размер на алтернативния данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № М-26-К-130
Дата: 15.03.2021 год.
ЗКПО, чл. 244;
ЗКПО, чл. 245;
ЗКПО, чл. 246.

ОТНОСНО: размер на алтернативния данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № М-26-К-130/18.02.2021 г., сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружеството упражнява дейност по организиране на хазартни игри с игрални автомати. Предстои получаване на нов лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала през месец март 2021 г. Зададен е следният въпрос в контекста на въведената противоепидемична ситуация в страната:
Как ще се определи размерът на данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино по чл. 245, ал. 1, т. 1 от ЗКПО за първо тримесечие на 2021 г. за новата зала, в следните хипотези:
– в случай че противоепидемичните мерки продължат до края на месец март 2021 г.
– в случай че противоепидемичните мерки отпаднат през месец март 2021 г.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно действащата нормативна уредба данъчното облагане на хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино е регламентирано с разпоредбите на раздел V от глава тридесет и втора на ЗКПО. Тази дейност се облага вместо с корпоративен, с алтернативен данък – данък върху хазартната дейност, който е окончателен.
Дължимият алтернативен данък за тези игри съгласно чл. 245, ал. 1, т. 1-3 от ЗКПО се определя в абсолютна сума за всеки посочен в тези норми вид игрално оборудване в игрална зала и игрално казино, като размерът на данъка се определя тримесечно и се дължи в пълен размер за тримесечието.
Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издаден или е отнет лицензът за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване (чл. 245, ал. 3 от ЗКПО).
Съгласно чл. 245, ал. 4 от ЗКПО при наличие на форсмажорни обстоятелства (посочени в чл. 40 от Закона за хазарта (ЗХ) данъкът по ал. 1, т. 1-3 от ЗКПО се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е спряна или възобновена дейността.
С § 72, т. 17 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.) е добавена нова ал. 5 в чл. 245 от ЗКПО, от текста на която е видно, че законодателят е предвидил изключение от правилото, че дължимият данък по ЗКПО от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино се дължи в пълен размер за тримесечието, в което същите са спрели или възобновили дейността си по реда на чл. 40 от ЗХ.
Изключението обхваща случаите, при които спирането на дейността на организаторите на хазартни игри по чл. 242, ал. 1 от ЗКПО през съответното тримесечие е в изпълнение на административен акт, издаден по реда на глава втора, раздел пети от Закона за здравето ЗЗ). В тази хипотеза е регламентирано, че данъкът по чл. 245, ал. 1, т. 1-3 от ЗКПО се дължи пропорционално на дните от тримесечието, през които не е спряна дейността.
Следва да се отбележи, че това изключение не се отнася за правилото, регламентирано в чл. 245, ал. 3 от ЗКПО.
От цитираните разпоредби произтичат следните изводи относно прилагането на чл. 244 във връзка с чл. 245 от ЗКПО в описаните в запитването хипотези:
* В случай, че на дружеството бъде издаден лиценз за организиране на хазартни игри и към датата на издаване на удостоверението е била отменена мярката за забрана посещенията в игралните зали и в игралните казина, се прилага разпоредбата на чл. 245, ал. 3 от ЗКПО. Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издаден лицензът за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване.
* В случай, че на дружеството бъде издаден лиценз за организиране на хазартни игри и към датата на издаване на удостоверението не е била отменена мярката за забрана посещенията в игралните зали и в игралните казина (но впоследствие, за част от м. март 2021 г., мярката бъде отменена), се прилага реда по чл. 245, ал. 5 от ЗКПО. Следва да се подаде декларация по чл. 246, ал. 1 от ЗКПО, в която да се декларират данните за дните от тримесечието, в които дейността не е била спряна по реда на глава втора, раздел пети от ЗЗ. В описания случай, въз основа на декларацията, дължимият алтернативен данък ще се определи пропорционално на дните от първото тримесечие на 2021 г., през които не е спряна дейността по организиране на хазартни игри.
* В случай, че на дружеството бъде издаден лиценз за организиране на хазартни игри и удостоверение през месец март 2021 г. и до края на месец март горепосочената забранителна мярка все още е действаща (не е отменена), не следва да се подава декларация по чл. 246, ал. 1 от ЗКПО, тъй като тази разпоредба изисква деклариране на дължим данък, а такъв в описания случай не би бил налице за първото тримесечие на 2021 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.33, aл. 1

.№ …………………..ДОДата …………………….………………………………..……………………………….На Ваш Изх. № 8300-120/07.07.06г.На основание чл. 33, ал. 1 от ЗДДС прехвърлянето на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни

прилагането на ЗДДС, в случаите на доставки, свързани с туристически услуги, с което да се запознаете. В указанието ще намерите отговорите на поставените от Вас въпроси. При нужда от допълнителни разя

2_1600/02.11.2012 г. чл.97а от ЗДДС В Дирекция ОУИ е постъпило Ваше писмено запитване,в което е описана следната фактическа обстановка: Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, с

подаване на отчетни регистри и ползване на данъчен кредит за период, в който лицето е било дерегистрирано по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с отмяна на акта за дер

Изх. № 2071/25.09.2017 г.Чл. 110, ал. 1, т. З от ЗДДСЧл. 110, ал. 2 от ЗДДСЧл. 106, ал. 1 от ЗДДСОтносно: подаване на отчетни регистри

Подаване на декларации по чл. 14 от ЗМДТ при промяна на обстоятелства, оказващи влияние върху данъчната оценка.

ОТНОСНО: Подаване на декларации по чл. 14 от ЗМДТ при промяна на обстоятелства, оказващи влияние върху данъчната оценка. В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с

дължимост на осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд (УПФ) на основание чл. 19, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

3_887/28.03.2013 г.КСО – § 22 от ПЗР;НПОС – чл. 19, ал. 4Относно: дължимост на осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд (УПФ) на основание чл. 19,

Специален ред па облагане по ЗДДС

Изх. № 24-33- 456Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: Специален ред па облагане по ЗДДСПо повод Ваше запитване , препратено по компетентност в ЦУ на ПАН с