Становище на НАП с Изх. №53-04-640 от 21.06.2019 г.

Изх. №53-04-640
21.06.2019 г.
ЗКПО – чл.189б

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпилоВаше писмено запитване, прието с вх.№53-04-640/06.06.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
В запитването е не е изложена фактическа обстановка. Поставен е следният въпрос във връзка с закупуване на нова техника от лице регистрирано като земеделски стопанин – зърнопроизводител:
Може ли да се ползва данъчно облекчение под формата на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО за инвестиция в автоматична система за вземане на проби от транспортни средстава RAKORAF и анализатор на зърно INFRATEC 1241 съгласно приложени спесификации?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 189б от ЗКПО, корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, при кумулативно изпълнение на условията посочени в чл. 189б, ал. 2, точки от 1 до 9 от ЗКПО.
В т. 1 от чл. 189б, ал. 2 от ЗКПО е посочено едно от условията, а именно преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва перотстъпването.
Понятието „земеделска техника“ е дефинирано в § 1, т. 60 от ДР на ЗКПО. Земеделска техника за целите на чл. 189б са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието. За да се включат в обхвата на горното определение, придобитите активи следва едновременно да отговарят на две условия:
1. да попадат в една от категориите: самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации или апарати;
2. да се използват в земеделието.
В ЗКПО няма предвиден класификатор за дълготрайни материални активи, както липсва и легална дефиниция на понятията „машини”, „съоръжения”, „инсталации” и „апарати”, поради което те следва да се тълкуват и прилагат спроред общоприетия им смисъл (чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 37 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на ЗНА).
Съгласно общоприетият смисъл на понятието „съоръжение”, това е материален актив, състоящ се от отделни компоненти или системи, който има характера на оборудване с различно ниво на сложност на функциониране, съобразно предназначението му в дейността на предприятието. Инсталациата е система от уреди за извършване на определена работа или процес. Апаратът се определя като съвкупност от механизми (хидро-, електро-, механични и др.) в едно общо завършено конструктивно изпълнение и предназначена да изпълнява някакви полезни функции.
В конкретния случай, според приложената спецификация автоматичната система RAKORAF представлява съоръжение проектирано за инсталиране върху специална рамка, вградена в бетонова основа и включва сонда, дистанционно управление, сигнална сирена, видеокамера за наблюдение на превозното средство и контрол на сондата и позволява вземане на проби от зърното в транспортни средстава докато превозното средство е на кантара без участие на оператор; пробата чрез вакуум се транспортира в контейнер, инсталиран в лабораторията.
Хомогенизираната и разделена проба се подлага на физико-химичен анализ от анализатор INFRATEC 1241. Уредът извършва анализ на различни зърнени култури и може да се ползва както със ситемата за вземане на проби така и самостоятелно, като отделен апарат.
Следователно активите „автоматичната система за вземане на проби” и „анализатор на зърно” могат да бъдат определени като съоръжения и апарати по смисъла на § 1, т. 60 от ДР на ЗКПО.
Относно второто условие, придобитите активи да се „използват в земеделието”, следва да се подчертае, че то ще се смята за изпълнено по отношение на активи, които намират преимуществено приложение в земеделието. Казано по друг начин, активи, чието основно предназначение не е да бъдат използвани в земеделието, не могат да бъдат определени като земеделска техника. Това е така, защото те не могат да бъдат определени като „земеделски”, т.е. такива, които обичайно се използват в първичното производство на продукти, посочени в Приложение І към Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС).
Предвид функциите и целите, за които се използват посочените в запитването активи – вземане на проби и анализ на произведената непреработена растителна продукция (зърно), същите могат да бъде определени като активи използвани в първичното производство на земеделските продукти – дейността, за която се преотстъпва корпоративен данък.
Следва да се има предвид, че в непосредствена връзка с условието на чл. 189б, ал. 2, т. 1 е условието и по т. 5 на същата норма, а именно: „активите не заместват съществуващи активи”.
Освен изложеното, следва да се има предвид, че за да бъде признато правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, е необходимо да бъдат изпълнени и всички останали изисквания на тази разпоредба, както и общите изисквания на глава двадесет и втора, Раздел I (чл. 166 – 173) от ЗКПО.
Уведомяваме Ви, че в тежест на данъчно задължените лица е да представят доказателства, че условията за инвестиране са изпълнени и от там размерът на преотстъпения корпоративен данък е правилно определен и деклариран от тях. В случай, че се установи несъответствие с изискванията на закона при ползвано данъчно облекчение, корпоративният данък, ведно с лихвите, подлежи на внасяне в бюджета по аргумент от чл. 173, ал. 1 от ЗКПО.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар