fbpx

регистрация по ЗДДС

ОТНОСНО: регистрация по ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …./ 09.10.2017 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: С решение на Окръжен съд от 06.06.2017г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е вписано Сдружение с нестопанска цел „ “. Към момента Сдружението не е регистрирано по ЗДДС. То набира средства от членски внос и дарения. Прави разходи за автомобил, гориво, наем, различни консумативи и услуги, върху които се начислява ДДС. От следващия месец Сдружението ще плаща значителен наем за къща, в която ще бъдат вложени и около 300 000 лв. за ремонтни работи. Върху наема и ремонтните дейности отново се начислява ДДС. След ремонта на къщата и отваряне за обществено ползване се очаква генериране на приходи от входни такси и услуги.
Поставен е следния въпрос: Възможно ли е СНЦ да се регистрира по ДДС и какъв е икономическия смисъл от това?
Предвид изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които същият закон предвижда друго.
Освободените от облагане с данък върху добавената стойност доставки са регламентирани в Глава четвърта от ЗДДС.
Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС / Глава четвърта от ЗДДС/, освободена доставка е:
– доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или използвани за постигане на поставените цели;
– доставката на стоки и предоставянето на услуги от организациите по т. 2 в полза на членовете им срещу членски внос, определен в съответствие с правилата на тези организации.
Цитираната разпоредба установява две основни предпоставки, при чието кумулативно наличие съответната доставка се определя като освободена, а именно:
( доставката да се извършва от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, както и
( доставката да е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели.
Правилата за освобождаване от облагане са предмет на стриктно тълкуване, тъй като представляват дерогации от общия принцип, според който с ДДС се облага всяка услуга, предоставена възмездно от данъчно задължено лице.
Не сте пояснили какви услуги ще осъществявате, поради което е необходимо същите да се изяснят и да се прецени дали за тях не е относима горната хипотеза или ще попаднат в чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.
Обстоятелството, че във връзка с осъществяването на целите, за които е създадено сдружението ще получават документи с начислен ДДС не означава, че при евентуална последваща регистрация по ЗДДС за СНЦ ще бъдат налице условията за възникване и упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит.
Правото на приспадане на пълен данъчен кредит ще възникне за Вас само ако се явявате изпълнител на облагаеми доставки. В конкретния случай съобразно изложеното в запитването са налице данни за наличие само на освободени доставки.
Обръщам Ви внимание, че съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.
Преценката за регистрация по ЗДДС е на съответното данъчно задължено лице. В случай, че се извърши доброволна регистрация по ЗДДС, следва да имате предвид, че впоследствие същата не може да се прекрати по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по този закон.
В случай, че се регистрирате по ЗДДС, относно правото на приспадане на данъчен кредит следва да имате предвид следното:
При осъществяване на освободени доставки /чл. 44 от ЗДДС/ и облагаеми доставки /чл. 12, ал. 1 от ЗДДС/, за Вас ще е налице право на приспадане на частичен данъчен кредит. Съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право. По смисъла на ал. 2 от същата норма, размерът на частичния данъчен кредит се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, изчислен до втория знак след десетичната запетая, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности.
Относно визираните в запитването Ви разходи за автомобил и гориво следва да имате предвид, че не е налице право на приспадане на данъчен кредит за лек автомобил и консумативи за него поради ограничителните условия на чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Наличие на основание за регистрация на основание чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (в сила от 01.01.2020 година)

ОТНОСНО: Наличие на основание за регистрация на основание чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (в сила от 01.01.2020 година) В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-2/03.01.2020 година, относно наличието на основание за регистрация по чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2020

ЗДДС, чл.3, aл. 1

989/02.07.2012Чл.3, ал.1 ЗДДСВ писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ……….. с вх. № …………..г. сте изложили следната фактическа обстановка:„И” ООД е регистрирано по ЗДДС лице и участва в ДЗЗД ”ИГКонсорциум”, създаден с цел изпълнение на обществена поръчка „Охрана на обекти на ЧЕЗ Разпределение България”.„И” ООД предоставя за ползване от Консорциума на

Прилагане на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-184/13.08.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:Към

Отделяне без ликвидация в две нови дружества със собственици

      Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Основната дейност е строителство и ремонт на сгради. В момента дружеството притежава сгради /продукция/ и основни средства, придобити по стопански начин, като при придобиването е ползван данъчен кредит за суровините, материалите и услугите.      Съдружниците искат да разделят дружеството, като направят отделяне без ликвидация в две нови дружества със собственици

Данъчно третиране на разходи за транспорт на работници и служители от местоживеене до месторабота чрез услуга от фирма за таксиметров превоз.

Изх. № ………………ДОДата ….Относно: Данъчно третиране на разходи за транспорт на работници и служители от местоживеене до месторабота чрез услуга от фирма за таксиметров превоз. УВАЖАЕМИГОСПОДИН…………,Във връзка с постъпило запитване с вх. № …………2008г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ……, Ви уведомяваме следното:Според изложената в запитването фактическа обстановка, седалището и адреса на

определяне на данъчната основа на извършена доставка на недвижим имот – държавна собственост, съгласно разпоредбите на ЗДДС

Изх. № 06-00-10Дата: 30.10.2008 год.ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 3.Относно: определяне на данъчната основа на извършена доставка на недвижим имот – държавна собственост, съгласно разпоредбите на ЗДДСВъв връзка с поставения въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 06-00-10/17. 10. 2008г. е изложена следната фактическа обстановка:В Областна администрация – гр.

ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 1,ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 2,ЗЗО, чл.40а, aл. 1,ЗЗО, чл.109,ЗЗО, чл.40а, aл. 2,ЗЗО, чл.40а, aл. 3

2_№ 1234/26.07.2012 г.ЗЗО – чл.33, ал.1, т.1 и т.2;чл.40а, ал.1; чл. 40а, ал. 2 и 3; чл.109;ОТНОСТНО: Здравно осигуряване на български граждани, работещи в държава – членка на ЕС В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че от месец април 2004 г. сте напуснали страната и пребивавате в гр.Мадрид, Испания. Там заплащате здравни осигуровки.

ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.55, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.55, aл. 2,ЗДДС, чл.82, aл. 2, т. 3,ЗДДС, чл.117, aл. 1, т. 1,ЗДДФЛ, чл.65, aл. 6

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. 05.10.2012г. в Дирекция «ОУИ» е изложена следната фактическа обстановка:Българското дружество, регистрирано по ЗДДС по чл.100, ал.1 от ЗДДС, получава фактура за извършена услуга от физическо лице от Швейцария, като същото няма регистрация по ДДС. Услугите, които извършва физическото лице са съгласно договор и са: «Консултантски услуги

Scroll to Top