fbpx

размер на алтернативния данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 230

Изх. № 26-Х-17
Дата: 18.03.2021 год.
ЗКПО, чл. 242, ал. 1;
ЗКПО, чл. 244;
ЗКПО, чл. 245;
ЗКПО, чл. 246, ал. 1.

ОТНОСНО: размер на алтернативния данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 26-Х-17/17.02.2021 г., сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружеството упражнява дейност по организиране на хазартни игри с игрални автомати, за което има издадени лицензи. На 15.02.2021 г. е получено решение за издаване на нов лиценз за срок от 10 години за игрална зала в гр. П.
Зададен е следният въпрос в контекста на въведената противоепидемична ситуация в страната:
Как ще се определи размерът на данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино по чл. 245, ал. 1, т. 1 от ЗКПО за първо тримесечие на 2021 г. за новата зала? Приложима ли е разпоредбата на чл. 245, ал. 5 от ЗКПО в описания случай?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно действащата нормативна уредба данъчното облагане на хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино е регламентирано с разпоредбите на раздел V от глава тридесет и втора на ЗКПО. Тази дейност се облага вместо с корпоративен, с алтернативен данък – данък върху хазартната дейност, който е окончателен.
На основание чл. 244 от ЗКПО данъкът върху хазартната дейност се определя за вписаните в удостоверението за издаден лиценз и експлоатирани:
1. игрални автомати в игрална зала, съответно всяко игрално място от тях;
2. игрални маси и игрални автомати в игрално казино, съответно всяко игрално място от тях.
Дължимият алтернативен данък съгласно чл. 245, ал. 1, т. 1-3 от ЗКПО се определя в абсолютна сума за всеки посочен в тези норми вид игрално оборудване в игрална зала и игрално казино, като размерът на данъка се определя тримесечно и се дължи в пълен размер за тримесечието.
Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издаден или е отнет лицензът за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване (чл. 245, ал. 3 от ЗКПО).
Съгласно чл. 245, ал. 4 от ЗКПО при наличие на форсмажорни обстоятелства, посочени в чл. 40 от Закона за хазарта (ЗХ), данъкът по ал. 1, т. 1-3 от ЗКПО се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е спряна или възобновена дейността.
С § 72, т. 17 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.) е добавена нова ал. 5 в чл. 245 от ЗКПО, от текста на която е видно, че законодателят е предвидил изключение от правилото, че дължимият данък по ЗКПО от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино се дължи в пълен размер за тримесечието, в което същите са спрели или възобновили дейността си по реда на чл. 40 от ЗХ.
Изключението обхваща случаите, при които спирането на дейността на организаторите на хазартни игри по чл. 242, ал. 1 от ЗКПО през съответното тримесечие е в изпълнение на административен акт, издаден по реда на глава втора, раздел пети от Закона за здравето (ЗЗ). В тази хипотеза е регламентирано, че данъкът по чл. 245, ал. 1, т. 1-3 от ЗКПО се дължи пропорционално на дните от тримесечието, през които не е спряна дейността.
Следва да се отбележи, че това изключение не се отнася за правилото, регламентирано в чл. 245, ал. 3 от ЗКПО.
От цитираните разпоредби произтичат няколко извода относно прилагането на чл. 244 във връзка с чл. 245 от ЗКПО за новата зала в следните хипотези:
* В случай че на дружеството бъде издаден лиценз за организиране на хазартни игри и към датата на получаване на удостоверението е била отменена мярката за забрана посещенията в игралните зали и в игралните казина, се прилага разпоредбата на чл. 245, ал. 3 от ЗКПО. Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издаден лицензът за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване.
* В случай че на дружеството бъде издаден лиценз за организиране на хазартни игри и към датата на получаване на удостоверението не е била отменена мярката за забрана посещенията в игралните зали и в игралните казина (но впоследствие, за част от тримесечието, мярката бъде отменена), се прилага редът по чл. 245, ал. 5 от ЗКПО. Следва да се подаде декларация по чл. 246, ал. 1 от ЗКПО, в която да се декларират данните за дните от тримесечието, в които дейността не е била спряна по реда на глава втора, раздел пети от ЗЗ. В описания случай, въз основа на декларацията, дължимият алтернативен данък ще се определи пропорционално на дните от първото тримесечие на 2021 г., през които не е спряна дейността по организиране на хазартни игри.
* В случай че на дружеството бъде издаден лиценз за организиране на хазартни игри и удостоверението е получено през първото тримесечие на 2021 г., но до края на тримесечието горепосочената забранителна мярка все още е действаща (не е отменена), не следва да се подава декларация по чл. 246, ал. 1 от ЗКПО, тъй като тази разпоредба изисква деклариране на дължим данък, а такъв в описания случай не би бил налице за първото тримесечие на 2021 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Румъния.

Изх. № 24-39-13Дата: 22.04.2021 год. ЗДДФЛ, чл. 4; ЗДДФЛ, чл. 6; ЗДДФЛ, чл. 24; ЗДДФЛ, чл. 50; ЗДДФЛ, чл. 75. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Румъния. Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП

Приложение на разпоредбата на чл.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при преобразуване с участие на дружество от държава-членка на Европейския съюз

Изх. № 26-Л-43Дата 21.06.2011 г.ЗДДС, чл. 10;ЗДДС, чл. 132, ал. 1.Относно: приложение на разпоредбата на чл.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при преобразуване с участие на дружество от държава-членка на Европейския съюзВъв Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Л-13#2/24.03.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството Ви е установено

осигуряване на ликвидатор на търговско дружество

Изх. № 94-Д-169Дата: 10.08.2018 год. ТЗ, чл. 156, ал. 1; КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7; КСО, чл. 6, ал. 2; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1. ОТНОСНО: осигуряване на ликвидатор на търговско дружество Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с

Облагане на ваучери за храна по чл. 204, т. 2, буква б” от ЗКПО.

Относно: Облагане на ваучери за храна по чл. 204, т. 2, буква „б” от ЗКПО.Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 30.06.2011г. в Дирекция ”ОУИ” – , изразяваме следното становище:В запитването е посочено следното: предвидено е през 2011г. на служителите да бъдат раздадени ваучери за храна. Поради проблеми с избора на оператор за

осигуряване на самоосигуряващо се лице

3_5286/30.11.09 г.НООСЛБГРЧчл.4, ал.3, т.1-4НООСЛБГРЧчл.1, ал.4ДОПКчл.162, ал.2, т.1ДОПКчл.163, ал.1ДОПКчл.175, ал.1КСО чл.7, ал.8Относно: осигуряване на самоосигуряващо се лицеСпоред изложеното в запитването от 01.11.2001 год. лицето упражнява дейност като едноличен търговец с фирма ЕТ ”Х”. Подало е декларация за започване на дейност съгласно Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от

поставен въпрос във връзка с прилагането на ЗДДС

ОТНОСНО: поставен въпрос във връзка с прилагането на ЗДДСУВАЖАЕМА ГОСПОЖА ………………..,Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-……….. свх.№ 07-00-902от 02.11.2009г. е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е извършило СМР съгласно акт образец № 19 – направа и монтаж на конструкция, площадки, бетонови фундаменти и боядисване. Тези строително-монтажни работи са извършени на територията на гр.Стара

данъчно третиране на рекламни услуги в аспект на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./, съгласно чл. 21, ал. 3, т. 2, б. б”

Изх. №24-34-55Дата:18.04.2008 год.Относно: данъчно третиране на рекламни услуги в аспект на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./, съгласно чл. 21, ал. 3, т. 2, б. „б”Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-55/28.02.2008г. е изложена следната фактическа обстановка:В хода на извършвана ревизия на “…………………………..“ ООД е установено, че е извършвало рекламни услуги

Данъчно третиране на продажба на стара сграда по реда на ЗДДС.

Относно: Данъчно третиране на продажба на стара сграда по реда на ЗДДС.В Дирекция ”ОУИ” – ……… постъпи писмено запитване с вх. № ……../13.07.2011 г., относно данъчно третиране на продажба на стара сграда по реда на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е закупило магазин в гр…. през 2002 г. – подблоково помещение от

Scroll to Top