Срокове за внасяне на задължителните осигурителни вноски

2_202/ 09.02.2009г.
КСО-чл.7, ал.1, 2 и 3
ОТНОСНО: Срокове за внасяне на задължителните осигурителни вноски
Съгласноизложената в писмото фактическа обстановка ЕТ ………………….., на 10 януари 2009 г. е начислила работните заплати на персонала за м.декември 2008 г.. На същата дата трудовите възнаграждения са изплатении са внесени дължимите осигурителни вноски. Поставяте въпроса: правилно ли са определени датите на начисляване и изплащане на трудовите възнаграждения, както и датата на внасяне надължимите осигурителни вноски ?
При така изложената фактическа обстановка, действащата нормативна уредба свързана с общественото осигуряванеи компетентността на Националната агенция за приходите, изразявам следното принципно становище по поставените въпроси:
С разпоредбата на чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е определен редът за внасяне на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване /ДОО/. Съгласно чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от КСО, осгурителните вноски за ДОО, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него, а осигурителните вноски за сметка на осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение.
В случаите, в които възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски за своя сметка и тези за сметка на осигурените лица до края на месеца, през който е извършено начисляването /чл. 7, ал. 3 от КСО, ДВ, бр.105 от 2006г., в сила от 01.01.2007 г/.
На основание чл.158 от КСО, Закона за здравно осигуряване /чл.40, ал.1, т.1,,б „В”/, иЗакона за гарантираните вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя /чл.20, ал.4/, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/, здравноосигурителните вноски и вноските за ГВРС се превеждат едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.
Един от основните принципи в счетоводството при съставянето на финансови отчети е принципът на текущото начисляване, залегнал в чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството, съгласно който “приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.“ Принципът на начисляване не визира периода, през който технически се извършва начисляването на разходите за възнаграждения.
Разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от КСО следва да се прилага като се прави разлика между “месеца, за който са начислени“ и “месеца, през който са начислени“ възнагражденията и свързаните с тях задължителни осигурителни вноски.
При повечето осигурители, ведомостта за заплати на работниците и служителите се съставя в началото на месеца, следващ месеца, за който е положен трудът, въз основа на присъствени регистри, протоколи за извършена работа и други. При спазване на Закона за счетоводството тези разходи се включват в периода, за който се отнасят. Във връзка с разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от КСО, осигурителните вноски са дължими до края на месеца, през който е направено начисляването. В утвърдената счетоводната практика възнагражденията и осигурителните вноски за текущия месец се начисляват в началото на следващия. Дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд “ГВРС“, отнасящи се за месеца, в който е положен трудът, следва да се внесат до края на месеца, следващ този месец.
От горното се налага извода, че е нормално трудовите възнаграждения за персонала за м.декември 2008 г. да бъдат начислени през м.януари 2009 г., като осигурителят следва да удостовери датата на начисляването на възнагражденията – чрез съответните счетоводни справки и мемориални ордери, с направените хронологични записвания в счетоводните регистри. При условие, че начислените възнагражденияне са изплатени през месеца, осигурителят дължи осигурителни вноски както за своя сметка така и за сметка на осигурените лица до края на този месец.
Във Вашия случай трудовите възнаграждения са изплатени в месеца през който са начислени, нещо повече това е извършено и на същата дата. На основание чл.7, ал.1 и 2 от КСО, осигурителните вноски се дължат на датата на изплащане на трудовите възнаграждения, в случая 10 януари 2009 г.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »