Съставяне на годишен финансов отчет (ГФО) и съхраняване на счетоводната информация по реда на Закона за счетоводство (ЗСч) от дружества, чийто собственик на капитала е починал

3_766/06.04.2017г.
ЗКПО, чл.92
ЗСч,чл. 38, ал. 1, т. 1
ЗСч, чл. 17 и чл. 18

ОТНОСНО: Съставяне на годишен финансов отчет (ГФО) и съхраняване на счетоводната информация по реда на Закона за счетоводство (ЗСч) от дружества, чийто собственик на капитала е починал

Съгласно чл. 33, т. 4 от Устройствения правилник на , Дирекция „Данъчна политика” изготвя становища по въпросите за практическото прилагане на разпоредбите на ЗСч.
Счетоводното отчитане на предприятията в България се осъществява в съответствие със ЗСч и приложимите счетоводни стандарти.
Законът за наследството (ЗН) урежда правоприемството и имуществените отношения след смъртта на физическите лица. Приемането и отказът, направени под условие, за срок или за част от наследството, са недействителни, съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗН. Наследниците могат да се позоват на разпоредбите на чл. 58 от същия закон, където се предвижда, че до приемането на наследството лицето, което има право да наследява, може да управлява наследствените имущества и да упражнява владелчески искове за запазването им.
Съгласно чл. 157, ал. 1 от Търговския закон дружество, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността. При продължаване дейността на дружеството, то запазва своето имущество, а при прекратяването му, следва да се проведе процедура по ликвидация, при която имуществото се реализира и се удовлетворяват задълженията към кредиторите.
Когато е необходимо да се съставят годишни финансови отчети на предприятието, наследниците (дееспособни лица) следва да изберат и възложат на физическо лице или на счетоводно предприятие да състави годишния финансов отчет. Съставителите на финансови отчети трябва да отговарят на определени изисквания, които са регламентирани в чл. 17 и чл.18 от ЗСч. Предприятията публикуват годишните си финансови отчети, приети от общото събрание на съдружниците, чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в ТР, в срок до 30 юни на следващата година (чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч).
Следва да се има предвид, че ЗСч регламентира съставянето и представянето на годишните финансови отчети, а не годишният отчет за дейността, който се подава заедно с годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Годишният отчет за дейността е регламентиран в чл. 20, ал. 3 от Закона за статистиката и съдържа статистически справки и счетоводни документи. Годишните финансови отчети на предприятията се съставят по реда на глава трета от ЗСч и приложимите счетоводни стандарти.
Сроковете и начините за съхраняване на счетоводната документация са регламентирани в глава първа, раздел III на ЗСч. Съгласно чл. 12, ал. 4, при прекратяване на предприятие или когато предприятието няма правоприемник, ведомостите за заплати се предават в Националния осигурителен институт по реда на чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване. За останалите счетоводни документи няма законово изискване за съхраняване.
Със Закона за Националния архивен фонд се урежда формирането, опазването и използването на Националния архивен фонд на Република България, организацията, управлението и дейността на архивите, включително частните архиви. В частните архиви при желание на физическите и юридическите лица се съхраняват създадените или законно придобити от тях документи. В закона няма изрични изисквания към документите на заличени търговски дружества, но считаме, че предприятие, което не притежава ценни документи по смисъла на Закона за Националния архивен фонд, няма задължение да предава счетоводните си документи за съхранение в архив.

Оценете статията

Вашият коментар