Регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 20-33-30 от 12.05.2021 г. относно регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис …….
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице – едноличен търговец, който не е регистриран по ЗДДС, извършва услуги в областта на информационните технологии /уеб – дизайн/. Изработва проекти за анимационни герои за филмовата индустрия, за електронни игри и т.н. Направена е безплатна регистрация в специализиран канадски сайт за художници. Сайта е на канадска фирма. В този сайт, художниците качват порт-фолиата си, от които се вижда кой какво изработва и създадените от всеки образи и герои. При безплатна регистрация няма възможност да се ползват други опции на сайта. Не се плаща такса за реклама и не могат да се продават услуги от техния сайт, т.е. не се ползва онлайн магазин и не е налице опция за приемане на поръчки за извършване на услуги, но има обявен e-mail за контакт. При интерес, свързването става по e-mail. Разработките, които ще се правят, ще се записват на файлове или на външни носители и ще се изпращат на потенциални клиенти. В момента ЕТ е сключило договор с канадска фирма за изработване на анимационни герои. Очаква се да бъдат сключени договори с фирми от страни извън Европейския съюз /Канада и САЩ/. ЕТ издава инвойс фактури към клиентите без да начислява ДДС, на основание чл. 113, ал. 9 от ЗДДС. Заплащането се извършва по банков път.
Поставен е следният въпрос: Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС на основание чл. 97а?
В отговор на поставеният от Вас въпрос, съобразявайки приложимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС, на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
При определянето на лицата като данъчно задължени или данъчно незадължени следва да се имат предвид разпоредбите на Регламент за изпълнение № 282/2011 за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност /Регламент № 282/2011/.
В чл. 18, ал. 3 от Регламента е посочено, че освен ако не разполага с информация за противното, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен извън Общността, има статут на данъчнозадължено лице:
а) ако получи от получателя удостоверение, издадено от компетентния данъчен орган на получателя, в потвърждение на факта, че получателят извършва стопанска дейност, с цел да му се предостави възможност да получи възстановяване на ДДС по силата на Директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1986 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки в областта на данъците върху оборота — правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на Общността;
б) когато получателят не разполага с това удостоверение, ако доставчикът разполага с идентификационния номер по ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен на получателя от страната по установяване и използван за идентифициране на данъчнозадължени лица или с всяко друго доказателство за това, че получателят е данъчнозадължено лице и ако доставчикът извърши проверка в разумна степен на точността на информацията, предоставена му от получателя, с помощта на обичайните търговски мерки за сигурност като мерките, свързани с проверките на самоличността и на плащанията.
При условие, че са налице доказателства за получателите на услуги, че са данъчно задължени лица, в този случай, мястото на изпълнение на доставката на услугата се определя по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и в този смисъл, тази доставка на услуга е с място на изпълнение там, където е установен получателят, т.е. извън Европейския съюз и за Вас не възниква задължение за регистрация по ЗДДС на основание чл. 97а, ал. 2 от закона.
При условие, че получател по доставката е данъчно незадължено лице и извършената от Вас услуга не попада в обхвата на услуги извършвана по електронен път, предвид § 1, т. 14 от ДР на ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката ще се определи по реда на чл. 21, ал. 5 от ЗДДС, т.е. ще е извън Европейския съюз. В този случай, за Вас не възниква задължение за регистрация по ЗДДС на основание чл. 97а, ал. 2 от закона.
Настоящото становище е изготвено въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК, се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на ЗКПО

ОТНОСНО:Право на приспадане на данъчен кредит за наем. В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: По договор от 30.07.2007 г. дружество наема етаж /750 кв.м./

задължително здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице – пенсионер и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2017 г.

Изх. № 04-19-25Дата: 19.03.2018 год. ЗКПО, чл. 7, ал. 2; ЗКПО, чл. 92. ОТНОСНО: задължително здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице – пенсионер и подаване

същия намира Приложение становището, изразено в т.ІV.1 от Писмо изх.№91-00-242/24.11.2011г. на Изпълнителния директор на НАП /публикувано на интернет страницата на НАП/ според което компютърният софту

2_1384/25.11.2014г.ЗКПО чл.189бЗКПО §1, т.60 от ДРВ писмено запитване изх.№……….., постъпило в ……. при ТД на НАП ……….. с вх.№……………, препратено в Дирекция……………….. и заведено с