Становище на НАП с Изх. №53-04-785 от 06.12. 2017 г.

Изх. №53-04-785
06.12. 2017 г.

чл. 9, ал. 1, чл. 25, ал. 4, т. 2 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
През януари 2017 г. „Е“ ООД сключва договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) с предмет – разработване на проекти във фаза “Технически проект“ за изпълнение на набелязани енергоспестяващи мерки и съпътстващи ремонтни работи, осигуряване на финансиране и изпълнение на необходимите СМР за реализиране на енергоспестяващи мерки и съпътстващи ремонтни работи, мониторинг на енергийното потребление на обекта с отчитане на гарантирания енергоефективен резултат от изпълнените. По силата на договора възложителят ще изплаща вложената на дружеството инвестиция за срок от 120 месеца.
Извършените СМР и вложени активи се приемат от възложителя с подписване на констативен протокол като според клаузите на договора изпълнението ще се извърши на три етапа, за всеки от които е определен краен срок.
Вложените материали и извършените СМР формират актив, който е обезпечение по банков кредит, получен от дружеството с цел финансиране на изпълнението на предмета на договора, а възложителят ще придобие собствеността на така формираният актив след изплащане на последната вноска по договора.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Кога е датата на данъчното събитие на доставката по ЕСКО договора?
2. Как следва да се третират съгласно счетоводното и данъчно законодателство направените разходи в изпълнение на договора и съответно получените приходи, съгласно погасителния план по договора?
3. Активът, получен в вследствие на извършените СМР и вложени материали, следва ли да бъде заведен като такъв в дужеството и да му бъдат начислявани амортизационни отчисления?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос
Текстът на чл. 9, ал. 1 от ЗДДС определя като доставка на услуга всяко извършване на услуга.
Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.
Според текста на чл. 25, ал. 4, т. 2, изр. второ от ЗДДС при доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, завършването на всеки етап се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че изпълнението на предмета на договора е предвидено да се извърши на няколко етапа, за всеки от които е определен краен срок. Предвид това и на основание чл. 25, ал. 4, т. 2, изр.второ от ЗДДС, завършването на всеки етап се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап.
По отношение на уговорения начин на изплащане от възложителя на вложената от дружеството инвестиция за 120 месеца, следва да се има предвид, че в конкретния случай за определянето датата на данъчното събитие са от значение етапите на завършване на услугата, а не периодите на извършване на плащането.
По втори и трети въпрос
Запитването в тази му част е препратено до Министерство на финансите, Дирекция „Данъчна политика“ за изразяване на становище.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар