социално и здравно осигуряване на земеделски производители

1_ИТ-00-40/06.06.2016 г.
КСО ,чл.4, ал.3, т.2
ЗЗО, чл.40, ал.1, т.2
Относно: социално и здравно осигуряване на земеделски производители
Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП ….. с вх.№ …/ 2016 г. сте изложили следната фактическа обстановка:
Земеделски производител сте, като възнамерявате заедно с други земеделски производители да се сдружите с цел реализация на продукцията си. Бъдещото сдружение ще стопанисва магазин, в който всеки от земеделските стопани ще продава както собствена така и продукция на останалите членове, като продажбите ще са от името на сдружението. Всички физически лица, бъдещи членове на сдружението, се осигуряват в качеството си на земеделски производители. Не уточнявате дали бъдещото сдружаване ще е под формата на неперсонифицирано дружество или като търговско дружество.
Във връзка с изложеното е поставен въпроса дали ще се дължат допълнителни социални и здравноосигурителни вноски извън тези дължими от лицата в качеството им на регистрирани земеделски стопани по повод дейността на бъдещото сдружение?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос изразяваме следното принципно становище:
Упражняването на трудова дейност е основна предпоставка за възникване на осигуряването за държавното обществено осигуряване /ДОО/. Съгласно чл.10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. Осигурителните вноски за ДОО се дължат върху доходите от трудова дейност. Кръгът на задължително осигурените по КСО лица е регламентиран в чл.4 и чл.4а от кодекса.
По отношение държавното обществено осигуряване на лицата, които са сключили договор по Закона за задълженията и договорите, образувайки неперсони-фицирано дружество, както и съдружници в търговско дружество регистрирано по Търговския закон следва да се има предвид следното :
Лица, които упражняват трудова дейност като съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт на основание чл.4, ал.3, т.2 от КСО. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).
Осигурителните вноски за тези лица са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово и в окончателен размер определен за периода, през който е упражнявана трудова дейност.
В случай, че получават възнаграждения за положен личен труд в дружеството, както и други доходи от трудова дейност, подлежащи на облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, определят окончателен размер на осигурителния доход и годишен осигурителен доход по реда на чл.6, ал.9 от КСО с годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.
Лицата, които упражняват трудова дейност като съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества са самоосигуряващи се по смисъла на чл.5, ал.2 във връзка с чл.6, ал.8 от КСО и се осигуряват по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/.
Съгласно чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧ, при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
На основание чл.2, ал.3 от посочената наредба, когато лицата, регистрирани като земеделски стопани или тютюнопроизводители, едновременно с тази си дейност упражняват и дейности по чл.4, ал.3, т.1 и т.2 от КСО/ свободна професия, еднолични търговци, собственици и/или съдружници в търговски дружества, физически лица – членове на неперсонифицирани дружества/, се осигуряват върху минималния осигурителен доход определен за лицата по чл.4, ал.3, т.1 и т.2 от КСО.
Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски по ред, определен в чл.6, ал.8 от КСО – авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО за съответната година.
В чл.9, ал.1, т.2 от ЗБДОО за 2016 г. са определени минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 и 2016 г. е 420 лв./чл.9, ал.2 от ЗБДОО/
Предвид изложеното, при така описаната фактическа обстановка в запитването, ако лицата /регистрираниземеделски стопани/ едновременно извършват и дейност като съдружници в търговско дружество или като физически лица членове на неперсонифицирани дружества следва да определят минималния месечен размер на осигурителния доход за 2016 г. по гореописания ред.
Съгласно чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравно осигуряване/ЗЗО/ лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 от КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по без трудово правоотношение, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.9 от КСО.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »