fbpx

приложението на ЗДДС

2_75/07.02.2018г.

ЗДДС; чл.21, ал.4, т.1
ЗДДС; чл.82, ал.2, т.3

ОТНОСНО: приложението на ЗДДС

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …., в което е изложена следната фактическа обстановка:
„ААА“ ООД е подизпълнител на българско дружество, което има сключен договор за извършване на услуга за изграждане на Фотоволтаична централа в Казахстан. Между двете български дружества е сключен договор за извършване на услугата от подизпълнителя „набиване на колове“ на обекта в Казахстан. За изпълнение на услугата е сключен и втори договор между двете дружества за отдаване под наем на машини от възложителя на Вашето дружество. Транспортирането на машините ще се извърши от трета българска фирма.
Въпросите са:
1. При издаване на фактури от подизпълнителя – „ААА“ ООД към възложителя за извършената услуга по набиване на колове на обект Фотоволтаична централа в Казахстан следва ли да се начисли ДДС?
2. Ако не се дължи ДДС какво е основанието от ЗДДС за това и с какви документи да се докажа доставката?
3. Какъв е характера на доставката по отдаване на машините под наем? Къде е мястото на доставката и следва ли да се начисли ДДС, в случай че българският контрагент представи ДДС номер и регистрация в Казахстан?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
По първи и втори въпрос:
За да се определи правилно мястото на изпълнение на доставките на услуги от съществено значение е да се определи предмета на предоставените услуги.
В общият случай, по силата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка на услуга с получател данъчно задължено лице е там, където е установен получателят, или неговия постоянен обект, ако услугата е оказана на обект, който се намира на различно място от мястото на установяване на получателя.
В ЗДДС са предвидени и изключения от общото правило за определяне на мястото на изпълнение на услуги. На основание чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот е мястото, където се намира недвижимият имот, включително при услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
С цел да се осигури еднакво данъчно третиране на доставките на услуги, свързани с недвижим имот с Регламент за изпълнение №1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013г. за изменение на Регламент 282/2011, е дадено определение за „недвижим имот“ и са регламентирани услугите, свързани с недвижим имот.
Съгласно чл. 13б, б.“б“ от Регламент 1042/2013 за „недвижим имот“ се счита всяка сграда или конструкция, прикрепена към земята или в нея, над или под морското равнище, която не може да бъде лесно разглобена или преместена.
Съгласно чл.31а от посочения регламент, доставките на услуги са свързани с недвижим имот, когато имат достатъчно пряка връзка с недвижим имот, или са насочени към недвижим имот с цел правно или физическо изменение.
Предвид гореизложеното извършването на услуга- набиване на колове на Фотоволтаична централа в Казахстан следва да се определи като доставка, свързана с недвижим имот.
На основание чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставката на услуга по набиване на колове е в Казахстан, където се намира недвижимият имот.
За доставки с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява ДДС, на основание на разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС.
Като основание за неначисляване на ДДС при документирането на доставката във фактурата следва да се отрази – чл.86, ал.3 във връзка с чл.21, ал.4 от ЗДДС.
В ЗДДС не са регламентирани изискуеми доказателства, които да удостоверят извършването на доставки на услуги с място на изпълнение извън територията на страната.
На основание чл.114, ал.10 от ЗДДС данъчно задълженото лице е длъжно да осигури надеждна одитна следа между фактурата и доставката на стока или услуга чрез контрол на стопанската си дейност. В този смисъл доставката подлежи на доказване с всички налични и относими във връзка с извършването на услугата доказателства.
По трети въпрос:
За да се приложи правилно данъчно облагане на доставката по предоставяне на машини под наем, следва да се прецени дали доставката на предоставеното оборудване за работа по недвижим имот е доставка, свързана с недвижим имот или за услугата са приложими общите разпоредби за определяте мястото на изпълнение на доставка на услуга.
С чл.31б от Регламента за изпълнение 1042/2013г на Съвета от 7 октомври 2013г. за изменение на Регламент 282/2011 е определено, че сделка, при която оборудването се предоставя на разположение на клиента с оглед извършване на работи по недвижими имоти, представлява доставка на услуги, свързани с недвижими имоти, само ако доставчикът поеме отговорността за изпълнението на работите. Приема се, че доставчикът, който предоставя на клиента оборудване заедно с достатъчно персонал за експлоатацията му с оглед извършване на работи, е поел отговорност за изпълнението на тези работи. От изложената фактическа обстановка не става ясно наемодателят предоставя ли и персонал, който да експлоатира машините, или предмет на договора са само машини.
Ако се предоставят само машини, за определяне на мястото на изпълнение на доставката ще важат общите правила на ЗДДС и мястото на изпълнение следва да се определи по реда на чл.21, ал.2 от ЗДДС – там, където е установен получателят, или неговия постоянен обект, ако услугата е оказана на постоянен обект.
Ако наемодателят е установен извън територията на страната, за доставката ще важат следните разпоредби:
По силата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, при доставка на услуги, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката.
Начисляването на данъка се извършва чрез издаване на протокол по реда на чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС, който да съдържа регламентираните от чл.117, ал.2 от с.з. реквизити.
Протоколът по чл.117 следва да бъде отразен в дневника за продажбите, като се попълнят общите данни в колони от 1 до 8, както и колони 14- данъчната основа на получената услуга и колона 15 – начислен ДДС.
За начисления данък възниква право на данъчен кредит по общия ред на ЗДДС.
Ако доставчикът е установен на територията на страната, приложение следва да намери разпоредбата на чл.54, ал.2 от ППЗДДС, според която при доставка на услуга по чл.21, ал.1 и 2 от ЗДДС, когато получателят и доставчика са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика.
„Лице установено на територията на страната“ предвид §1,т.11 от ДР на ЗДДС е лице, което е със седалище и адрес на управление на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Издаване на удостоверения за приложимото осигурително законодателство за наети лица – шофьори, извършващи международен автомобилен превоз на товари в две или повече държави-членки на Европейския съюз&

Регламент (ЕО) № 883/2004 – чл. 13(1)Регламент (ЕО) № 98782009 – чл. 14 и чл. 16ДОПК – чл. 4 и чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5, букви „б” и „в”ОТНОСНО: Издаване на удостоверения за приложимото осигурително законодателство за наети лица – шофьори, извършващи международен автомобилен превоз на товари в две или повече

Задължително обществено осигуряване на лице, което е определено за директор на частна детска градина

КСО: чл. 4, ал. 1, т. 1; чл. 6, ал. 2, 3 и 7; чл. 10, ал. 1; чл. 127, ал. 1;ЗЗО: чл. 40, ал. 1, т. 1;НПОС: чл. 19, ал. 1ОТНОСНО:Задължително обществено осигуряване на лице, което е определено за директор на частна детска градинаВъв връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна

документално и счетоводно отразяване на взаимоотношения между предприятия по повод прехвърляне на собственост върху сграда

Изх.№24-33-487/07 Дата: 09.09.2008 год.СС 16 „Дълготрайни материални активи”, т. 11.1;ЗСч., чл. 4, ал. 3.относно: документално и счетоводно отразяване на взаимоотношения между предприятия по повод прехвърляне на собственост върху сградаВъв връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-487/19.11.2007 г., Националната агенция за приходите Ви уведомява следното:Съгласно чл. 25, т. 10 от Устройствения правилник направомощие на

ЗДДС, чл.69,ЗДДС, чл.12,ЗДДС, чл.42, aл. 1,ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 3

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 07-00-130/ 22.04.2013г. в Дирекция «ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА»-е изложена следната фактическа обстановка:Фирмата се занимава с организиране и провеждане на празници и чествания в общини и кметства.Като организатор,фирмата се явява посредник между възложителя и изпълнителите, като възложителят заплаща сумата за проявата, а фирмата се разплаща с

вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчнозадължените лица, с оглед измененията и допълнения

Изх.№ 91-00-39 Дата: 22.01.2009 год.Относно: вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчнозадължените лица, с оглед измененията и допълненията на ЗДДС – чл. 6, ал. 3., т.3 от закона.На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за

ЗКПО, т. 34, параграф 1,ЗКПО, чл.209, aл. 1, т. 1,ЗКПО, чл.209, aл. 1, т. 2,ЗКПО, чл.209, aл. 1, т. 3,ЗДДС, чл.12

2_813/28.05.2011 г.ЗКПО чл.209, ал.1, т.1-3ЗКПО §1, т.34 от ДРЗДДС чл.12В Дирекция ОУИ ……………….. е постъпило писмено запитване от „………….”ООД, БУЛСТАТ ……………….., в което е изложено намерението на дружеството да предоставя ваучери за храна на работниците си в размер на 60 лв. на работник; изискванията на чл.209, ал.1, т.1-3 от ЗКПО ще бъдат изпълнени.Поставени са следните

Деклариране на получени заеми с годишна данъчна

ОТНОСНО: Деклариране на получени заеми с годишна данъчнадекларация по чл.50,ал.1 от ЗДДФЛ В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ ….. от 05.03.2010г. при Дирекция «ОУИ» ……………….., ви уведомяваме за следното:От изложената фактическа обстановка в писмото става ясно, че през 2009год. сте придобила апартамент. Имате кредит с ипотека на апартамента в размер на

ЗДДС, чл.25, aл. 2,ЗДДС, чл.6, aл. 2, т. 2,ЗДДС, чл.51, aл. 1

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 46Изх.№ 21-04-114.02.2011г.Чл. 6, ал. 2 ,т.2 и чл. 25, ал. 2 от ЗДДСЧл. 51, ал. 1 от ЗДДССпоред изложеното в писмото произвеждате измервателни уреди ,които ще доставяте до склад на дружество регистрирано по ДДС в Испания по силата на сключен договор за продажби с отлагателно условие за

Scroll to Top