Становище на НАП с Изх. №53-04-824 от 22.01.2018 г.

Изх. №53-04-824
22.01.2018 г.

Чл. 13, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 15 от ЗДДС
Чл. 62, ал. 2 от ЗДДС
Чл. 62, ал. 3 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
„С“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице и ще придобива стоки от холандски доставчик, регистриран за целите на ДДС в Холандия. За тази цел холандският доставчик ще издава към българското дружество отделни фактури, съобразно предварителните поръчки за всеки конкретен клиент.
Стоките ще се транспортират от Холандия до Република Хърватска. На територията на Хърватска стоките ще се приемат от партньор (наричан по-долу логистичен партньор) на „С“ ЕООД, с който дружеството ще сключи договор за логистични услуги. По същество логистичните услуги се свеждат до приемане на стоките и тяхното групиране за целите на последващите доставки, осъществявани от дружеството. Българското лице ще е получател на логистични услуги, а не наемател на склад, намиращ се в Хърватска.
На първо време е ясно, че получените стоки ще са предмет на прегрупиране от страна на логистичния партньор, който трябва да ги изпрати до различни клиенти от „С“ ЕООД, установени и регистрирани в държави членки. По-конкретно част от получените стоки ще бъдат доставени на клиенти, установени и регистрирани по ДДС в Хърватска и до клиенти, установени и регистрирани по ДДС в Румъния. Част от стоките ще бъдат насочени към България – до самото дружество „С“ ЕООД. Съгласно условията на предстоящия за сключване договор, престоя на стоките в Хърватска трябва да е краткотраен (до 72 часа).
Транспортирането на стоките от Холандия до Хърватска ще е за сметка на „С“ ЕООД, а от Хърватска до Румъния ще е за сметка на румънския клиент.
Българското дружество няма регистрация за целите на ДДС в Холандия, Хърватска и Румъния.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Приложим ли е режима на тристранни операции, регламентиран в ЗДДС за покупката на стоките от холандския доставчик и последващата им доставка до румънски клиенти, предвид обстоятелството, че ще е налице краткотраен престой на стоките на територията на Хърватска с цел тяхното прегрупиране към съответните клиенти ?
2. За стоките, които след прегрупиране бъдат насочини към България до самото дружество „С“ ЕООД, налице ли е вътреобщностно придобиване на стоки, което подлежи на облагане по ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 15 от ЗДДС, тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:
1. регистрирано лице в държава членка А /прехвърлител/ извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б /посредник/, което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В /придобиващ/;
2. стоките се транспортират директно от А до В;
3. посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
4. придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.
За да се приеме, че мястото на изпълнение на осъщественото от посредника – българското дружество вътреобщностното придобиване е на територията на държавата членка, където стоките пристигат, в случая Румъния е необходимо да са изпълнени кумулативно следните условия, регламентирани в чл. 62, ал. 5 от ЗДДС:
1. посредникът да придобива стоките под идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;
2. посредникът да осъществи последваща доставка до придобиващия в тристранната операция;
3. посредникът да издаде фактура, отговаряща на изискванията на чл. 114 от ЗДДС до придобиващия, в която да укаже, че е посредник в тристранна операция и че данъкът по доставката се дължи от придобиващия;
4. посредникът да декларира доставката към придобиващия във VIES-декларацията за съответния период.
Следва да имате предвид, че изброените обстоятелства подлежат на доказване от посредника в тристранната операция с посочените документи в чл. 9, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/.
От изложената фактическа обстановка в запитването не става ясно дали при закупуване на стоката и преди започването на транспорта от Холандия до Хърватска, предварително Ви е известен кой ще е крайния получател (придобиващ) на стоката, затова са възможни следните хипотези:
Ако предварително сте наясно и Ви е известно, кой ще е крайният получател – придобиващ, регистриран за целите на ДДС в Румъния и стоките, обект на доставките, се транспортират от държава членка А /Холандия/ на прехвърлител до придобиващия в държава членка В /Румъния/, считаме, че е налице тристранна операция, ако се извършва директно транспортиране на стоките от А до В. Във вашият случай ще се счита транспортът за директен, ако стоката не се складира и престоява дълго време в логистичния склад в Хърватска, последващото транспортиране се осъществява веднага и не се извършват допълнителни работи по нея, а се прегрупира само и единствено с цел транспортиране на същата. Доколкото придобиващият в Румъния е предварително известен и към момента на изпращането или транспортирането на стоката за българското дружество са налице достатъчно основания да счита, че стоката, след претоварване на територията на другата държава членка /конкретно Хърватска/ ще се транспортира до придобиващия в Румъния, то следва да се приеме, че е извършена една единствена доставка. В този случай за тази доставка би била приложима разпоредбата на чл. 15 от ЗДДС, когато дружеството се снабди с документите, посочени в чл. 9, ал. 2 от ППЗДДС. Ако изброените условия не са изпълнени не считаме, че е налице директно транспортиране на стоките и не е налице една единствена доставка.
В случай, че посредникът не се снабди с необходимите документи, доказващи обстоятелства по чл. 62, ал. 5 от ЗДДС, до изтичане на данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от ЗДДС би станал изискуем, се счита, че вътреобщностното придобиване е с място на изпълнение на територията на страната и данъкът става изискуем от посредника.
Ако предварително не сте наясно и не Ви е известно, кой ще е крайният получател – придобиващ, регистриран за целите на ДДС в Румъния, считаме, че не е налице тристранна операция и следва да се приложи чл. 62, ал. 2 от ЗДДС.
Доколкото складирането на стоките ще се извърши на територията на Хърватска, целесъобразно е да се запознаете и с данъчното законодателство в областта на ДДС в тази държава членка.
По втори въпрос:
Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите на чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Видно от текста на разпоредбата, за да е налице ВОП за дадена доставка на стока следва да са налице кумулативно следните условия:
1. Доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
2. Предмет на вътреобщностното придобиване са стоки.
3. Възмездност на придобиването.
4. Транспортирането на стоките до територията на страната от територията на друга държава членка. Стоките трябва задължително да бъдат изпратени и транспортът на същите да започва от територията на друга държава членка и да завършва на територията на страната. Важното е двете крайни точки да са на териториите на две различни държави членки на ЕС, като отправната точка е територията на друга държава членка.
От изложената в запитването фактическа обстановка, за стоките, които след прегрупиране бъдат насочени към България, за дружеството, ще е налице ВОП по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС и ще възникне задължение за начисляване на ДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар