приложението на ЗДДС при придобиване на нови електробуси

2_669/18.09.2020
ЗДДС; чл.13, ал.1

Относно: приложението на ЗДДС при придобиване на нови електробуси

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП, заведено по регистъра на дирекцията под № ………, в което е изложена следната фактическа обстановка:
ЕАД ще закупува нови електробуси по проект, финансиран със средства от Европейския съюз. Проведена е процедура по ЗОП и е избран изпълнител, който декларира, че част от обществената поръчка за превозните средства ще бъде превъзложена на подизпълнител. Подизпълнителят е юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка на ЕС. Съгласно чл.66, ал.7 от ЗОП, ЕАД ще заплати дължимата сума директно на подизпълнителя за изработеното от него. Подизпълнителят ще фактурира за полученото плащане.
Въпросът, който поставяте е :
Следва ли доставката да се счита за вътреобщностно придобиване?
При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
По смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
За да е налице ВОП е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
* Доставчикът да е регистрирано за целите на ДДС на територията на друга държава членка;
* Предмет на придобиване да са стоки, различни от посочените в чл.13, ал.4, т.1-5
* Стоката да се транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка;
* Вътреобщностното придобиване да е възмездно.
По силата на чл.13, ал.2 от ЗДДС за вътреобщностно придобиване се смята и придобиването на ново превозно средство, което се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДДС в друга държава членка.
Нови превозни средства за целите е ЗДДС предвид §1, т.17, б. „в“ от ДР на ЗДДС са моторни превозни средства с обем на двигателя над 48 куб. см или с мощност над 7,2 киловата, предназначени за превоз на пътници или товари, за които е налице едно от следните условия:
аа) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече 6 месеца считано от датата на първата им регистрация, или
бб) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6000 км.
За да е налице ВОП на ново превозно е средство е необходимо предмет на възмездното придобиване да е на ново превозно средство по смисъла на §1, т.17 от ДР на ЗДДС, което се транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, като статута на доставчика – данъчно задължено или данъчно незадължено лице е без значение.
Съгласно изложената фактическа обстановка ЕАД е провело процедура по реда на ЗОП и сключило договор за обществена поръчка за закупуване на нови електробуси с определен изпълнител, който ще превъзлага част от поръчката на подизпълнител.
По силата на чл.66, ал.3 от ЗОП, изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. „Договор за подизпълнение“ по смисъла на §1, т.5 от ДР на ЗОП е възмезден писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет изпълнението на една или повече дейности от възложена обществена поръчка с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.
На основание чл.66, ал.7 от ЗОП, когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Предвид ал.8 на чл.66 от ЗОП, разплащанията в този случай се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката (чл.66, ал.11 от с.з.)
На основание чл.66, ал.12 от ЗОП независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
Предвид цитираните разпоредби считам, че в конкретния случай са сключени два отделни договора:
* Договор за обществена поръчка между възложителя „АБВ“ ЕАД и изпълнителя на обществената поръчка;
* Договор за подизпълнение между изпълнителя и подизпълнителя, регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка.
Доставчик по смисъла на ЗДДС е лицето, което извършва доставката на стока или услуга, а получател е лицето, което получава стоката или услугата ( чл. 11, ал.1 и 2 от ЗДДС).
По договора за обществена поръчка доставчик е изпълнителя на поръчката, а получател възложителя „АБВ“ ЕАД, който ще получи стоките предмет на договора.
По договора за подизпълнение по смисъла на §1, т.5 от ДР на ЗОП доставчик е подизпълнителя, а получател по доставката е изпълнителят на обществената поръчка, въпреки, че ЗОП допуска стоките да бъдат получени от възложителя.
Доколкото договорните отношения с регистрирания за целите на ДДС в друга държава членка подизпълнител са с изпълнителя на обществената поръчка, а не с „АБВ“ ЕАД, получател по вътреобщностното придобиване при изпълнение на изискванията на чл.13, ал.1 или ал.2 от ЗДДС ще е изпълнителят на обществената поръчка. Документирането на доставката следва да е между сключилите договора за подизпълнение доставчик и получател по доставката.
При осъществяване на директното плащане от възложителя „АБВ“ ЕАД на подизпълнителя следва да се издаде документ, удостоверяващ полученото плащане, а не фактура, която документира извършена доставка на стока или услуга. Аргумент в тази насока е и разпоредбата на чл.66, ал.8 от ЗОП, изискваща подизпълнителят да отправи до възложителя искане за разплащане чрез изпълнителя.
Изразеното становище е принципно, с оглед изложената фактическа обстановка. В случай, че в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар