fbpx

Съдържание на фактурата по смисъла на ЗДДС

ОТНОСНО: Съдържание на фактурата по смисъла на ЗДДС

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, се интересувате дали е задължително изискването в съдържанието на издаваните от дружеството фактури да фигурира и словом изписана стойността на доставката, имайки предвид примерен образец на фактура, посочен в сайта на НАП от 02.02.2007г. в раздел „Новини и събития“?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставения въпрос и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Изискванията към съдържанието на фактурите, издавани от данъчно задължените лица по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, са регламентирани в текста на чл.114, ал.1, т.1-15 от същия. Видно от посоченото там, не е предвиден като задължителен реквизит изписването на стойността на съответната доставка словом.
Също така, задължителните реквизити на първичните счетоводни документи са изброени в текстовете на чл.5 и чл.6 от Закона за счетоводството, където също няма изискване за словесно изписване на стойността на стопанската операция.
Предвид гореизложеното обстоятелство и настоящата данъчна практика, както и с оглед постигане на точност и яснота в съдържанието на издаваните данъчни документи между съответните контрагенти (данъчните субекти), е допустимо изписването и словом на стойността по фактурата.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към същата нормативна уредба по ЗДДС, поради което, когато не е изрично посочено като задължително изискване по материалния закон и Правилника за неговото прилагане посочването словом на стойността на фактурата, същото се счита за пожелателно от страна на заинтересованите лица.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top