Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица 232

ДОПК – чл. 80, ал. 1; чл. 84, чл. 87, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и 8 и чл. 178, ал. 5
КСО – чл. 5, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, ал. 3, чл. 7, ал. 1 и ал. 4;
НООСЛБГРЧМЛ – чл. 2, ал. 1 ал. 2

ОТНОСНО: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …../30.11.2018 г., Ви уведомявам за следното:
От съдържанието на писмото Ви става ясно, че Вие сте собственик и управител на ЕООД, което е регистрирано като земеделски стопанин. Срещате затруднения при внасяне на месечните осигурителни вноски за наетия персонал в дружеството и на личните Ви осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице. Когато в платежния документ посочвате като вносител фирмата, НОИ отказва да изплаща парични обезщетения по болничните листове под предлог, че не са постъпили осигурителни вноски по ЕГН на управителя. И обратно, когато вноските се превеждат по ЕГН, в данъчно-осигурителната сметка на дружеството не се отразяват направените плащания за работниците. Обръщате внимание, че при попълване на отделни платежни нареждания – по ЕИК на дружеството за вноските на работниците и по ЕГН за Вашите осигурителни вноски, разходите Ви за банкови такси се увеличават. Интересувате се, кой от двата идентификатора трябва да попълвате в платежните документи при внасяне на дължимите осигурителни вноски за съответния месец.
Предвид изложеното и с оглед разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и актовете по неговото прилагане, изразявам следното становище:
Националната агенция за приходите (НАП) създава и поддържа регистър и бази данни за задължените лица (чл. 80, ал. 1 от ДОПК). Регистрираните лица се идентифицират чрез данните по чл. 81, ал. 1, т. 2-4 – името, съответно наименованието (фирмата) на регистрираното лице, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единния идентификационен код по БУЛСТАТ, единния граждански номер или личния номер на чужденеца и адреса по чл. 8 и чл. 28. Идентификацията на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица се извършва чрез единен идентификационен код БУЛСТАТ, а на лицата, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър – чрез единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията. Едноличните търговци се идентифицират чрез единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, и чрез единен идентификационен код, определен по реда на Закона за търговския регистър. Идентификацията на физически лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец. Лицата, които не попадат в случаите по ал. 1 или 2, се идентифицират чрез служебен номер (чл. 84, ал. 1, 2 и 3 от ДОПК).
Съгласно чл. 87, ал. 1 и 2, т. 4 и 8 от ДОПК на всяко регистрирано лице се открива данъчно-осигурителна сметка, в която се отразяват:
* постъпилите плащания от регистрираното лице, от трето задължено лице или от всяко трето лице в полза на субекта;
* данните от подадените декларации, свързани с данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски, издадените ревизионни актове, актовете за прихващане и възстановяване, наказателните постановления и съдебните решения по тях.
Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица (чл. 5, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/). Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка (чл. 5, ал. 2 от КСО).
Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО (работниците и служителите) се разпределят между осигурителите и осигурените лица и се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът (чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 1 от КСО). Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат (чл. 7, ал. 4 от КСО). Осигурителите и самоосигуряващите се лица внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им задължителните осигурителни вноски, като ползват единния идентификационен код (чл. 7, ал. 7 от КСО). Самоосигуряващите се лица (лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО) внасят осигурителните вноски по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на НАП поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето (чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/).
Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО и осигурителните каси внасят задължителните осигурителни вноски и вноските за Фонд „ГВРС“ по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на НАП чрез банка, лицензиран пощенски оператор или чрез поделенията им, или чрез други платежни институции, лицензирани за предоставяне на платежни услуги по безкасово плащане на територията на Република България, като в платежните документи вписват съответно ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец (ЕГН/ЛН/ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП.
Безкасовото плащане се извършва чрез терминално устройство ПОС с платежна карта или чрез банка с платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета по образец, утвърден от министъра на финансите или от упълномощено от него лице, съгласуван с Българската народна банка (чл. 178, ал. 5 от ДОПК).
Внасянето на всеки вид от публичните задължения за задължителни осигурителни вноски, установявани от НАП, до започване на принудителното им събиране, се осъществява по съответния код за вид плащане и предвидената за всяко едно задължение банкова сметка в компетентната териториална дирекция на НАП.
С оглед гореизложеното, липсва основание и не е допустимо с един общ платежен документ да се превеждат дължимите осигурителни вноски за наетите от дружеството лица и осигурителните вноски за собственика в качеството му на самоосигуряващо се лице, тъй като това са две различни задължени лица със собствена идентификация и данъчно-осигурителна сметка, в която се отразяват плащанията и задълженията им. Това означава, че осигурителните вноски за работниците следва да се внасят по ЕИК на дружеството, а осигурителните вноски като самоосигуряващо се лице – по ЕГН.
В допълнение Ви уведомявам, че на официалната интернет страница на НАП (www.nap.bg) може да намерите информация относно възможността за плащане на задължения за данъци и осигурителни вноски без такси по интернет чрез виртуален ПОС терминал на НАП или чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на агенцията.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.46,ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.96, aл. 2

2_180/01.02.2012г.ЗДДС чл. 46ЗДДС чл.96, ал.1 и ал.2 Във Ваше писмено запитване е описана следната фактическа обстановка: Вашето дружество извършва консултанска дейност, като например изготвяне на

Прилагане на по чл. 49 от ЗМДТ.

Относно: Прилагане на по чл. 49 от ЗМДТ. В Дирекция „ОДОП” – … постъпи писмено запитване с вх. № ../05.03.2013 г. по електронен път и

данъчното третиране по ЗДДС на доставките свързани със земя и сгради и вещни права върху тях е изразено в писмо изх.№ 91-00-261/ 04.09.2007г. издадено от изпълнителния директор на НАП, което е публику

Изх. №20-00-39311.11. 2016 г. чл. 45 от ЗДДС чл. 50 от ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството придобива право на строеж върху недвижим имот

определяне на облагаем оборот за целите на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с организиране на мероприятие – изложение на автомобили на територията на друга държава членка и при доставка на обща туристическа услуга

Изх. № 24-36-20 Дата: 15.03.2019 год. ЗДДС, чл. 9;ЗДДС, чл. 12, ал. 1;ЗДДС, чл. 21, ал. 2;ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 3;ЗДДС, чл. 21,