Срок за внасяне на задължителните осигурителни вноски в случаите, когато възнагражденията на персонала са начислени, но не са изплатени

КСО – чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 3
ОТНОСНО:Срок за внасяне на задължителните осигурителни вноски в случаите, когато възнагражденията на персонала са начислени, но не са изплатени
Според изложената фактическа обстановка, възнагражденията на персонала при ………. за 2007 г. са начислени, но са изплатени само частично. Интересувате се, приложима ли е в този случай разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от КСО? Твърдите, че не е възможно да се внесатдължимите осигурителни вноски до края на месеца, през който е извършено начисляването, и давате следния пример: отчетен месец септември; месечно приключване до 15 число на октомври; изплащане на начисленото за септември възнаграждение на 27 октомври.
При така описаната фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по държавното обществено осигуряване изразяваме следното становище по запитването:
Сроковете за внасяне на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване са регламентирани в чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).Осигурителните вноски, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него (чл. 7, ал. 1 от КСО). Осигурителните вноски, които са за сметка на работниците и служителите се внасят при изплащане на възнагражденията и не се удържат от авансовите плащания, освен когато за съответния месец е изплатен само аванс (чл. 7, ал. 2 и 11 от КСО).
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от КСО (нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски по ал. 1 и 2 до края на месеца, през който е извършено начисляването.
Относно „месеца на начисляването” следва да се имат предвид указанията на НАП с Изх. № 24-00-9/01.02.2007 г., които могат да бъдат намерени в сайта на НАП на адрес: www.nap.bg . В указанията е направено следното уточнение:
Разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от КСО следва да се прилага като се прави разлика между „месеца, за който са начислени” и „месеца, през който са начислени” възнагражденията и свързаните с тях задължителни осигурителни вноски.
Един от основните принципи в счетоводството при съставянето на финансови отчети е принципът на текущото начисляване, залегнал в чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството, съгласно който „приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят”. Принципът на начисляване не визира периода, през който технически се извършва начисляването на разходите за възнаграждения.
При повечето осигурители ведомостта за заплати на работниците и служителите се съставя в началото на месеца, следващ месеца, за който е положен трудът, въз основа на присъствени регистри, протоколи за извършена работа и др. Изключение са бюджетните организации и други осигурители, които начисляват и изплащат заплати в месеца, за който се отнасят. При спазване на Закона за счетоводството разходите за заплати се включват в периода, за който се отнасят, а в хипотезата на чл. 7, ал. 3 от КСО осигурителните вноски следва да се внесат до края на месеца, през който е направено начисляването. В утвърдената счетоводна практика възнагражденията и осигурителните вноски за текущия месец се начисляват в началото на следващия месец. В указанието е посочено още, че осигурителят следва да удостовери датата на начисляването на възнагражденията – чрез съответните счетоводни справки и мемориални ордери, с направените хронологични записвания в счетоводните регистри.
В зададения казус, следвайки принципа за „текущо начисляване на приходите и разходите” по чл. 4, ал. 1 от ЗСч, възнагражденията на персонала се отчитат като разход за септември – месецът, през който е положен труда. Доколкото осчетоводяването на възнагражденията се извършва след приключване на отчетния месец, в случая на 15 октомври, осигурителните вноски върху заплатите за месец септември са дължими на датата на изплащането им – 27 октомври. Ако датата на начисляването не е 15 октомври, а осчетоводяването е станало до края на месец септември, в съответствие с разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от КСО осигурителните вноски следва да се внесат също до края на месец септември.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »