приложението на ЗДДС при предоставяне на социални услуги

2_ №427/14.06.2019г.

ЗДДС: чл.40, т.1
ЗДДС: чл.70, ал.1, т.1
ЗДДС: чл.79а, ал.3, т.1, б. “а“ и б. “б“

ОТНОСНО: приложението на ЗДДС при предоставяне на социални услуги

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ……….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
АБВ ЕООД е с основен предмет на дейност отглеждане на зърнени култури. През 2017г. дружеството закупува сграда в с. ……., която възнамерява да преустрои в дом за настаняване на стари хора. Подадени са документи за издаване на разрешително за реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в дом за настаняване на стари хора.
В тази връзка поставяне следните въпроси:
1.Услугите, които се предоставят в домовете за настаняване на стари хора попадат ли в разпоредбите на чл.40, т.1 от ЗДДС?
2.Ще възникне ли за дружеството право на приспадане на данъчен кредит за разходите за реконструкция на съществуващата сграда и превръщането и в дом за стари хора? Ако възникне право на данъчен кредит по ремонта на сградата, необходимо ли е да се извършва ежегодна корекция по реда на чл.79а от ЗДДС след въвеждане в експлоатация на сградата и издаване на лиценз за социални грижи от Агенция за социално подпомагане/ Агенцията за качеството на социалните услуги?
3.При покупката на сградата е приспаднат данъчен кредит. Следва ли да се направи корекция по реда на чл.79а от ЗДДС и в кой момент – на въвеждане на сградата в експлоатация или в момента на получаване на лиценз за социални грижи от Агенцията за качеството на социалните услуги?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
На основание чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Освободените от начисляване на ДДС доставки са регламентирани в глава Четвърта от ЗДДС. По силата на чл. 40, т. 1 от същия закон освободена доставка е извършването на социални услуги по Закона за социално подпомагане (ЗСП).
Видовете социални услуги, изискванията на които трябва да отговарят, както и редът за предоставянето им са регламентирани в чл.16-чл.19 от Закона за социалното подпомагане ( в сила до 31.12.2019г.) и в чл.36-чл.41 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане /ППЗСП/.
Съгласно чл.18, ал.1 от ЗСП, социални услуги се извършват от:
1. държавата;
2. общините;
3. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
4. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
Според чл.18, ал.2 от ЗСП, юридическите лица могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане.
Съгласно §1, т.44 от ДР на ППЗСП „дом за стари хора” е специализирана институция, предоставяща комплекс социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Предвид гореизложеното, дружеството може да извършва дейност по предоставяне на социални услуги в дом за стари хора само след вписване в регистъра към Агенцията за социална подпомагане. В този случай доставките ще са освободени на основание чл.40, т.1 от ЗДДС.
По втори въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл.68, ал.1, т.1 от ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон.
По силата на чл.69, ал.1, т.1 от с.з. данъчен кредит възниква за покупките на стоки и услуги, когато регистрираното лице използва стоките или услугите за извършване на облагаеми доставки.
На основание чл.70, ал.1, т.1 от ЗДДС данъчен кредит не възниква и не може да бъде упражнен, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.
Предвид гореизложеното, когато в самото начало е ясно, че стоките или услугите във връзка с реконструкцията на сградата са предназначени за извършване на освободени доставки по чл.40, т.1 от ЗДДС, за дружеството няма да възникне право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.1, т.1 от ЗДДС.
Считано от 01.01.2017г. с чл.79а, чл.79б и чл.79в в ЗДДС се въведоха правила за извършване на ежегодни корекции на упражнен данъчен кредит за придобити дълготрайни материали активи, когато има изменение в използването им за доставки с право на данъчен кредит. В тази връзка се въведе дефиниция за „дълготрайни активи“ и съгласно §1, т. 83 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС това са част от стопанските активи на данъчно задълженото лице, представляващи:
* недвижими имоти по т. 82 и превозни средства по т. 49, с изключение на тези по буква „з“, и
* различни от посочените в буква „а“ стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане с данъчна основа при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000 лв
Корекцията се извършва за всяка от годините, следващи годината на упражняване на данъчен кредит, или фактическото ползване на актива, ако актива не е ползван повече от една година от упражняване на данъчния кредит, до изтичане на 20 години, включително годината на упражняване на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на актива.
За целите на корекцията 20-годишният срок спира да тече за всяка календарна година, през която недвижимият имот не се използва за дейностите, посочени в чл. 69 и 70. Срокът се възобновява за всяка календарна година, през която недвижимият имот започне отново да се използва за дейностите, посочени в чл. 69 и 70 ( чл.79а, ал.8 от ЗДДС).
Корекциите се извършват задължително, когато са в посока намаление на данъчния кредит и по желание, когато са в посока увеличение на данъчния кредит (чл.79а, ал.6 от ЗДДС).
При условие, че не е упражнен данъчен кредит при реконструкцията на сградата и в последствие сградата се използва само за облагаеми доставки, или едновременно за облагаеми и освободени доставки, за дружеството ще възникне право да извършва ежегодни корекции по чл.79а от ЗДДС и да упражни съответстващата част за годината от начисления данък по реда на чл.79а ,ал. 3, т. 1, б. „а“ от ЗДДС.
Съгласно чл.79а, ал.4 от ЗДДС корекцията се извършва в последния данъчен период на календарната година, през която са настъпили съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на изменението в размера на ползвания данъчен кредит по този протокол в дневника за покупки и справка-декларацията за този данъчен период, както следва:
1. със знак (+), когато е в посока увеличение на размера на ползвания данъчен кредит;
2. със знак (-), когато е в посока намаление на размера на ползвания данъчен кредит.
По трети въпрос:
При условие, че при покупката на сградата е упражнен данъчен кредит и сградата се използва за освободени доставки по чл.40, т.1 от ЗДДС, ще възникне задължение за ежегодна корекция на упражнения данъчен кредит по реда на чл.79а, ал.3, т.1, б.“б“ от ЗДДС.
Корекция по чл.79а от ЗДДС следва да извършите в последния данъчен период на годината, през която започнете да ползвате сградата за освободени доставки по чл.40, т.1 от ЗДДС.
Корекции следва да извършвате до изтичане на 20-годишния срок, считано от началото на годината, през която е упражнен данъчен кредит или годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит.
За годините, през които имотът не се използва не се извършват корекции по чл.79а от ЗДДС. При изчисляване на 20-годишния срок, през който възниква задължение за извършване на корекции следва да се прибавят и годините, през които имотът не е използван за доставки по смисъла на чл.69 и чл.70 от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар