, ал.3 от ЗДДС и която е облагаема с нулева ставка на основание чл.30, ал.1, т.2 от ЗДДС.
Следва да имате предвид, че съгласно чл.38б, ал.1 от ППЗДДС, когато за доставките, облагаеми с нулева ставка по глава трета от ЗДДС данъкът е дължим от получателя на основание чл.82 от закона, той трябва да притежава относимите документи, удостоверяващи обстоятелствата за облагане на доставката с нулева ставка.
Документите, удостоверяващи облагаемата с нулева ставка доставка по чл.30, ал.1, т.2 от ЗДДС са регламентирани в чл.23, ал.1 от ППЗДДС.
Разпоредбата на чл. 36а от ЗДДС определя като облагаема с нулева ставка доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 от същия закон и е приложима единствено в случаите, когато доставката е облагаема с данъчна ставка от двайсет на сто и със същата е увеличена данъчната основа по внос. В конкретния случай доставката е облагаема с нулева ставка на данъка на основание чл.30, ал.1, т.2 от ЗДДС.
По втори въпрос:
По силата на чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС задължително се издава Протокол от получателя на услуга, за която данъкът е изискуем от него като данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, ал.1,5 и 6 на основание чл.82, ал.2 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 6 от ППЗДДС получателят на услугата следва да издаде протокол по чл. 117 от закона и за доставките, облагаеми с нулева ставка, с място на изпълнение на територията на страната.
Предвид гореизложеното за получената услуга следва да издадете Протокол по чл.117, ал.1 от ЗДДС, като приложите нулева ставка на данъка на основание чл.30, ал.1, т.2 от ЗДДС.
По силата на чл.124, ал.2 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази издадените данъчни документи в дневника за продажби през данъчния период, през който са издадени.
Като данъчен документ по чл.112, ал.1, т.3 от ЗДДС, Протоколът по чл.117 следва да бъде отразен в дневника за продажбите, като се попълнят общите данни в колони от 1 до 8, както и колони 14- данъчната основа на получената услуга и колона 15 – начислен ДДС.
На основание чл.124, ал.4 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупките до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени. Издаденият Протокол по чл.117 може да бъде включен в дневника за покупките , като се попълнят колони от 1 до 8, както и колона 9- данъчна основа и данък на получени доставки по чл.82 без право на данъчен кредит.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-749 16.10. 2014 г. ЗДДС чл. 124, ал. 4, чл.131В дирекция …..е постъпило писмо относно прилагането наЗакона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е закупило апартамент, предназначен за офис от частен съдебен изпълнител. За покупката е получено постановление за възлагане на недвижим имот, в което е вписана

Прилагане на данъчното законодателство при изкупуване на слънчогледови семки от физически лица, регистрирани или нерегистрирани като земеделски производители, които не са регистрирани по Закона за дан

3_ 1606/02.07.2015 г.ЗДДС, чл. 163бППЗДДС, чл. 97аЗДДФЛ, чл. 9;чл. 29,ал.1; чл. 43; чл. 45,ал.4;чл. 55,ал.1;чл.73,ал.1ЗКПО, чл. 10Относно: Прилагане на данъчното законодателство при изкупуване на слънчогледови семки от физически лица, регистрирани или нерегистрирани като земеделски производители, които не са регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването ЕТ извършва дейност печене

Здравно осигуряване на родител, който полага грижи за инвалид съсзагубена работоспособност над 90 на сто, постоянно нуждаещ се от чужда помощ

ЗЗО: чл. 40, ал. 3, т. 9; чл. 40, ал. 4;Наредба № Н-8: чл. 3, ал. 2, т. 4;ОТНОСНО: Здравно осигуряване на родител, който полага грижи за инвалид със загубена работоспособност над 90 на сто, постоянно нуждаещ се от чужда помощ В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция “ОУИ” – гр. с вх. №

Прилагане на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Относно: Прилагане на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. ….. от 05.08.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистриран земеделски производител. Притежава сеялка за пролетни култури IrTem, която се нуждае от основен ремонт. Намерението на предприятието е да продаде актива

определяне размера на дължимия ДДС от регистрирано лице

3_3932/13.08.2008 г.ЗДДС, чл. 67, ал. 2Относно: определяне размера на дължимия ДДС от регистрирано лицеСпоред изложената фактическа обстановка лицето е регистрирано по ЗДДС. Поради обстоятелството, че не е подало заявление за регистрация в законоустановения срок с РА №…/01.07.2008 г. на ТД на НАП – гр. … е определен дължимият данък върху добавената стойност за периода от

Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-227 от 06.11.2019 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Предстои регистрация на фирма за продажба на билети за спортни и културни мероприятия през интернет

прилагане разпоредбата на чл. 169, ал. 3а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Изх. № 07-00-33Дата: 18.10.2017 год. ДОПК, чл. 169, ал. 3а; ДОПК, чл. 171; ДОПК, чл. 173. ОТНОСНО: прилагане разпоредбата на чл. 169, ал. 3а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 07-00-33/29.09.2017 г., сте изложили следната фактическа обстановка:Задължено лице има задължения за местни данъци

прилагането на ЗКПО.

5_53-04-95/24.02.2016 г.ЗКПО, чл. 204, т. 2, буква „а“;ДР ЗКПО, §1, т. 34;КСО, чл. 6, ал. 2 и ал. 3, чл. 157, ал. 6, чл. 6, ал. 14НЕВДПОВ, чл. 2, ал. 1, чл. 2, ал. 2 и ал. 3, чл. 2а;КЗ, чл. 233, ал. 1, чл. 233, ал. 5;В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Б“

Scroll to Top