събирани летищни такси, на основание чл. 120, ал. 1 ал. 4 и ал. 5, т. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

Изх. №92-00-586
Дата: 28.08.2009 год.
ДОПК, чл. 166, ал. 2;
АПК, чл. 271, ал. 1, т. 1;
ЗГВ, чл. 120, ал. 1;
ЗГВ, чл. 120, ал. 4;
ЗГВ, чл. 120, ал. 5, т. 1.
Относно: събирани летищни такси, на основание чл. 120, ал. 1 ал. 4 и ал. 5, т. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.
В постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-586 / 30.07.2009 г. Ваше запитване е изложена следната фактическа обстановка.
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ /ГД „ГВА”/ на основание чл. 120, ал.1, ал.4 и ал.5, т.1 от Закона за гражданското въздухоплаване /ЗГВ/ събира летищни такси и такси за административно обслужване. Съгласно чл.162, ал.2, т.3 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ тези такси са публични държавни вземания, Налице са вземания, които са погасени по давност, като в същото време длъжници по тях са лица, заличени от търговския регистър, включително и в производство по несъстоятелност.
Поставеният въпрос е:
Следва ли да се отпише погасено по давност публично вземане, по което длъжникът е заличен от Търговския регистър, като се има предвид изразеното становище в Указание на Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите /НАП/, Изх. № 24-00-28 от 21.04.07г. относно действия на органите по приходите във връзка с погасени по давност задължения, съгласно което за да се погаси едно задължение по давност следва не само да е изтекъл давностният срок относно същото, но и длъжникът да е направил пред компетентния орган възражение за изтекла погасителна давност.
Съгласно разпоредбите на чл.10, ал.1, т.1 и т.10 от Закона за Националната агенция за приходите /ЗНАП/, Изпълнителният директор на НАП организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията и организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията. Тези свои правомощия Изпълнителният директор осъществява чрез издаване на указания и общи становища по тълкуването и прилагането на данъчните и осигурителните нормативни актове.
Съгласно чл. 3 от Закона за Националната агенция за приходите, регламентиращ функциите и правомощията на Националната агенция за приходите, НАП установява и събира публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и други публични вземания, когато това й е възложено със закон. Със Закона за гражданското
въздухоплаване, уреждащ летищните такси, не се възлага на Националната агенция за приходите нито установяването, нито събирането на същите. Не е налице такова възлагане и по силата на друг действащ нормативен акт. Летищните такси, предмет на запитването Ви, не се установяват и събират от НАП.
Съгласно чл. 166, ал.2 от ДОПК, ако в съответния закон не е предвиден ред за установяване на публичното вземане, то се установява по основание и размер с акт за публично вземане, който се издава по реда за издаване на административен акт, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс / АПК/. Ако в съответния закон не е определен органът за издаване на акта, той се определя от кмета на общината, съответно от ръководителя на съответната администрация. Съгласно чл. 271, ал.1, т.1 от АПК орган по изпълнението за изпълнение срещу граждани и организации е административният орган, който е издал или е трябвало да издаде административния акт, освен ако в изпълнителното основание или в закона е посочен друг орган.
Видно от цитираните нормативни текстове, органът, компетентен да установява и събира публичните вземания по ЗГВ, съответно да отписва същите, е орган, определен от ръководителя на съответната администрация. Същият следва, при условията на обвързана компетентност да тълкува и приложи относимите към отписването на съответното публично вземане нормативни актове.
Предвид гореизложеното, извън рамките на функциите и правомощията на НАП е материята относно летищните такси, събирани на основание чл. 120, ал. 1 ал. 4 и ал. 5, т. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване, поради което не е в компетенциите на Изпълнителния директор на НАП да изразява становище или издава указание относно действия, които са от компетентността на органи извън Националната агенция по приходите.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *