регистрация на нов член на осигурителна каса

Изх. № М-35-00-109
Дата: 18.11.2019 год.
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2;
КСО, чл. 4, ал. 4;
КСО, чл. 4, ал. 6;
КСО, чл. 4, ал. 9;
КСО, чл. 5, ал. 2;
КСО, чл. 8;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2;
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 2

ОТНОСНО: регистрация на нов член на осигурителна каса

Във Ваше писмо, получено по електронна поща в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №М-35-00-109/20.09.2019 г, е изложена следната фактическа обстановка: Самоосигуряващо се лице, което е пенсионер от 30.07.2019 г. започва да извършва трудова дейност като свободна професия – адвокат. В тази връзка е подадена в НАП декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице с вх.№ 2919/05.09.2019г., като от същата дата е декларирано започване на дейността. При подаване на декларацията лицето е съобщило, че е пенсионер, но не са представени документи, удостоверяващи това твърдение. В информационната система на НАП не са били налични данни, че лицето е пенсионер. Поради тези причини на лицето е обяснено, че трябва да определи и посочи в декларацията и вид на осигуряване.
Считате, че за да упражнява дейност самоосигуряващо се лице (в случая като адвокат) трябва да има подадена в НАП декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице и за започване на дейност. Наличието на същата декларация в НАП според Вас е задължително условие, за да бъде самоосигуряващото се лице член на осигурителната каса.
С оглед изложените в писмото факти и обстоятелства желаете да получите разяснение как следва да се процедира в тези случаи.
Предвид така изложената фактическа обстановка и относимите нормативни разпоредби, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Самоосигуряващите се лица подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
На основание чл. 4, ал. 6 от КСО самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание. Видно от тази разпоредба на кодекса, правото на самоосигуряващите се лица да се осигуряват по свое желание е обвързано с условието лицето да има качество на пенсионер и във всички останали случаи приложима е разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, т.е. лицето подлежи на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.
Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е уреден с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). На основание чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
За да се възползва от правото си по чл. 4, ал. 6 от КСО (да не се осигурява за държавното обществено осигуряване) самоосигуряващите се лица не подават нова декларация, тъй като правото е еx lege (по силата на закона) с настъпването на факта, без да са необходими някакви допълнителни действия. Когато самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия, желае да се осигурява реализира това си право чрез подаване на декларацията по чл. 1, ал. 2 от наредбата, като осигуряването възниква от датата, на която е подадена.
В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не е предвиден ред, по който самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, да бъдат освободени от задължението си за внасяне на здравноосигурителни вноски. За тях е приложима разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, съгласно която, освен авансови осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен доход, следва да определят и окончателен размер на месечния си осигурителен доход въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В тази връзка следва да подават и декларация обр. №1 само с данни за здравно осигуряване по реда на Наредба №Н-8.
Съгласно разпоредбата на чл. 8 от КСО осигурителите, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от същия кодекс могат да образуват осигурителни каси, които се регистрират в териториалната дирекция на НАП. Начинът и редът за създаването и функционирането на осигурителните каси се уреждат с Наредбата за осигурителните каси (НОК). Съгласно чл. 6, ал. 1 от същата наредба за възникване и прекратяване на членственото правоотношение с осигурителната каса се подава заявление-декларация по утвърден от изпълнителния директор на НАП образец, което е публикувано на интернет страницата на агенцията. Освен това членовете на касата са длъжни да предоставят на управителя ? необходимите документи, свързани с тяхното осигуряване и/или с осигуряването на осигурените при тях лица.
Видно от цитираните разпоредби не е налице нормативно основание във връзка с възникване на членственото правоотношение с осигурителната каса да се изисква отново подаване на заявление декларация за започване на дейност по смисъла на чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ от самоосигуряващо се лице, което е пенсионер. При условие, че е подадена декларация за започване на трудова дейност, за да се възползва от правото си по чл. 4, ал. 6 от КСО, че не желае да се осигурява за държавното обществено осигуряване, лицето не подава нова декларация, тъй като правото е еx lege с настъпването на факта, без да са необходими някакви допълнителни действия.

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Определяне на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по ЗДДС.

1250/20.07.2010Чл.96 ЗДДСОтносно: Определяне на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по ЗДДС.Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството наДирекция „Обжалване и управление

данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездно предоставяне за ползване на недвижим имот

3_1529/07.07.2017 г. ЗДДС, чл. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 9, ал. 3, т. 1 и т. 2;ЗДДС, чл. 96, ал. 2;ЗКПО, чл. 1, т. 2;ЗКПО,

Молба за предоставяне на информация във връзка със запитване на службите на Европейската комисия (ЕК) по отношение на развитието на селските райони и методи за принудително погасяване на задължения, приложени към помощ за земеделие на Европейския съюз (ЕС), получена от земеделски производител (предполагаема дискриминация)

Изх. № ЕП-04-29-15Дата: 11.11.2019 год. ДОПК, чл. 213; ГПК, чл. 444, т.8; ЗДБРБ за 2015 г., чл. 94; ЗПЗП, чл. 11, ал. 2, т. 4;