Становище на НАП с Изх. №53-00-39 от 19.04.2017 г.

Изх. №53-00-39
19.04.2017 г.

чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Дружеството осъществява доставки свързани с организиране на международен конгресен туризъм. За целта дружеството заплаща от името на клиентите си /данъчно задължени лица/, такси за участие в професионални конгреси и конференции провеждани на територията на държави членки на Европейския съюз и извън него.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Какво е данъчното третиране на доставката на услуги, изразяващи се в организиране на конгресен туризъм?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС данъчната ставка е в размер на 20% в случаите на доставка на обща туристическа услуга, когато мястото на изпълнение на доставките на стоките и услугите, от които пътуващото лице се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на страната или на територията на друга държава членка.
При организиране на мероприятия (семинари, конгреси и др. подобни) обикновено е налице услуга, в рамките на която се доставят комплекс от услуги, в т. ч. и услуги, идентични или най-малкото сравними с тези на туроператорите.
Съгласно практиката на Съда на ЕС, когато сделка съдържа няколко елементи и действия, трябва да се обърне внимание на всички обстоятелства, при които въпросната сделка се е състояла, за да се определи дали има една (състояща се от основна и съпътстващи), две или повече отделни доставки (в този смисъл, дела на Съда на ЕС С-231/94 Faaborg-GeltingLinien и С-41/04 LevobVerzekeringenand OV Bank ). Следва да се приеме, че е налице една единствена доставка, когато два или повече елемента, извършени от данъчно задълженото лице за клиента, са толкова тясно свързани, че обективно образуват една единствена неделима икономическа доставка, чието раздробяване би било изкуствено.
За да се определи дали съставните части на една комплексна доставка представляват две отделни доставки със самостоятелно значение или следва да се третират като една основна доставка със съпътстваща/и я доставки, основният критерий е дали тези елементи представляват самостоятелна ценност и цел за клиента (основни доставки) или са средство за да се възползва при по-добри условия от основната услуга (съпътстващи доставки). Но дори една доставка да не представлява самостоятелна ценност и цел за клиента, в случай че делът й в общата цена е съществен, то същата следва да има самостоятелно данъчно третиране и за целите на ДДС ще са налице две или повече отделни доставки.
При организиране на семинари, конгреси, образователни и подобни мероприятия от данъчно задължено лице – организатор към краен клиент е налице комплексна доставка, която може да се състои от следните елементи:
– доставки на стоки и услуги, нямащи характер на туристически (наем на зала, кетъринг, лекторски часове, материали и/или други);
– доставка на обща туристическа услуга (нощувка, транспорт, хранене и/или други), която организаторът закупува от трети лица и доставя на клиента без изменение;
– доставка на туристически услуги (нощувка, транспорт, хранене и/или други), осъществени със собствен капацитет и ресурс.
Посочените доставки обичайно не са в съотношение основна и съпътстващи доставки. Аргумент за това е обстоятелството, че дори съответното мероприятие – обучение, конгрес или семинар, да представлява основната цел за клиента, цената на туристическата услуга обичайно съставлява съществен дял от общата цена.
Предвид това, когато цената е определена общо, за целите на начисляване на ДДС следва да се определи делът на цената на общата туристическа услуга в общата цена.
В тази хипотеза за доставката на обща туристическа услуга е приложим режимът на глава шестнадесета от ЗДДС. Другите доставки на стоки и/или услуги, свързани с организиране на мероприятието, които обичайно включват ползване на зала, храни и напитки през почивките, техническо оборудване, материали и други, както и представените със собствен ресурс и капацитет, се облагат по общия ред.
Допълнително, предвид неясната фактическа обстановка описана в запитването, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС, в случай че дружеството не извършва доставка на услуги по организиране на събитието/мероприятието, а предоставя само услуги по осигуряване на достъп до събитието на данъчно задължени лица срещу билети или заплащане, осигуряващи входа, включително когато такъв вход е включен в абонамент, то мястото на изпълнение, е където фактически се извършва услугата.
За повече информация на интернет страницата на НАП (www: nap.bg), може да намерите указание № УК-2/ 10.07.2012 г. на министъра на финансите, относно прилагането на ЗДДС в случаите на доставки, свързани с туристически услуги след 01.01.2012 г.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар